Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 18/4 |

Article title

DWA KRYTERIA EMPIRYCZNOŚCI W JĘZYKOZNAWSTWIE

Title variants

EN
Two criteria of empiricness in cognitive linguistics

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W językoznawstwie empiryczność badań kojarzona jest zazwyczaj z zastosowaniem metod ilościowych. W ujęciu takim badanie jest empiryczne, jeśli wyniki tego badania poddają się analizie statystycznej i można je przedstawić w formie liczbowej. Dobrymi przykładami są tu badania korpusowe i ankietowe. Poza naukami humanistycznymi filozofowie nauki skłaniają się ku innemu kryterium empiryczności, tj. ku procedurze testowania hipotez. Podkreślają przy tym, że sprawdzalne hipotezy muszą mieć odpowiednią formę logiczną (muszą być falsyfikowalne). W artykule rozważam stosowalność tych dwóch kryterium empiryczności (kryterium metod ilościowych i kryterium falsyfikowalności) w językoznawstwie, ze szczególnym naciskiem na językoznawstwo kognitywne.
EN
In cognitive linguistics the term „empirical” tends to be associated with the use of quantitative methodology. According to the popular view, the „empiricness” of research is warranted by the use numerically represented data processed by means of statistical methods. This kind of procedures are most readily associated with corpus studies and research involving questionnaires. Outside humanities, philosophers of science associate „empiricness” with the procedure of hypothesis testing and they emphasize that testing requires a hypothesis of a certain logical form (falsifiability). The article explores the application of the two criteria of „empiricness” (the criterion of quantitative methods and the criterion of falsifiability) in linguistics with special emphasis on the cognitive paradigm.

Year

Issue

Physical description

Contributors

  • Instytut Anglistyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0ff5e55c-9921-4229-8b4e-3160362c7275
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.