PL EN


2019 | 57 | 2A(114A) | 45-93
Article title

The Usefulness of Data from Web of Science and Scopus Databases for Analyzing the State of a Scientific Discipline. The Case of Library and Information Science

Title variants
PL
Przydatność danych pochodzących z baz Web of Science i Scopus do analizowania stanu dyscypliny naukowej. Przypadek dyscypliny Library and Information Science
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
PURPOSE/THESIS: Many countries increasingly use bibliographic databases while devising new scientific policies to analyze and diagnose the state of a scientific discipline. Previous studies on the suitability of data from Web of Science and Scopus databases for this purpose gave ambiguous results. Their authors did not always account for an important issue – the quality of data from these databases. The aim of the article is to analyze the quality of data downloaded in an automated manner from the resources of the mentioned databases. APPROACH/METHODS: The author used a qualitative method of data verification which consisted of automatic acquisition of data about journals from the Web of Science and Scopus databases, and then in their qualitative analysis. The analysis consisted of a comparison of data on journals repre­senting of library and information science (LIS) retrieved from both databases and of the comparison between the qualitative data taken from the studied databases and the data from other, domain focused bibliographic databases; of comparing the acquired data with the information available on the websites of indexed journals and of the comparison of the method used by the producers of the abovementioned databases used to classify the journals as related of LIS, with the thematic scope of the discipline, as agreed upon by scholars. RESULTS AND CONCLUSIONS: It was found that in the case of the examined discipline, automated data acquiring poses a risk of obtaining a low credibility set of data. Most problems are caused by the incompleteness of data and errors in disciplinary classifying journals, articles and authors. ORIGINALITY/VALUE: It was shown that, contrary to the claims of the decision-makers of Polish science, in its present form, the studied bibliographic databases have only negligible usefulness for monitoring the state and development tendencies of LIS. Methodological problems created by both databases, presented in this article, may also have an impact on generating a reliable and objective picture of other scientific disciplines. The changes in the sphere of the functioning of WoS and Scopus, apparent for several years, have not dealt with the already existing problems and inconveniences.
PL
CEL/TEZA: Wykorzystywanie baz bibliograficznych do analizowania i diagnozowania stanu nauki coraz częściej stanowi stały element polityki naukowej wielu państw. Dotychczasowe badania przy­datności danych z baz Web of Science i Scopus do tego celu nie dały jednoznacznych wyników. Ich autorzy nie zawsze odnosili się do ważnej kwestii – jakości danych pochodzących ze wspomnianych baz. Celem artykułu jest analiza jakości danych pobieranych w sposób zautomatyzowany z zasobów wymienionych baz. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Autor posłużył się metodą jakościowej weryfikacji danych polegającą na początkowo zautomatyzowanym pobraniu danych o czasopismach z baz Web of Science i Scopus, a następnie na poddaniu ich analizie jakościowej. Analiza ta polegała na: wzajemnej konfrontacji danych o czasopismach reprezentujących Library and Information Science pobranych z obu baz; skonfrontowaniu danych ilościowych pobranych z badanych baz z danymi pochodzącymi z innych, tematycznych baz danych bibliograficznych; porównaniu pobranych danych z informacjami dostępnymi na stronach WWW indeksowanych czasopism oraz na skonfrontowaniu przyporządkowywania czasopism, artykułów i autorów do dyscyplin naukowych, stosowanego przez redakcje wspomnianych baz, z przyjętym przez badaczy zakresem tematycznym dyscypliny Library and Information Science. WYNIKI I WNIOSKI: Ustalono, że w przypadku badanej dyscypliny automatyczne pobieranie danych stwarza ryzyko uzyskania zbioru o niskiej wiarygodności. Najwięcej problemów stwarza niski poziom kompletności danych oraz błędy w kategoryzowaniu czasopism, artykułów i autorów. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Wykazano, że wbrew twierdzeniom decydentów polskiej nauki, w obecnym kształcie badane bazy bibliograficzne jedynie w niewielkim stopniu przydatne są do monitorowania stanu i tendencji rozwojowych badanej dyscypliny naukowej. Wykazane w niniejszym artykule problemy metodyczne stwarzane przez obie bazy mogą rzutować także na generowanie rzetelnego i obiektywnego obrazu innych dyscyplin naukowych. Zmiany w obszarze funkcjonowa­nia WoS i Scopus, obserwowane od kilku lat, nie rozwiązały istniejących już wcześniej problemów i niedogodności.
Year
Volume
57
Issue
Pages
45-93
Physical description
Dates
received
2019-06-28
revised
2019-10-23
accepted
2019-12-19
Contributors
 • Department of Digital Humanities, Faculty of Humanities, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin , zbigniew.osinski@gmail.com
References
 • Abdulhayoglu M.A., Thijs B (2018). Use of Locality Sensitive Hashing (LSH) Algorithm to Match Web of Science and Scopus, Scientometrics, 116(2), 1229-1245.
 • Abrizah A., Zainab A.N., Kiran K., Raj R.G. (2013). LIS Journals Scientific Impact and Subject Categorization: A Comparison Between Web of Science and Scopus, Scientometrics. 94(2), 721-740.
 • Ajiferuke I., Wolfram D. (2010). Citer Analysis as a Measure of Research Impact: Library and Information Science as a Case Study. Scientometrics. 83(3), 623–638.
 • Archambault É., Campbell D., Gingras Y., Larivière V. (2009). Comparing Bibliometric Statistics Obtained from the Web of Science and Scopus. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 60(7), 1320-1326.
 • Chang Y-W. (2018). Examining Interdisciplinarity of Library and Information Science (LIS) Based on LIS Articles Contributed by Non-LIS Authors. Scientometrics, 116(3), 1589-1613.
 • Chavarro D., Rafols I., Tang P. (2018). To What Extent Is Inclusion in the Web of Science an Indicator of Journal ‘Guality’? Research Evaluation, 27(2), 106–118.
 • Figuerola C.G., García Marco F.J., Pinto M. (2017). Mapping the Evolution of Library and Information Science (1978–2014) Using Topic Modeling on LISA. Scientometrics, 112(3), 1507–1535.
 • Franceschini F., Maisano D., Mastrogiacomo L. (2016). Empirical Analysis and Classification of Database Errors in Scopus and Web of Science. Journal of Informetrics, 10(4), 933-953.
 • Hammarfelt B., Rushforth A.D. (2017). Indicators as Judgment Devices: An Empirical Study of Citizen Bibliometrics in Research Evaluation. Research Evaluation, 26(3), 169-180.
 • Harzing A-W, Alakangas S. (2016). Google Scholar, Scopus and the Web of Science: A Longitudinal and Cross-Disciplinary Comparison. Scientometrics, 106(2), 787–804.
 • Komunikat MNSW (2019). Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów [online]. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [23.10.2019], http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html
 • Manana-Rodriguez J. (2015). A Critical Review of SCImago Journal & Country Rank. Research Evaluation, 24(4), 343-354.
 • Martin-Martin A., Orduna-Malea E., Lopez-Cozar E.D. (2018). Coverage of Highly-Cited Documents in Google Scholar, Web of Science, and Scopus: A Multidisciplinary Comparison. Scientometrics, 116(3), 2174-2188.
 • Meho L. I., Yang K. (2007). Impact of Data Sources on Citation Counts and Rankings of LIS Faculty: Web of Science versus Scopus and Google Scholar. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(13), 2105-2125.
 • Milojević S., Sugimoto C., Yan E., Ding Y. (2011). The Cognitive Structure of Library and Information Science: Analysis of Article Title Words. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(10), 1933-1953.
 • Mongeon P., Paul-Hus A. (2016). The journal Coverage of Web of Science and Scopus: A Comparative Analysis. Scientometrics, 106(1), 213–228.
 • Prins A.A.M, Costas R., van Leeuwen T.N., Wouters P.F. (2016). Using Google Scholar in Research Evaluation of Humanities and Social Science Programs: A Comparison with Web of Science Data. Research Evaluation, 25(3), 264-270.
 • Sosińska-Kalata, B. (2013). Obszary badań współczesnej informatologii (nauki o informacji). Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne, 51(2), 9-41.
 • Wang Q., Waltman L. (2016). Large-Scale Analysis of the Accuracy of the Journal Classification Systems of Web of Science and Scopus. Journal of Informetrics, 10(2), 347-364.
 • Walters W.H., Wilder E.I. (2016). Disciplinary, National, and Departmental Contributions to the Literature of Library and Information Science, 2007–2012. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(6), 1487-1506.
 • Vieira E.S., Gomes J.A.N.F. (2009). A Comparison of Scopus and Web of Science for a Typical University. Scientometrics, 81(2). 587-600.
 • Vieira E.S., Gomes J.A.N.F. (2016). The Bibliometric Indicators as Predictors of the Final Decision of the Peer Review. Research Evaluation, 25(2), 170-183.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0fa1d2e2-191e-4cd8-84b6-29a490c142fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.