PL EN


2018 | 43 | 77-85
Article title

Oniaszowa świątynia w Leontopolis jako znak hellenizacji diaspory żydowskiej w Egipcie w czasach hellenistycznych

Content
Title variants
EN
Onias’ Temple in Leontopolis as a Sign of Hellenization in the Jewish Diaspora in Egypt in Hellenistic Times
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Świątynia w Leontopolis jest jednym z niewielu ewenementów, pojawiąjących się w tradycji żydowskiej, ze względu na dominujący pogląd o konieczności sprawowania kultu jedynie w świątyni jerozolimskiej. Autor artykułu, analizując źródła historyczne mówiące o Oniaszowej świątyni, podejmuje próbę zarysowania zmian zachodzących w tożsamości religijnej mieszkańców diaspory żydowskiej w Egipcie. Znakiem tego był jedynie niewielki spór między diasporą w Egipcie a wspólnotą w Jerozolimie, który ograniczył się do podkreślenia stanowisk związanych z kultem i niepotępienia czy zakazywania sprawowania ofiar w świątyni Oniaszowej. Długie lata funkcjonowania świątyni w Leontopolis ukazują zmianę akcentów w podejściu do prawa i tradycji przodków. Diaspora egipska skupiona była bardziej na tematach związanych z apokaliptyką, a nie prawem kultycznym, co prowadziło do składania ofiar poza Jerozolimą, szczególnie wtedy, gdy tam ich nie składano.
EN
The temple in Leontopolis is one of the few sensations appearing in the Jewish tradition due to the dominant view of the unity of worship in the temple in Jerusalem. The article analyses historical sources about Onias’ temple. It is also an attempt to outline changes in the religious identity of the Jewish Diaspora in Egypt. A sign of this may be the lack of larger dispute between the diaspora in Egypt and the community in Jerusalem. The communities limited themselves to emphasising their positions on worship involving burnt offerings, but nothing was mentioned in regard to condemnation or prohibition of the cult in the temple of Onias. The temple in Leontopolis functioned for many years and emphasised the changes in the approach to the law and tradition of the ancestors. The Egyptian diaspora was focused on topics related to the apocalyptic, which encouraged sacrificial worship outside Jerusalem.
Year
Issue
43
Pages
77-85
Physical description
Contributors
 • Wydział Historyczny Uniwersytet Gdański
References
 • Brzegowy, T., Obraz kultu Bożego w podstawowym dziele deuteronomistycznym, „Collectanea Theologica” 67/1 (1997), s. 29-50.
 • Bohak, G., CPJ III, 520: The Egyptian reaction to Onias’ Temple, “Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Period”, 26/1 (1995), s. 32-41.
 • Bohak, G., Joseph and Aseneth and the Jewish temple in Heliopolis (Early Judaism and its Literature; 10), Atlanta 2009.
 • Collins, J. J., Between Athens and Jerusalem: Jewish identity in the Hellenistic diaspora (The Biblical Resource Series), Cambridge 22006.
 • Frey, J., Temple and Rival Temple: The Cases of Elephantine, Mt. Gerizim, and Leontopolis, Tübingen 1999.
 • Grabbe, L.L., Jason, w: The New Interpreter’s Dictionary of the Bible, red. K.D. Sakenfeld i in., Nashille, Tennessee 2008, Accordance edition (https://accordance.bible/link/read/NIDB#25484).
 • Gradl, F., Garizim w: Kogler F. – Witczyk H., Nowy Leksykon Biblijny, Kielce 2011, s. 216.
 • Hirsch, S.A., The Temple of Onias, w: “Jews’ College Jubilee”, London 1906, s. 39-80.
 • Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, tł. Radożycki J., Warszawa 1993.
 • Józef Flawiusz, Wojna żydowska, tł. Radożycki J., Warszawa 1992.
 • Łach, S., Centralizacja kultu w Księdze Powtórzonego Prawa, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 12/1 (1965), s. 23-33.
 • Last, R., Onias IV and the ἀδέσποτος ἱερός: Placing Antiquities 13.62-73 into the Context of Ptolemaic Land Tenure, “Journal for the study of Judaism” 42/4-5 (2010), s. 494-516.
 • Liverani, M., Oltre la Bibbia. Storiaantica di Israele, Roma 2003.
 • Mélèze-Modrzejewski, J., Żydzi nad Nilem: Od Ramzesa II do Hadriana, tł. Olkiewicz J., Kraków 2000.
 • Oniaszowa świątynia w Leontopolis jako znak hellenizacji diaspory żydowskiej...85
 • Mielcarek, K., Ierousalīm, Hierosólyma: Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej, Lublin 2008.
 • Mor, M., Pastor J., Stern P., Flavius Josephus: Interpretation and History (Supplements to the Journal for the study of Judaism. In the Persian, Hellenistic and Roman Period; 146), Koninklijke 2011.
 • Niesiołowski-Spano, Ł., Kiedy napisano historię Izraela?, „Collectanea Theologica” 75/4, (2005), s 5-12.
 • Paciorek, A., Wyrocznie Sybilli, Warszawa 2010.
 • Parente, F., Onias III’ Death and the Founding of the Temple of Leontopolis, w: Studia Post-Biblica, t. 41, red. D. S. Katz, Leiden 1994, 69-98.
 • Szamocki, G., Symbolika ołtarza w Joz 22,9-34, „Studia Gdańskie” 37 (2015) 19-35.
 • Szamocki, G., Ebal – święta góra Izraelitów, w: Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, t. 1: Z turystyką przez wieki, red. A. Łysiak-Łątkowska – K. Lewalski, Gdańsk 2016, 13-24.
 • Taylor, J.E., Second temple in Egypt: The evidence for the Zadokite temple of Onias, “Journal for the Study of Judaism” 29/3 (1998), s. 297-321.
 • Tcherikover, V. – Collins J.J., Hellenistic civilization and the Jews, Grand Rapids 2011.
 • Vanderkam, J.C., Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, Warszawa 2006.
 • Wasserstein, A., Notes on the Temple of Onias in Leontopolis, „Illinois Classical Studies“ 18 (1993), s. 119–129.
 • Wipszycka, E. – Bravo B., Historia starożytnych Greków. t. 3. Warszawa 2010. Wojciechowski, M., Wpływy greckie w Biblii, Kraków 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0fa741a0-efcb-45c7-a392-5faf817d4cd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.