PL EN


2017 | 1(47) | 107-114
Article title

Improving Graduate Employability through Internship Programs

Title variants
PL
Wzmacnianie szans zatrudnienia absolwentów poprzez programy stażowe
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A mismatch between qualifications and skills demanded and supplied is one of the main problems in the labor market. It concerns also higher education graduates. They have the theoretical background, however their abilities to apply knowledge in a work situation are insufficient. The main aim of this paper is to present the contribution of the internship program to the employability of graduates of University of Bielsko-Biala. The paper consists of three parts. The first describes changes in unemployment by educational background in the Bielsko-Biała labor market in 2010–2015. The second part includes employment prospects for graduates, with a special focus on the benefits of the internship program. The final part emphasizes the role of cooperation between the university and employers to ensure better preparation of graduates for the labor market. The paper was based on available statistical data on unemployment in the Bielsko-Biała labor market, and on the results of the surveys among employer representatives and students who participated in the internship programs within two European projects realized in University of Bielsko-Biala over 2010–2015. The research confirmed that a lack of experience reduces the chances of graduates to obtain suitable employment. Moreover, research findings proved that the internship program, developed and implemented in close cooperation with local companies, may increase employment opportunities after graduation. There is, therefore, a clear need for further cooperation between education and business in order to facilitate the transition of graduates from education to employment, as well as to satisfy labor market needs.
PL
Niedopasowanie kwalifikacji i umiejętności osób poszukujących pracy do wymagań i oczekiwań pracodawców jest jednym z głównych problemów rynku pracy. W dużej mierze dotyczy on ludzi młodych oraz wykształconych, którym mimo posiadania akademickiej wiedzy brakuje doświadczenia zawodowego. Głównym celem artykułu jest przedstawienie wpływu programów stażowych na zwiększanie szans zatrudnienia absolwentów Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej scharakteryzowano dynamikę zmian bezrobocia pod względem wykształcenia na bielskim rynku pracy w latach 2000–2015. W części drugiej przedstawiono szanse i zagrożenia związane z wejściem absolwentów na rynek pracy po zakończeniu studiów, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających ze staży. W ostatniej części omówiono rolę współpracy między uczelnią a lokalnymi pracodawcami na rzecz lepszego dopasowania kształcenia do potrzeb rynku. Artykuł powstał na podstawie danych statystycznych o bezrobociu w regionie oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród reprezentantów lokalnych pracodawców i studentów uczestniczących w programach stażowych w ramach projektów europejskich realizowanych przez ATH w Bielsku-Białej w latach 2010–2015. Przeprowadzone badania potwierdziły, że brak doświadczenia jest czynnikiem, który obniża konkurencyjność absolwentów na rynku pracy. Ponadto pozwoliły stwierdzić, iż program stażowy, właściwie przygotowany i przeprowadzony we współpracy między uczelnią a pracodawcami, może znacząco przyczynić się do zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów. Istnieje zatem potrzeba intensyfikowania działań podejmowanych przez uczelnie we współpracy z otoczeniem gospodarczym, które ułatwiałyby młodym ludziom przejście z etapu edukacji do zatrudnienia, a także lepiej zaspakajały potrzeby kadrowe przedsiębiorstw.
Contributors
 • University of Bielsko-Biala, Poland
References
 • Baron-Puda, M., and I. Kłóska. 2010. Badanie trendów rozwojowych na rynku pracy w podregionie bielskim. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej.
 • Czarnik, S., K. Turek, K. Kasparek, M. Magierowski, A. Szczucka, B. Worek, M. Jelonek, P. Antosz, A. Balcerzak-Raczyńska, M. Kocór, A. Strzebońska, and J. Górniak. 2014. The Study of Human Capital in Poland. Key Results of the Fourth Round of the BKL Study in 2013. Warsaw: Polish Agency for Enterprise Development.
 • Górniak, J. ed. 2013. Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce. Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku. Warszawa-Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Górniak, J. ed. 2015. Polski rynek pracy — wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010–2015. Warszawa-Kraków: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Kraśniewski, A. 2009. Proces Boloński. To już 10 lat. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Perez, E.A., C. Garrouste, and K. Kozovska. 2010. “Employability: Challenges for Education and Training Systems.” In Technology Enhanced Learning. Quality of Teaching and Educational Reform. First International Conference, TECH-EDUCATION 2010, Athens, Greece, May 19–21, 2010. Proceedings, edited by M.D. Lytras, P. Ordonez De Pablos, D. Avison, J. Sipior, Q. Jin, W. Leal, L. Uden, M. Thomas, S. Cervai and D. Horner, 292–300. Berlin: Springer.
 • Schneider, K., and H.-U. Otto. eds. 2009. From Employability Towards Capability, FORWARD Series. Luxembourg: Inter-Actions.
 • Silva, A.P., P. Lourtie, and L. Aires. 2013. “Employability in Online Higher Education: a Case Study.” The International Review of Research in Open and Distance Learning 14 (1): 106–125.
 • Tomlinson, M. 2012. “Graduate Employability: a Review of Conceptual and Empirical Themes.” Higher Education Policy 25 (4): 407–431. doi: 10.1057/hep.2011.26.
 • Weinert, P., M. Baukens, P. Bollerot, M. Pineschi-Gapenne, and U. Walwei. eds. 2001. Employability. From Theory to Practice, International Social Security Series. New Brunswick, N.J. – London: Transaction Publishers.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0fc79ac5-e183-4f81-af5a-3c56b67c9efe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.