PL EN


2016 | 1 (14) | 169-193
Article title

Moralność i bullying. Edukacja charakteru podstawowym elementem w rozwiązaniu problemu dręczenia rówieśniczego w szkole?

Content
Title variants
EN
Morality and bullying. Is an education of character a fundamental element in solving the problem of peer bullying at schools?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozważania podjęte w tekście mieszczą się w podejściu społeczno-normatywnym do agresji interpersonalnej. Szczególnie skoncentrowano się na moralnej stronie uwarunkowania dręczenia szkolnego, które konceptualizowane jest jako specyficzny rodzaj powtarzanej przemocy rówieśniczej. Ponadto, dla tego zjawiska charakterystyczny jest grupowy charakter, co wyraża się w tym, że zachowania agresywne nie dzieją się w ukryciu, lecz sprawca przemocy ma zazwyczaj aktywne lub bierne wsparcie uczniów - „świadków”, których obecność i zachowanie jest istotne dla podtrzymania lub/i ograniczenia tego procesu w szkole. Dlatego też moralność - moralne standardy, wartości, emocje i oceny - jest ważnym zagadnieniem w kontekście wyjaśniania dręczenia szkolnego. Ponadto, zrozumienie natury moralnych neutralizacji zachowań stosowanych przez sprawców dręczenia szkolnego, jak i świadków tych sytuacji, którzy wspierają raczej sprawcę niż ofiarę, jest istotną kwestią z punktu widzenia planowanych oddziaływań wychowawczych. Treści w artykule zostały przedstawione na podstawie przeglądu literatury przedmiotu, studiów empirycznych oraz własnych doświadczeń badawczych autorki w rozpatrywanym obszarze. Zasygnalizowane kwestie stanowią przyczynek do dyskusji w kwestii skutecznego zapobiegania i ograniczania dręczenia rówieśniczego w szkole.
EN
The considerations in the text are situated in the socio-normative approach to aggression. In particular, focused on the moral side of determinants of school bullying, which is conceptualized as a specific kind of repeated peer violence. Moreover, a group character of this phenomenon is typical, which is reflected in the fact that aggressive behavior does not happen in secret, but the bully has usually active or passive support from bystanders, whose presence and behavior is essential to maintain and / or and limitations of this process in school. That's why morality - moral standards, values, emotions and evaluation - is an important issue in the context of explaining the torment of the school. In addition, understanding the nature of moral neutralization of behavior used by the perpetrators of school bullying and witnesses of these situations, who support the perpetrator rather than the victim, it is an important issue from the point of view of the planned educational influence. Content in the article are presented based on the review of literature, empirical studies and own authors’ research experiences in the study area. Signaled issues constitute a contribution to the discussion on the effective prevention and reduction of peer bullying at school.
Year
Issue
Pages
169-193
Physical description
Contributors
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0f921242-0cf6-4461-8463-84490e39b59f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.