PL EN


2017 | 44 | 2(515) | 9–13
Article title

ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE TWÓRCÓW I ARTYSTÓWZABEZPIECZENIE EMERYTALNE TWÓRCÓW I ARTYSTÓW

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
RETIREMENT PROVISION OF ARTISTS AND CREATORS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses the issue of retirement security of artists and creators. High risk of precarisation of that working group caused by the specificity of their work was pointed out. Case studies of pension schemes for artists and creators in the European countries and in Australia were carried out. Besides, the situation of that group in Poland was analysed, followed by recommendations on social security given by the main stakeholders. The article suggests that issues of social security for artists and creators should be regulated within a holistic scheme co-financed from several sources, and should consider the economic situation of that group during their professional career and after its completion.
PL
W artykule przeanalizowano zagadnienie zabezpieczenia emerytalnego artystów i twórców. Wskazano na zwiększone ryzyko prekaryzacji tej grupy zawodowej, wynikające ze specyfiki ich pracy. Dokonano analizy przypadków systemów ubezpieczeń emerytalnych artystów i twórców w wybranych krajach Europy i Australii. Wskazano ponadto sytuację tej grupy w Polsce i rekomendacje proponowane przez głównych interesariuszy w zakresie ubezpieczeń społecznych. Kwestie zabezpieczenia społecznego artystów i twórców w Polsce powinny zostać uregulowane w całościowym systemie współfinansowanym z różnych źródeł, uwzględniającym ich sytuację ekonomiczną w ciągu kariery zawodowej i po jej zakończeniu.
Year
Volume
44
Issue
Pages
9–13
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Arts Council (2005), Study of the Socio-Economic Conditions of Theatre Practitioners in Ireland, http://www.artscouncil.ie/uploadedFiles/ Main_Site/Content/Research_and_Publications/Theatre/theatre_socio_study.pdf [dostęp 5.11.2016].
 • Dudzik T.M. (2013), Badania terenowe w metropolii warszawskiej, w: D. Ilczuk (red.), Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Fundacja Pro Cultura – Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz-Warszawa, s. 88–118.
 • Hesmondhalgh D., Baker S. (2011), Creative Labour. Media work in three cultural industries, Routledge, London-New York.
 • Ilczuk D., red. (2013), Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Fundacja Pro Cultura – Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz-Warszawa.
 • Kretschmer M., Hardwick Ph. (2007), Authors’ earnings form copyright and non-copyright sources: A survey of 25,000 British and German writers, CIPPM/ALCS, Bournemouth.
 • Majmurek J. (2014), Górna: Artyści na emeryturze będą zależeć od pomocy społecznej, Krytyka Polityczna, http://www.krytykapolityczna.pl/ artykuly/kultura/20140305/gorna-artysci-na-emeryturze-beda-zalezec-od-pomocy-spolecznej [dostęp 5.11.2016].
 • Oakley K. (2009), “Art Works” – cultural labour markets: A literature review Creativity, Culture and Education, London.
 • Parlament Europejski (2007), Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie społecznego statusu artystów (2006/2249(INI)).
 • Ross A. (2008), The New Geography of Work Power to the Precarious?, „Theory, Culture & Society”, Vol. 25(7–8), s. 31–49.
 • Szulc A. (2013), Badania ilościowe w metropolii bydgosko-toruńskiej, w: D. Ilczuk (red.), Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, Fundacja Pro Cultura – Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz-Warszawa, s. 88–118.
 • Throsb D., Zednik A. (2010), Do You Really Expect to Get Paid? An Economic Study of Professional Artists in Australia, Australia Council, Sydney.
 • UNESCO (1980), Records of the General Conference Twentyfirst Session Belgrade, 23 September to 28 October 1980, http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114029e.pdf#page=144 [dostęp 5.11.2016].
 • ZUS (2015), Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, http://e-inspektorat.zus.pl/pliki/poradniki/05_2015_poradnik_pozarolnicza_dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87.pdf [dostęp 5.11.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0fcce75d-9df1-409e-ab95-ffa39844583e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.