PL EN


2014 (R. XIII) | 1(51) | 33-44
Article title

Zastosowanie współczynnika humanistycznego w jakościowej orientacji badawczej. (Re)interpretacja teorii Floriana Znanieckiego

Title variants
EN
The application of humanistic coefficien within the qualitative research paradigm. (Re)interpretation of Florian Znaniecki’s theory.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym wykładzie prezentuje koncepcję współczynnika humanistycznego, proponowaną przez Floriana Znanieckiego do badania faktów kulturowych, w której doszukiwać można się pewnych inspiracji metodologicznych, dla prowadzonych współcześnie badań jakościowych. Zasada „współczynnika humanistycznego” – odnosi się do postrzegania świata i prowadzenia badań, zgodnie z którą badacz ma prezentować fakt, takim jaki jawi się on jednostkom, które go doświadczają i używają. Konieczna jest do poznania rzeczywistości kulturowej, zwłaszcza wartości kulturowych, czynności i faktów kulturowych (w tym człowieka). W koncepcji współczynnika humanistycznego można znaleźć pewne inspiracje dla współczesnej metodologii jakościowej: I ) do prowadzenia badań, II) dotyczące roli humanistycznego badacza – jako przedmiotu i podmiotu badań, III ) dotyczące spornej kwestii subiektywizmu badań jakościowych, które to zaprezentuję pokrótce.
EN
In the following paper, I present the concept of the humanistic coefficient, introduced by Florian Znaniecki, in order to research cultural facts. This concept may be a source of methodological inspiration when conducting qualitative research. The “humanistic coefficient” principle refers to the perception of the world. The researcher’s perspective when interpreting the facts, should be similar to the perspective of the individual experiencing them. This is necessary for recognition of cultural reality, cultural values, action and facts. In the concept of humanistic coefficient one may find some inspirations for contemporary qualitative methodology: 1) to conduct research, 2) refer to the role of humanistic researcher as the subject and the object of research, 3) relate to the disputable question of qualitative research subjectivism.
Issue
Pages
33-44
Physical description
Dates
published
2014-05-31
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Ablewicz K., Hermeneutyka i fenomenologia w badaniach pedagogicznych, [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. S. Palka (red.). Kraków 1998. Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego.
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce. Warszawa 2005. Wyd. PWN
 • Benton T., Craib I., Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu. Wrocław 2003. Wyd. Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji TWP.
 • Blumer H.,Symbolic Interactionism. Ebglewood Cliffis. New York, Pretince Hall 1969.
 • Denizn N.K., Lincoln Y. S.,. Sage Publications. Thousand Oakes London New Delhi 1994.
 • Dulczewski Z., Florian Znaniecki - Życie i dzieło, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1984.
 • Giza A., Biografia jako fakt empiryczny i jako kategoria teoretyczna, [w:] Metoda biograficzna w socjologii. J. Włodarek, M. Ziółkowski. Warszawa-Poznań 1990
 • Glaser B., Strauss A., Discovery of Grounded Theory : Strategies for Qualitative Research. Chicago 1967.
 • Godlewski G., Źródła kulturalizmu Floriana Znanieckiego, Wyd. K.R., Warszawa 1997.
 • Godlewski G., Lekcja kryzysu. Źródła kulturalizmu Floriana Znanieckiego, Warszawa 1997.
 • Godlewski Grzegorz, Źródła kulturalizmu Floriana Znanieckiego, Wyd. K.R., Warszawa 1997.
 • Hałas E., Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego, Lublin 1991.
 • Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych. Poznań 2000. Wyd. Zysk – S-ka.
 • Kawecki I., Etnografia a szkoła. Kraków 2000. Wyd. Impuls.
 • Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000. WsiP
 • Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych, Teoria ugruntowana. Warszawa 2000. PWN
 • Krüger H.H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk 2005. Wyd. GWP.
 • Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych. PWN.
 • Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych. Białystok 2000. Wyd. Trans Humana.
 • Pilch T, Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2004, Wyd. Żak.
 • Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. Warszawa 2007. PWN
 • Szacki J., Historia myśli socjologicznej. Warszawa 2007. PWN.
 • Taylor S.J., Bogdan R., Introduction to Qualitative Research. Newbury Park 1990. Ca. Sage
 • Thomas W.I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce. Warszawa 1976. PWN.
 • Znaniecki F., Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój. Przełożył J. Szacki. Warszawa 1992. PWN.
 • Znaniecki F., Uczeni polscy a życie polskie, [w:] tegoż, Społeczne role uczonych. Warszawa 1984. PWN.
 • Znaniecki F., Wstęp do socjologii. Warszawa 1988, PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f8068b6-b410-4844-9a76-79206896b617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.