Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 3 |

Article title

Specyfika i komplementarność badań ilościowych i jakościowych

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule rozważane są wzajemne powiązania badań ilościowych i jakościowych. W pierwszej kolejności zdefiniowano istotę i założenia tych badań oraz dokonano porównań pomiędzy nimi w oparciu o zasady filozofii, kwalimetrii (działu nauki zajmującego się teorią jakości) oraz statystyki. Następnie omówiono różnice występujące pomiędzy obydwoma rodzajami badań w kontekście planowanych zadań badawczych. W dalszej części opracowania opisano możliwości skutecznego łączenia badań ilościowych i jakościowych w procesie triangulacji.
EN
This article examines the interrelationships between quantitative and qualitative research. Firstly, the essence and assumptions of quantitative and qualitative research methods were defined and the comparison between them was made on the basis of philosophy, quality metrology (a branch of science dealing with quality theory) and statistics. Moreover, the differences between the two types of research were discussed in the context of the planned experiments and empirical research. In the next part of the study, the possibilities of effective integration of quantitative and qualitative research in the process of triangulation were described.

Year

Issue

3

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Baborski, A. (1979). Teoria języków formalnych a modelowanie systemów dynamicznych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, vol. 157. Wrocław, s. 31.
 • Barbour, R.S. (1988). Mixing qualitative methods. Qualitative Research, vol. 8, no. 3, s. 352—361.
 • Bazeley, P. (2004). Issues in mixing qualitative and quantitative approaches to research. W: R. Gadner, J. Richards, L. Buber (red.), Applying qualitative methods to marketing management research. Palgrave: Macmillan, s. 141—156.
 • Bernard, H.R. (2000). Social research methods — qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Borys, T. (1980). Elementy teorii jakości. Warszawa: PWN.
 • Borys, T. (1991). Kwalimetria. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 • Campbell, D.T., Fiske, D.W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. Psychological Bulletin, vol. 56, no. 2, s. 81—105.
 • Charmaz, K. (2009). Teoria ugruntowana — praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: PWN.
 • Collins, R. (1984). Statistics versus words. Sociological theory, vol. 2, s. 329—362.
 • Creswell, J.W. (2003). Research design — qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Crotty, M. (1998). The foundations of social research — meaning and perspective in the research process. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Denzin, N.K. (1978). The research act — a theoretical introduction to sociological methods. New York: McGraw-Hill.
 • Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research. London: Sage Publications.
 • Gatnar, E. (1998). Symboliczne metody klasyfikacji danych. Warszawa: PWN.
 • Glaser, B.G., Strauss, A.L. (1967). The discovery of grounded theory — strategies for qualitative research. New York: Adline Publishing Company.
 • Grupiński, R. (1981). Opis statystyczny w badaniach prawnoznawczych. Warszawa: PWN.
 • Kent, R. (1999). Marketing research — measurement, method and application. London: Thomson Learning.
 • Lamnek, S. (1993). Qualitative sozialforschung band. Munchen-Weinheim: Psychologie Verlags Union.
 • Lincoln, Y.S., Guba, E.G. (2000). Paradigmatic controversies, contradictions and emerging confluences. W: Y.S. Lincoln, N.K. Denzin (red.), Handbook of qualitative research (s. 163—188). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych — jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN.
 • Mertens, D.M. (1998). Research methods — integrating diversity with quantitative and qualitative approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Morse, J.M. (1991). Approaches to qualitative-quantitative approaches. Nursing Research, vol. 40, no. 2, s. 120—123.
 • Murray, T.R. (2003). Blending qualitative and quantitative research methods. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Neuman, W.L. (2000). Social research methods — qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon.
 • Prein, G., Kuckartz, U. (1995). Computers and triangulation — between quality and quantity. W: E. Kelle (red.), Computer — aided qualitative data analysis: theory, methods and practice (s. 152—157). Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Rossman, G.B., Wilson, B.L. (1985). Numbers and words — combining quantitative and qualitative methods in a single large-scale evaluation study. Evaluation Review, vol. 9, no. 2, s. 627—643.
 • Silverman, D. (2007). Interpretacja danych jakościowych — metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. Warszawa: PWN.
 • Steczkowski, J., Zeliaś, A. (1981). Statystyczne metody analizy cech jakościowych. Warszawa: PWE.
 • Tarka, P., Kaczmarek, M. (2014). Theoretical and empirical comparative analysis on quantitative and qualitative marketing researches. W: A. Takhar, A. Ghorbani (red.), Market research methodologies: qualitative and multi-method approaches. Hershey.
 • Tashakkori, A., Teddlie, C. (1998). Mixed methodology — combining qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0fd9ed59-ad22-42d8-9ba9-70ca44654c7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.