PL EN


2017 | 4(27) | 53-68
Article title

Cytowania dokumentów elektronicznych w wydawnictwach naukowych

Authors
Content
Title variants
EN
Citations of electronic documents in scholarly publications
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza stosowania norm i standardów opisów bibliograficznych dokumentów elektronicznych przez wybrane wydawnictwa naukowe. Przybliżono normy dotyczące przypisów bibliograficznych do dokumentów elektronicznych oraz Citation Style Language i jego zastosowanie w programach do zarządzania bibliografią. Analizie ilościowej poddano instrukcje dla autorów publikowane na stronach internetowych wydawnictw. Porównano systemy powołań, zasady tworzenia przypisów bibliograficznych, przykłady opisów, oraz sprawdzono ich zgodność z normą PN-ISO 690.
EN
The object of the article is to analyse the application of norms and standards of bibliographical descriptions of electronic documents by selected scholarly publishers. The text familiarises the reader with the norms concerning bibliographical footnotes appended to electronic documents as well as the Citation Style Language and its application in bibliographical management software. A quantitative analysis was performed upon the guidelines for authors published on the websites of the publishers. The systems of references, the principles of the creation of bibliographical footnotes and the examples of descriptions were compared, and the compatibility of these items with the PN-ISO 960 norm was verified.
Contributors
author
 • Zakład Zarządzania Informacją Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach, anna.matysek@us.edu.pl
References
 • Antczak, M., Nowacka, A. (2008). Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo SBP .
 • Bajor, A., Langer, H. (2010). Zasady opracowywania bibliografii załącznikowych na przykładzie wybranych publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W: D. Pietruch-Reizes (red.), Zarządzanie informacją w nauce (s. 133–144). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Bajor, A., Seweryn, A. (2007). Analiza poprawności dokumentacji bibliograficznej artykułów naukowych na podstawie materiałów do bazy danych CYTBIN. W: E. Gondek, D. Pietruch-Reizes (red.), Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych. (s. 181–202) Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • CitationStyles.org – The Citation Style Language – open and free citation styles (2017). Pobrano z: http://citationstyles.org/ (31.01.2017).
 • Digital Object Identifier System. (2017). Pobrano z: https://www.doi.org/ (31.01.2017).
 • Fenner, M. (2010). Citation Style Language: an interview with Rintze Zelle and Ian Mulvany. Pobrano z: http://blogs.plos.org/mfenner/2010/09/24/ citation-style-language-an-interview-with-rintze-zelle-and-ian-mulvany/ (31.01.2017).
 • Instrukcja dla autorów publikujących w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. (2015). Pobrano z: http://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/2015/01/instrukcja_wydawnicza.pdf (31.01.2017).
 • Kowalska, M. (oprac.), (2015). Wskazówki dla autorów publikujących na łamach „Toruńskich Studiów Bibliologicznych”. Pobrano z: http://www. home.umk.pl/~tsb/sites/default/files/wskazowki.pdf (31.01.2017).
 • Narojczyk, K. (2005). Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Official repository for Citation Style Language (CSL) citation styles. (2017). Pobrano z: https://github.com/citation-style-language/styles (31.01.2017).
 • PN-79/N-01222/07 Kompozycja wydawnicza książki – Bibliografia załącznikowa. (1979).
 • PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura. (2002).
 • PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja – Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji. (2012).
 • PN-ISO 5127: 2005 Informacja i dokumentacja. Terminologia. (2005).
 • Rozkosz, E. (2012). Polska norma bibliograficzna PN-ISO 690 | Edukacja Informacyjna. Pobrano z: http://www.edukacjainformacyjna.pl/2013/12/ polska-norma-bibliograficzna-iso-690/ (31.01.2017).
 • Śliwińska, E. (2000). Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych : standardy dla potrzeb cytowania w przypisach. EBIB, (6). Pobrano z: http:// www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/sliwinska (31.01.2017).
 • Zotero Style Repository. Pobrano z: https://www.zotero.org/styles/?q=polish (31.01.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f8778f0-1907-4639-96de-d67c0c4a5308
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.