Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 61 | 1 | 179-200

Article title

Społeczna konstrukcja dokumentów i danych urzędowych. Dane medyczne

Authors

Content

Title variants

EN
The social construction of official documents and data. Medical data

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Konstrukcja społeczna oznacza, że dokument lub dane są wytworem organizacji, w której powstają. Dokument jest na tyle wiarygodny, na ile organizacja pragnie wykazać swoje osiągnięcia albo ukryć wady. W ten sposób powstają sprawozdania urzędowe, kościelne lub bankowe. Jednym z rodzajów danych są dane medyczne: samobójstwa, dane psychiatryczne czy dane na temat aborcji. W artykule poruszono problem małego zaufania socjologów do danych urzędowych i jednocześnie większej akceptacji administracyjnych danych ilościowych. Artykuł zwraca uwagę na koncepcje fenomenologiczne i etnometodologiczne, przyczyniające się jednocześnie do rozwoju analizy jakościowej w socjologii. Szczególnym przykładem może być rejestracja samobójstw i badanie definicji sytuacji w ustalaniu danych pierwotnych. Urzędowy charakter danych i dokumentów jako wytworu instytucji wiąże się z odrębnym traktowaniem procesu społecznego, jakim jest etap zbierania i przygotowania danych oraz ich publikacji. Jednocześnie koncepcja obiektywności danych, którą badacz przyjmuje, jest koncepcją rozumienia nauki, ponieważ – w ujęciu fenomenologiczno-konstrukcyjnym – dokumenty i dane są traktowane per se, jako samodzielne przedmioty badania. Taki proces badawczy warto analizować w momencie powstawania danych, to jest w chwili ich gromadzenia w organizacji lub zbierania materiałów do sprawozdania
EN
Social construction means that the document or data are a product of the organization in which they arise. The official document is so reliable, what the organization wants to show their achievements and to hide flaws. In this way are product official reports, church or bank. Special types of medical data are: suicide, psychiatric and abortion data. The article discusses the problem of low confidence sociologists in the official data and greater acceptance for the administration of quantitative data in medical. It is noted that the phenomenological and ethnometodological concepts they contributed to the development of qualitative analysis in sociology. A specific example is the registration of suicide and the definition of situation analysis the primary data. Official nature of the data and documents as a product of the institutions associated with the separate treatment of the social process, which is the stage of data collection and preparation and publication. The concept of reliability of the data by researchers adopted is to understanding the concept of science, since – in terms of phenomenological-constructive – documents and data are considered per se, as study are an independent research subjects. Such research process can be analyzed the data at the time of formation, that is, at the time of collection in the organization.

Year

Volume

61

Issue

1

Pages

179-200

Physical description

Dates

published
2012

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Adamczuk L. [2003]: Statystyka wyznań religijnych w Polsce, [w:] L. Adamczuk, G. Gudaszewski (red.), Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2000-2002, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Atkinson P., Coffey A. [1997]: Analysing documentary realities, [w:] D. Silverman (red.), Qualitative Research: Theory, Method and Practice, London: Sage Publications.
 • Bastide R. [1972]: Socjologia chorób psychicznych, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Becker H.S. [2009]: Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Berger P., Luckmann T. [1983]: Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Best J. [2001]: Damned Lies and Statistics: Untangling Numbers from the Media, Politicians, and Activists, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
 • Blumer H. [2007]: Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Bulmer M. [1980]: Why don’t sociologist make more use of official statistics?, “Sociology”, 4(14).
 • Cicourel A.V. [1964]: Method and Measurement in Sociology, New York: Free Press of Glencoe.
 • Douglas J.D. [1967]: The Social Meanings of Suicide, New Jersey: Princeton University Press.
 • Durkheim É. [2006]: Samobójstwo. Studium z socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Frysztacki K. [2009]: Socjologia problemów społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Garfinkel H., Bittner E. [2007]: Dlaczego kartoteki pacjentów muszą być prowadzone “źle”?, (w:) H. Garfinkel, Studia z etnometodologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Glaser B.G., Strauss A.L. [2009]: Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 • Gephart R.P. [1988]: Ethnostatistics. Qualitative Foundations for Quantative Research, London: Sage Publications.
 • Gephart R.P. [2003]: Ethnostatistics (Hasło), [w:] The Encyclopedia Social Science Research Methods, Vol. 1., M.S. Lewis-Beck, A. Bryman, T. Futing Liao, London: Sage Publications.
 • Halbwachs M. [1930]: Les Causes du Suicide, Paris: Alcan.
 • Hammersley M. [1992]: What’s Wrong with Ethnography: Methodological Explorations, London: Routledge.
 • Hammersley M., Atkinson P. [2000]: Metody badań terenowych, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 • Jarosz M. [2004]: Samobójstwa. Ucieczka przegranych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jaruga I. [1999]: Bezpośrednie determinanty płodności. Aplikacja modelu Bongaartsa dla Polski dla lat 1991 i 1995, „Studia Demograficzne” 1999 z. 2.
 • Karpiński J. [2006]: Badania diachroniczne, Tenże: Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 • Kitsuse J., Cicourel A.V. [1963]: A Note on the Uses of Official Statistics, “Social Problems”, 1963 z. 11.
 • Komender J. (red.) [1996]: Wielki słownik medyczny, aut. haseł Z.J. Brzeziński i In.; PAN, Wydz. N. Med., Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Konecki K. [2000]: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kordos J. [2007]: Statystyczne badanie zjawisk społecznych, [w:] T. Panek (red.). Statystyka społeczna, Warszawa: PWE.
 • Koseła K., Sułek A. [2005]: Badania wzdłuż czasu, [w:] W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kozierkiewicz A. [1999]: Chorobowość szpitalna – jakość kodowania, „Zdrowie Publiczne” 1999 z.2.
 • Kozierkiewicz A., Sala D. [1996]: Karta statystyczna do karty zgonu, „Antidotum – Zarządzanie w opiece zdrowotnej” 1996 z. 11–12.
 • Lazarsfeld P. [2007]: Przedmowa do nowego wydania, [w:] M. Jahoda, P.F. Lazarsfeld, H. Zeisel (red.), Bezrobotni Marienthalu, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Maciąg R. [2007]: Społeczna konstrukcja i społeczne wykorzystanie danych medycznych. Przypadek aborcji. Niepubl. praca doktorska, Instytut Socjologii UW.
 • Meissner K.W. [1991]: Częstość poronień, „Słowo powszechne”, Nr 85-86(XLV), 12-13-14.04.1991.
 • Nowicka W. (red.), [2007]: Prawa reprodukcyjne w Polsce. Skutki ustawy antyaborcyjne, Warszawa: Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, http://www.federa.org.pl/?page=static&static=5&lang=1 pobrane styczeń 2010
 • Okólski M. [1988]: Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa: polski syndrom, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Oleński J. [2006]: Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Pescosolido B.A., Mendelsohn R. [1986]: Social Causation or Social Construction of Suicide? An Investigation into the Social Organization of official Rates, “American Sociological Review”, T. 51, February.
 • „Przerywanie ciąży” (hasło), [w:] Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/
 • pobrane styczeń 2010.
 • Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia 1997. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny 1998.
 • Schütz A. [2006]: Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, [w:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, T. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Spector J.I., Kitsuse M. [1977]: Constructing Social Problems, Benjamin-Cummings Publ. Company.
 • Silverman D. [2008]: Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stachura M., Trzcińska B., Wronicz J., Urban K. [2003]: Podziemie aborcyjne – mity i fakty, maszynopis, Kraków: Instytut Naturalnego Planowania Rodziny.
 • Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania w roku 2010 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U.1993, Nr 17, poz.78 z późn. zm.).
 • Steinmetz R.T. [1913]: Die Soziographie in der Reihe der Gesselschaftswissenschaft, „Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie”, T. 6.
 • Sułek A. [1998]: Dokumenty urzędowe, (w:) W. Kwaśniewicz (red.), Encyklopedia Socjologii, T. 1, Warszawa: Oficyna naukowa.
 • Sułek A. [2002]: Wiarygodność źródeł i rzetelność danych urzędowych, [w:] Tenże, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 • Taylor S. [1982]: Durkheim and the Study of Suicide, London: The Macmillian Press.
 • Weber M. [2002]: Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wojtyniak B., Goryński P. [2006]: Opis Systemu Informacyjnego w Ochronie Zdrowia w Polsce. Elementy oceny, Warszawa: Państwowy Zakład Higieny.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-10084e27-0b06-4376-881e-44555fc885b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.