PL EN


2013 | 13 | 17-25
Article title

Postępowanie z projektami kodeksów jako przykład szczególnego trybu ustawodawczego.

Authors
Content
Title variants
EN
Procedures of codes projects as an example of a particular legislative mode.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W grudniu 1995 roku wprowadzono w regulaminie Sejmu szczególny porządek postępowania z projektami kodeksów. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że konstytucja nie przewiduje takiego trybu. Odnosi się on do projektów nowych kodeksów, a także do projektów zmian kodeksów oraz projektów przepisów wprowadzających kodeksy i ich zmian. Chodzi o zapewnienie ochrony spójności uregulowań kodeksowych i wyeliminowanie możliwości przypadkowej nowelizacji kodeksu przy uchwalaniu ustaw szczególnych. Autor dokonuje analizy obowiązujących regulacji w tym zakresie, zwracając szczególną uwagę na główny cel tego szczególnego trybu ustawodawczego, jakim jest konieczność wyraźnie wolniejszego i bardziej kompleksowego podejścia do takich prac ustawodawczych.
EN
In December 1995, order of conduct of projects of codes was introduced to the rules of the Sejm. It should be stressed, that the Constitution does not provide for such a mode. It refers to the design of new codes and to drafting amendments to codes and regulations implementing the codes and their changes. It is about ensuring the protection of statutory regulations and eliminating the possibility of accidental amendments to the Code when adopting specific laws. The author analyzes the existing regulations in this area, paying particular attention to the main objective of this particular legislative mode, which is the need of a clearly slower and more comprehensive approach to such legislative work.
Year
Volume
13
Pages
17-25
Physical description
Contributors
author
References
  • Bafia J., Zasady tworzenia prawa, Warszawa 1984.
  • Kalina-Prasznic U. (red.), Mała encyklopedia prawa, Warszawa 2005.
  • Kępiński M., Seweryński M., Zieliński A., Rola kodyfikacji na przykładzie prawa prywatnego w procesie legislacyjnym, „Przegląd Legislacyjny” 2006, nr 1.
  • Kudej M., Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 2002.
  • Odrowąż-Sypniewski W., Wykładnia przepisów regulaminu Sejmu dotyczących zakresu właściwości komisji nadzwyczajnej rozpatrującej projekty kodeksów, [w:] W. Odrowąż-Sypniewski, Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2010
  • Rot H., Kształtowanie systemu prawa. Więź pozioma systemu prawa, t. III, Wrocław 1984
  • Sarnecki P., Pojęcie „kodeks” i procedury rozstrzygania o jego zakresie (w tym możliwość określania terminów). Tryb, w jakim powinna nastąpić nowelizacja kodeksu, [w:] W. Odrowąż-Sypniewski, Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, Warszawa 2010
  • Weitz K., Czy nowa kodyfikacja postępowania cywilnego?, „Państwo i Prawo” 2007, z. 3.
  • Wiszniewski (red.), Zarys encyklopedii prawa, Warszawa 1974.
  • Wronkowska S., W sprawie postępowania legislacyjnego w przepisach Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f71089d-e16c-4de9-b012-854a4212dbdb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.