Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 5(118) "Kooperacja, współpraca, przyjaźń" [Collaboration, Cooperation & Friendship] | 39-53

Article title

Pracownicza ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej znaczenie dla ZZL. Kooperacyjny zakres działań w obszarze ZZL i BHP

Content

Title variants

EN
Staff Assessment of the Work Safety Climate and Its Importance to Human Resource Management in Creating a Safe Work Environment: The Cooperative Range of Activities in Human Resource Management and Occupational Health and Safety

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy jest częścią obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, a działania podejmowane na rzecz promowania bezpiecznych zachowań, mieszczące się w obszarze wytycznych dla implementacji praktycznych, są coraz częściej uwzględniane w działaniach organizacjach. Wytyczne te nie mogą mieć charakteru uniwersalnego, muszą odnosić się do specyficznych uwarunkowań danej branży, uwzględniać zarówno kulturowy, jak i środowiskowy wymiar wykonywanych w niej prac. W artykule przedstawiono porównanie oceny klimatu bezpieczeństwa pracy, dokonane przez pracowników (N = 1118) dwóch grupa organizacji, tj. kopalń i przedsiębiorstw produkcyjnych. Uzyskane wyniki pozwoliły na zaobserwowanie istotnych różnic w ogólnej ocenie klimatu bezpieczeństwa pracy, jak i składających się na niego wymiarów. Stało się to podstawą do przedstawienia dedykowanych tym organizacjom propozycji implementacji praktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy poprzez kooperację działań w obszarach ZZL i BHP.
EN
Occupational health and safety management is a part of an organization’s human resource management. Actions taken to promote safety–oriented behavior taking the form of guidelines for practical implementation are incorporated into organizational activities with increasing frequency. Such guidelines can never be universal in character. They must be matched to the specific conditions of a given industry and take into account both the cultural and environmental dimensions of work there. This article presents a comparison of work safety climate assessment by workers (N = 1118) from two groups of organizations—mines and manufacturing plants. The results received made possible the observation of significant differences in overall assessment of work safety climate as well as its component dimensions. This served as a basis for presenting proposals for practical implementations dedicated to those organizations aimed at improving work safety through cooperative action in human resource management and occupational health and safety.

Year

Pages

39-53

Physical description

Document type

article

Dates

published
2017-10-15

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Psychologii Pracy i Organizacji, Katowice, Polska
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery, Łódź, Polska

References

 • Agniszewska G., red. (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Warszawa, Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Amstrong A. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Wolters and Kluwers.
 • Bańka W. (2009), Kultura organizacyjna naturalna wartością przedsiębiorstwa, Płock, Wydawnictwo NOVUM.
 • Cameron S. K., Quinn R. E. (2003), Kultura organizacyjna-diagnoza i zmiany, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Choudhry R. M., Fang D., Mohamed S. (2007), Developing a Model of Construction Safety Culture, Journal of management in engineering ASCE, październik.
 • Cooper D. (1998), Improving safety culture. A practical guide, United Kingdom, Chichester, John Wiley & Sons Ltd.
 • Dobrowolska M., Stasiła-Sieradzka M. (2015), Kultura bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacjach korzystających z elastycznych rozwiązań kadrowych w kontekście wybranych zmiennych psychologicznych, w Babicz W., Zadros M., Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Budujemy wspólnie kulturę bezpieczeństwa, Częstochowa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa, PWE.
 • Kennedy R., Kirwan B. (1998), Development of a Hazard and Operability-Based Method for Identifying Safety Management Vulnerabilities in High Risk Systems, Safety Science, nr 30.
 • Kostera M. (1997), Zarządzanie międzykulturowe, w Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa, PWN.
 • Lipińska-Grobelny A. (2007), Kultura i klimat organizacyjny – zarys problematyki, w Lipińska-Grobelny A., Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 • Lis K. (2013), Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy, Stodia Oeconomica Posnaniesia, nr 7 (256).
 • Łoboda-Świądczak E. (2007), Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu sprawowania władzy w układzie przełożony – podwładny, w Lipińska-Grobelny A., Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Łódź, Wydawnictwo UŁ.
 • Mearns K., Flin R., Gordon R., Fleming M. (1998), Measuring safety climate on offshore installations, Work & Stress, vol. 12, nr 3.
 • Milczarek M. (2000), Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie – nowe spojrzenie na zagadnienia bezpieczeństwa pracy, Bezpieczeństwo Pracy, nr 10.
 • Milczarek M. (2001), Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy, nr 5.
 • Milczarek M. (2002), Kultura bezpieczeństwa pracy, Warszawa, CIPO.
 • Neal A., Griffin M. A., Hart P. M. (2000), The impact of organizational climate on safety climate and individual behawior, Safety Science, nr 34.
 • Pidgeon N. (1998), Safety culture: Key theoretical issues, Work & Stress, vol. 12, z. 3.
 • Rakowska A., red. (2013), Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Modele, diagnoza, kształtowanie, Warszawa CeDeWu Sp.z o.o.
 • Ratajczak Z. (1992), Źródła informacji o zagrożeniu i warunki skuteczności ich Oddziaływania, w Tyszka T., Psychologia i bezpieczeństwo pracy, Warszawa, Instytut Psychologii PAN.
 • Schultz D. P., Schulta S. E. (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sikorski Cz. (1999), Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stasiła-Sieradzka M., Dobrowolska M. (2016), Badanie klimatu bezpieczeństwa pracy jako element benchmarkingu w zarzadzaniu bezpieczeństwem w organizacji, Społeczeństwo i Edukacja, nr 21 (2).
 • Stasiła-Sieradzka M., Dobrowolska M. (2016 a), Postawy i normy społecznego postepowania jako element kultury bezpieczeństwa pracy – próba diagnozy problemu, Przegląd Górniczy, nr 12.
 • Stasiła-Sieradzka M., Dobrowolska M. (2015), Kultura bezpieczeństwa pracy oraz jej związek z klimatem bezpieczeństwa i tożsamością organizacyjną – tło teoretyczne pojęć, w Babicz W., Zadros M., Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Budujemy wspólnie kulturę bezpieczeństwa, Częstochowa, Wydawnictwo Wydziału Zarzadzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Stasiła-Sieradzka M., Turska E. (2015), Satysfakcja z pracy a tożsamość organizacyjna w karierach linearnych w obliczu zmian demograficznych na rynku pracy, Społeczeństwo i Edukacja, nr 16 (1).
 • Studenski R. (1992), Społeczne wzory postępowania a wypadkowość, w Tyszka T., Psychologia i bezpieczeństwo pracy, Warszawa, Instytut Psychologii PAN.
 • Szubielska J. (2013), Kultura organizacyjna i kultura bezpieczeństwa, w Rakowska A., Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Modele, diagnoza, kształtowanie, Warszawa, CeDeWu Sp.z o.o.
 • Tyszka T. (1999), Percepcja i akceptacja ryzyka, w Koradecka D., Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, tom 2, Warszawa, Centralny Instytut Ochrony Pracy.
 • Tyszka T. (1992), Zachowania niebezpieczne z wyboru, w Tyszka T., Psychologia i bezpieczeństwo pracy, Warszawa, Instytut Psychologii PAN.
 • Zahor D. (1980), Climate in industrial organizations: theoretical and applied Implications, Journal of Applied Psychology, nr 65.
 • Zbiegień-Maciąg L. (2005), Kultura organizacyjna. Identyfikacja kultury znanych firm, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Znajmiecka-Sikora M., Kędzierska B. (2014), Skuteczność szkoleń bhp – wykorzystanie wiedzy dotyczącej uczenia się osób dorosłych w szkoleniach kształtujących postawy zorientowane na bezpieczeństwo pracy, w Lewandowski J., Znajmiecka-Sikora M. (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – nowa perspektywa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Znajmiecka-Sikora M. (2012), Analiza procesu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie łódzkich przedsiębiorstw – wstępne doniesienie z badań, w Lewandowski J., Znajmiecka-Sikora M. (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia, Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 • Znajmiecka-Sikora M. (2014), Ocena kultury bezpieczeństwa w sektorze MSiP na podstawie badań przedsiębiorstw z regionu łódzkiego, w Juźwicka A., Szymańska K., Walecka A. (red.), Nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną, Łódź, Monografie PŁ.
 • Znajmiecka-Sikora M. (2013), Analiza klimatu bezpieczeństwa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży oświetleniowej, Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, nr 56.
 • Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska K. (2016), Analysis of safety culture on the example of selected Polish production enterprises, w Arezes P. M., Baptista J. S., Barroso M. P., Carneiro P., Cordeiro P., Costa N., Melo R. B., Miguel S. (red.), Goncalo Perestrelo Occupational Safety and Hygiene IV, Londyn, Taylor & Francis group.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0f6ff677-6663-454c-9541-d214e19e3338
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.