PL EN


2014 | 2 | 63-74
Article title

Społeczne koszty wdrażania ideologii gender

Authors
Content
Title variants
EN
SOCIAL COSTS OF IMPLEMENTATION GENDER IDEOLOGY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teoria gender, rozwijająca się w naukach społecznych od połowy XX wieku, wyrosła ponad dyskurs akademicki i stała się kategorią polityczną. Przez zwolenników przedstawiana jest jako narzędzie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz realizowania zasady równości płci na wszystkich płaszczyznach egzystencji. Analiza kluczowych postulatów gender za pomocą wypracowanej przez R. Putnama oraz F. Fukuyamę teorii kapitału społecznego prowadzi do odmiennych wniosków. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych kosztów ponoszonych przez społeczeństwo w wyniku wdrażania postulatów teorii gender w programy polityczne, ekonomiczne i edukacyjne. Artykuł przedstawia najważniejsze kryteria tej teorii, jej analizę z perspektywy socjologicznej, antropologicznej oraz apologię katolicką wobec głównych jej założeń.
EN
The theory of gender, growing in the social sciences since the mid- twentieth century, grew more than academic discourse becoming a political category. By supporters is presented as a tool to combat violence against women and to implement the principle of gender equality at all levels of existence. Analysis of the key demands of gender using, developed by Robert Putnam and Francis Fukuyama, theory of social capital leads to different conclusions. The purpose of this article is to present some of the costs incurred by society as a result of the implementation of the demands of gender in political programs, economic and educational. This paper presents the most important criteria of this theory, the analysis from the perspective of sociological, anthropological and Catholic apology against major assumptions.
Year
Issue
2
Pages
63-74
Physical description
References
 • Adamczyk M., Kapitał społeczny a ład moralny we współczesnym społeczeństwie, „Folia Sociologica” 40 (2012).
 • Batroski D., Kapitał społeczny i otwartość jako podstawa innowacyjności, w: P. Zadura-Lichota (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, Warszawa 2013.
 • Commission of the European Communities, Communication from the Commission of 21 February 1996 „Incorporating equal opportunities for women and men into all Community policies and activities” COM(96) 67 fi nal (Not published in the Offi cial Journal), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1996:0067:FIN:EN:PDF (15.12.2011).
 • Firestone S., The Dialectic of Sex. The Case for Feminist Revolution, New York 1970.
 • Fukuyama F., Kapitał społeczny, w: L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kultura ma znaczenie, Kraków 2003.
 • Jan Paweł II, Centessimus annus, Rzym 1991.
 • Jan Paweł II, Veritatis splendor, Rzym 1993.
 • Kacprzak M., Pułapki politycznej poprawności, Radzymin 2012.
 • Kaźmierczak T., Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść, w: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Warszawa 2007.
 • Klein N., No logo, Izabelin 2004.
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i świecie, Rzym 2004.
 • Korobczenko K., Ideologia gender a „osobotwórcza” funkcja ciała i płci człowieka w teologii ciała Jana Pawła II, w: A. Jucewicz, M. Machinek (red.), Idea gender jako wyzwanie dla teologii, Olsztyn 2009.
 • Kundera E., Normy społeczne a osiąganie dobrobytu społecznego w wybranych doktrynach ekonomicznych, „Studia Ekonomiczne” 1 (2012).
 • Machinek M., Teologiczna antropologia w konfrontacji z ideą gender, w: A. Jucewicz, M. Machinek (red.), Idea gender jako wyzwanie dla teologii, Olsztyn 2009.
 • Pilch-Dobrowiecka J., Problem rodzaju (gender) a koncepcja kapitału społecznego, http://www.profuturo.agh.edu.pl/index.php?id_m=87&id_sub=164&projekt=konferencja (12.12.2013).
 • Putnam R.D., Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York 2000.
 • Putnam R.D., Demokracja w działaniu: Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.
 • Reimao C., Cielesność i biegunowe napięcie płciowości, „Communio” 18 (1998) 1.
 • Tomaszewska J., Dyskryminacja ze względu na płeć, w: J. Tomaszewska, A. Czarnacka, Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie, Warszawa 2004.
 • Wyrostkiewicz M., M., Teoria gender w świetle antropologii personalistycznej, „Wychowawca”5 (2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0fc40f2c-14ba-4f63-9f35-fdbd37d038d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.