Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(5) | 13-42

Article title

Pomiędzy oralnością a piśmiennością: tzw. „Carmen Mauri” (XII–XVI stulecie). Problemy historii tekstu epickiego i jego recepcji

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

Pages

13-42

Physical description

Contributors

 • Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Szczeciński

References

 • Cronica Petri comitis Poloniae, wyd. M. Plezia, Monumenta Poloniae Historica nova series, t. III, Kraków 1951.
 • Gallus Anonymus, Cronicae et gesta ducum sive principium Polonorum, ed. C. Maleczyński, Monumenta Poloniae Historica nova series, t. III, Cracoviae 1952.
 • Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, tłum. i oprac. B. Kürbis, Wrocław 1999.
 • Althoff G., Der König weint. Rituelle Tränen in öffentlicher Kommu¬nikation, [w:] „Aufführung” und „Schrift” in Mittelalter und Früher Neuzeit, s. 239-252.
 • Althoff G., Empörung, Tränen, Zerknirschung. Emotionen in der öffentlichen Kommunikati¬on des Mittelalters, Frühmittelalterlichen Studien 30 (1996), s. 60-79.
 • Althoff G., Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt 1997.
 • Benyskiewicz K., Księżna Maria, żona palatyna Piotra. Historia i legenda XII wieku, [w:] Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, red. A. Odrzywolska-Kidawa, War¬szawa 2010, s. 733-750.
 • Brown P., Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, tłum. I. Kania, Kraków 2006.
 • Bumke J., Der unfeste Text. Überlegungen zur Über¬lieferungsgeschichte und Texkritik der höfischen Epik im 13. Jahrhundert, [w:] „Aufführung” und „Schrift” in Mittelalter und Früher Neuzeit, Hg. J.-D. Müller, Stuttgart 1996, s. 118-129.
 • Cardini F., Wojownik i rycerz, [w:] Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, tłum. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 2000, s. 97-142.
 • Cetwiński M., Historia i polityka. Teoria i praktyka mediewistyki na przykładzie ba¬dań dziejów Śląska, Kraków 2008.
 • Cetwiński M., Podstępem czy siłą? „Działania specjalneˮ i ich moralna ocena w kroni¬kach śląskich, [w:] Średniowiecze polskie i powszechne, t. 2, red. I. Panic, J. Sperka, Katowi¬ce 2002, s. 138-166.
 • Curtius E.R., Das Carmen de prodicione Guenonis, Zeitschrift fur romanische Philologie 62 (1942), s. 492-509.
 • Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Bo¬rowski, Kraków 1997.
 • Delimata M., Kultura chrześci¬jańska a niechęć do kobiet na przykładzie „Cronica Petri comitis Poloniae”, [w:] Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2007, s. 85-97.
 • Delimata M., Sur une source perdue ou sur „Carmen Mauriˮ encore une fois, tłum. A. Wacławczyk, Quaestiones Medii Aevi Novae 12 (2007), s. 167-181.
 • Delimata M., Żona Popiela, Rycheza i Agnieszka jako przykłady złych małżonek władców. Uwagi w świetle polskich kronik doby średniowiecza, [w:] Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, red. D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, Poznań–Warszawa 2006.
 • Douglas M., Czystość i zmaza, tłum. M. Bucholc, wstęp J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2007.
 • Durand G., Symbole intymności, przeł. M. Abramowicz, [w:] Potęga świata wyobra¬żeń czyli archetypologia według Gilberta Duranda, red. K. Falicka, Lublin 2002.
 • Dworsatschek M., Władysław II Wygnaniec, Wrocław 1998.
 • Flori J., Rycerstwo w średniowiecznej Francji, tłum. A. Kuryś, Warszawa 1999.
 • Gansiniec R., Tragedia Petri Comitis, Pa¬miętnik Literacki 43 (1952), z. 1/2, s. 52-139.
 • Kellog R., Literatura ustna, tłum. P. Czapliński, Pamiętnik Literacki 81 (1990), z. 1, s. 241-253.
 • Knapp F.P., Historie und Fiktion in der mittelalterlichen Gattungspoetik. Sieben Studien und ein Nachwort, Hei¬delberg 1997.
 • Kollinger K., Dlaczego Mistrz Wincenty „przemilczał” kaźń Piotra Wło¬stowica, [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 190-200.
 • Kollinger K., Ru¬skie posiłki dla Bolesława III Krzywoustego w 1109 r., śmierć Zbysławy i trwałość sojuszu pol¬sko-ruskiego w latach 1102–1114, Ruthenica 8 (2008), s. 41-51.
 • Leisch-Kiesel M., Eva als Andere. Eine exemplarische Untersuchung zu Frühchristentum und Mittelalter, Köln 1992
 • Lord A.B., Pieśniarz i jego opowieści, tłum. B. Majewski, Warszawa 2010.
 • MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996.
 • Maddox D., Triadic Structure in the Lais of Marie de France, Assays 3 (1985), s. 19-40.
 • Mertens V., Verslegende und Prosalegendar. Zur Prosafassung von Legendenromanen in „Der heiligen Leben”, [w:] Poesie und Gebrauchsliteratur im deut¬schen Mittelalter, Hg. V. Honemann, B. Schnell, W. Wegstein, Tubingen 1979, s. 265-289.
 • Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 1998.
 • Mikuła M., Mistrza Wincentego „Kronika” a „Anna¬les regni Polonorum deperditi”, [w:] Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej, Kraków 2008 [Cistercium Mater Nostra, R. II/2], s. 101-129.
 • Mrozowski P., Klęczenie w kulturze Zachodu, Kwartalnik Historycz¬ny 95 (1988), z. 1, s. 37-60.
 • Mosbach A., Piotr, syn Włodzimierza, sławny dostojnik Polski wieku dwunastego i Kroni¬ka opowiadająca dzieje Piotrowe, Ostrów 1865.
 • Mölk U., Chanson de geste [w:] Enzyklopädie des Märchens, Bd. 2, Berlin – New York 1979, szp. 1221-1232.
 • Müller J.-D., Spielregeln für den Untergang. Die Welt des Nibelungenliedes, Tü¬bingen 1998.
 • Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Lublin 1992.
 • Plezia M., Dookoła tekstu i daty poematu o Piotrze Właście, Pamiętnik Literacki 45 (1954), z. 2, s. 452-472.
 • Plezia M., Związki literatury polskiej z francuską w XII wieku, [w:] Pogranicza i kon¬teksty literatury polskiego średniowiecza, red. T. Michałowska, Wrocław 1989, s. 57-69.
 • Potęga świata wy¬obrażeń czyli archetypologia według Gilberta Duranda, red. K. Falicka, Lublin 2002.
 • Revel J., Poszanowanie obyczajów, tłum. K. Osińska-Boska, [w:] Historia życia prywatnego, t. 3: Od renesansu do oświecenia, red. R. Chartier, Wrocław 1999.
 • Semkowicz A., Kronika o Piotrze Właście, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 3, Lwów 1878.
 • Strzelczyk J., Ślady tradycji ustnej w Polsce średniowiecznej, [w:] Aere perennius. Profesowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XII 2001 w hołdzie, Poznań 2001, s. 43-57.
 • Wenta J., Tradycja o Piotrze. Na marginesie jednej z wielkich dyskusji, [w:] Scriptura custos memoriae. Prace historyczne, red. D. Zydorek, Poznań 2001, s. 523-538.
 • Wiesiołowski J., Romans rycerski w kulturze społeczeństwa późnośredniowiecznej Polski, [w:] Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, Warszawa 1993.
 • Woronczak J., Wpływ francuskie na piśmiennictwo polskie do końca XIII wieku, [w:] Li¬teratura staropolska i jej związki europejskie, red. J. Pelc, Wrocław 1972, s. 81-97.
 • Zemon Davis N., Humanismus, Narrenherrschaft und die Riten der Gewalt. Gesellschaft und Kultur in frühneuizeitlichen Frankreichs, aus dem Amerikanischen von N. Löw Beer, Frankfurt am Main 1987.
 • Zumthor P., Die Stimme und die Poesie in der mittelalterlichen Gesell¬schaft, aus dem Französischen von K. Thieme, München 1994.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0f3b4f64-e57a-4515-92f7-16023b590b97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.