Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2002 | 1(8) | 5-24

Article title

Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cechą współczesnej gospodarki jest wzrost znaczenia poziomych struktur administracyjnych w ramach dobrowolnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z przesłanek podejmowania współpracy jest fakt, iż przestrzeń funkcjonalna wykracza często poza granice administracyjne. Rodzi to skłonności do formowania sieci organizacyjnych zwiększających operatywność i efektywność działania. Rozwój sieci, będącej zbiorem połączonych relacji (wymiany) między jednostkami samorządu terytorialnego, cechują stadia ukierunkowane na tworzenie długookresowego środowiska zaufania, począwszy od stadium współpracy nieformalnej, po zaawansowane partnerstwo. Sieci współpracy samorządów mogą tworzyć różne typy funkcjonalne, nie zawsze równoznaczne z formami prawnymi. Wyróżnić można m.in. sieci wielostronne (organizacje międzynarodowe, euroregiony, zrzeszenia krajowe, regionalne i lokalne) lub dwustronne (miasta podzielone, jednostki nadgraniczne, przygraniczne, sąsiedzkie i pozostałe związki dwustronne). Jednostki zrzeszone w sieci mogą tworzyć struktury rozproszone lub zwarte przestrzennie. W pierwszych przeważa niematerialny wymiar współpracy (wymiana informacji, wymiana kulturalna, lobbing etc.), natomiast w formach zwartych terytorialnie – wymiar materialny (zagadnienia komunalne i gospodarka zasobami lokalnymi).

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski; Instytut Geograficzny, Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej

References

 • Alger Ch.F., 1999, "The future of democracy and global governance depends on widespread public knowledge about local links to the world", Cities, t. 16, nr 3.
 • Baker H.R., 1993, "Building multi-community rural development partnership" (w:) R.C. Rounds (red.), The Structure, Theory and Practice of Partnerships in Rural Development, seria: ARRG Working Paper Series, nr 5.
 • Bennett R.J., 1997a, Local Government in Post-socialist Cities, Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative.
 • Bennett R.J., 1997b, "Administrative systems and economic spaces", Regional Studies, nr 31(3).
 • Biernat S., 1979, Działania wspólne w administracji państwowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Ossolineum.
 • Boć J., 1996, "Współpraca międzygminna w Szwajcarii" (w:) A. Błaś (red.), Związki komunalne w Polsce i w państwach Europy Zachodniej, seria: Przegląd Prawa i Administracji, t. XXXV.
 • Buczek G., Gzell S., 1998, "Gospodarka przestrzenna w Warszawie w okresie transformacji" (w:) T. Markowski, T. Marszał (red.), Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, Biuletyn KPZK PAN, nr 182.
 • Camagni R., 1995, "Global network and local milieu: towards a theory of economic space" (w:) S. Conti, E.J. Malecki, P. Oinas (red.), The Industrial Enterprise and Its Environment: Spatial Perspectives, Aldershot: Avebury, The Organisation of Industrial Space.
 • Chojnicki Z., 1988, "Terytorialny system społeczny" (w:) B. Jałowiecki (red.), Gospodarka przestrzenna, region, lokalność, Biuletyn KPZK PAN, nr 138.
 • De Jong H.W., 1985, Dynamische Markttheorie, Leiden: Stenfert Kroese.
 • Domański R., 1997, Przestrzenna transformacja gospodarki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Easton G., 1992, "Industrial networks: a review" (w:) B. Axelsson, G. Easton (red.), Industrial Networks: A New View of Reality, London-New York: Routledge.
 • European Commission, 2000, TERRA - An Experimental Laboratory in Spatial Planning, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Furmankiewicz M., 2001, "The international partnership relation of Polish municipalities - the example of Lower Silesia" (w:) M. Koter i K. Heffner (red.), Changing Role of Border Areas and Regional Policies, seria: Region and Regionalism, nr 5, s. 105-114.
 • Grotz R., Braun B., 1993, "Networks, milieux and industrial firm strategies: empirical evidence of an innovative SME environment", Geografiska Annaler, 75B(3).
 • Gruchman B., 1999, "Konkurencyjność Poznania i współpraca z innymi miastami" (w:) R. Domański (red.), Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania, Biuletyn KPZK PAN, nr 187.
 • Hardin R., 1989, "Political obligation" (w:) A. Hamlin, Ph. Pettit (red.), The Good Polity. Normative Analysis of the State, Oxford: Basil Blackwell.
 • Hewitt W.E., 2000, "International municipal cooperation: An enabling approach to development for small and intermediate urban centres?", Third World Planning Review, t. 22, nr 3.
 • Jałowiecki B., 2000, "Warszawa jako metropolia europejska?" (w:) A. Kukliński, J. Kołodziejski, T. Markowski, W. Dziemianowicz (red.), Globalizacja polskich metropolii, Warszawa: EUROREG.
 • Kostrubiec B., Łoboda J., 1999, "Le fonctionnement de villes-doublons, departagees par la frontière polono-allemande" (w:) Images de villes-frontières. Actes du Colloque, Université Luis Pasteur, Strasbourg, 7-9 kwietnia.
 • Kręc A., 1998, "Współpraca zagraniczna miast i gmin polskich w świetle badań ankietowych" (w:) A. Brzozowska (red.), Związki bliźniacze, Współpraca międzynarodowa samorządów lokalnych, Poznań: Związek Miast Polskich.
 • Leoński Z., 1996, "Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym" (w:) A. Błaś (red.), Związki komunalne w Polsce i w państwach Europy Zachodniej, seria: Przegląd Prawa i Administracji, t. XXXV.
 • Lücke B., Bellocchi E. (red.), 1997, A Europe of Towns and Cities. A Practical Guide to Town-twinning, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Łyszczak M., 1992, "Ekonomiczno-finansowe problemy ochrony środowiska w gminie" (w:) B. Fiedor (red.), Samorząd terytorialny a ochrona środowiska - aspekty ekonomiczne, organizacyjne i finansowe, Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Malarski S., 1989, Związek Komunalny Zagłębia Ruhry (Kommunalverband Ruhrgebiet) - efektywny model regionalnej gospodarki komunalnej i ekologicznej. Studium porównawcze, Opole: Instytut Śląski, Instytut Naukowo-Badawczy.
 • Malarski S., 2001, "Formy i środki prawne współpracy zagranicznej społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych", Śląsk Opolski, nr 2 (44).
 • Niewiadomski Z., 1992, "Ustrój gminy. Gminne i ponadgminne instytucje samorządu terytorialnego" (w:) A. Piekara, Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, Warszawa: UW, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.
 • Niewiadomski Z., 1998, Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Parysek J., 1996, "Lokalny wymiar gospodarki przestrzennej" (w:) J. Parysek (red.), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Przybyła Z., 1995, "Problemy kształtowania rozwoju euroregionów na obszarach przygranicza" (w:) Z. Mikułowicz (red.), Strategiczne problemy rozwoju regionalnego w procesie integracji europejskiej, Opole: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Rykiel Z., 1993, "Ewentualne zmiany ustroju i organizacji przestrzennej miasta stołecznego Warszawy" (w:) P. Korcelli, A. Potrykowska (red.), Zagadnienia rozwoju Warszawy, Biuletyn KPZK PAN, nr 163.
 • Sagan I., 2000, Miasto: scena konfliktów i współpracy, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Sobczyński M., 1996, "Współczesne międzynarodowe powiązania transgraniczne (próba syntetyzacji)" (w:) K. Heffner, W. Drobek (red.), Strefa pogranicza Polska-Czechy. Procesy transformacji i rozwoju, Opole: PIN, Instytut Śląski w Opolu.
 • Stryjakiewicz T., 2001, "Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych" (w:) H. Rogacki, Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Trzcielińska-Polus A., 1999, "Współpraca regionalna i lokalna Śląska Opolskiego z Niemcami na tle partnerstw polsko-niemieckich", Śląsk Opolski, nr 1 (34).
 • Waack Ch., 2000, Stadträume und Staatsgrenzen, Geteilte Grenzstädte des mittleren und östlichen Europa im Kontext lokaler Alltagswelten nationaler Politik und supranationaler Anforderungen, seria: Beiträge zur Regionalen Geographie, t. 51, Leipzig: Institut für Länderkunde.
 • Wahl J., 1993, "Euroregiony - wzory współpracy miedzy wolnymi narodami Europy" (w:) Euroregiony, Gliwice: Wydawnictwo "Wokół Nas".
 • Wierzbowski M., Wiktorowska A., 1992, "Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego" (w:) A. Piekara, Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, Warszawa: UW, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego.
 • Winiarski B., 1979, "Problematyka zagospodarowania zachodnich obszarów przygranicznych Polski" (w:) Rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przygranicznych. Materiały na konferencję, Wrocław: PAN Oddz. we Wrocławiu, Komisja Nauk Ekonomicznych.
 • Wusten van der, H., 1995, "Governing urban regional networks. An introduction", Political Geography, t. 14, nr 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0f9dfa24-fcae-4c4e-8b7d-823373a9b45d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.