PL EN


2017 | 55(4) Ekonomia XIV | 209-219
Article title

Niektóre zagadnienia good governance w zakresie finansów publicznych

Authors
Content
Title variants
EN
Some Issues of Good Governance as Regards Public Finance
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto tematykę stosowania zasad good governance w pracach nad tworzeniem budżetu państwa. W Polsce realizację zasad szczegółowości, jawności i przejrzystości mają zapewnić art. 33-41 ustawy o finansach publicznych, tworzące odrębny rozdział zatytułowany „Jawność i przejrzystość finansów publicznych”. Omówiono również kolejne zasady dotyczące spraw bardziej szczegółowych: jednoroczności, uprzedniości, jedności materialnej, operatywność, tak w odniesieniu do Unii Europejskiej, jak i Polski.
EN
In his article, the author undertook the issue of application of the good governance principles in pursue to draw up the state’s budget. In Poland, the implementation of the principles of specificity, evidence and transparency is to be ensured by Art. 33-41 of the Public Finance Act setting forth a separate chapter entitled “Evidence and Transparency of Public Finance”. The author also discussed further principles related to more specific issues: annual basis, anteriority, material integrity, resourcefulness both referred to the European Union and to Poland.
Year
Pages
209-219
Physical description
Contributors
References
  • Barcz J. (2013), Reforma strefy euro Unii Europejskiej. Wybór dokumentów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
  • Gajl N. (1993), Gospodarka budżetowa w świetle prawa porównawczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • de Grauwe P. (1998), Unia walutowa – funkcjonowanie i wyzwania, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f48ad80-11f7-44c5-8bc9-007b490aa52d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.