PL EN


2017 | 1 | 21-26
Article title

Internacjonalizacja polskiego sektora rolno-spożywczego a zmiana zachowań konsumentów

Content
Title variants
EN
Internationalisation of the Polish Agri-Food Sector and Change of Consumer Behaviour
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współczesne procesy umiędzynarodowienia wielu sfer ludzkiej aktywności, również w aspekcie konsumpcji, determinują powstawanie wzajemnych sieci zależności między krajami, regionami i poszczególnymi przedsiębiorstwami. Celem artykułu jest ocena wpływu internacjonalizacji sektora rolno-spożywczego na zachowania konsumentów na rynku żywności w Polsce. Przeglądowo-badawczy charakter artykułu uwarunkował dobór następujących metod badawczych: analiza piśmiennictwa oraz analiza statystyczna dostępnych danych wtórnych, w szczególności wskaźników dynamiki w szeregach czasowych. W wyniku badań wskazano, że w badanym okresie czterokrotnie wzrosła relacja importu do wartości produkcji sprzedanej wyrobów przemysłu spożywczego w Polsce, a skumulowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze wzrosły trzykrotnie i na koniec badanego okresu osiągnęły poziom 43 mld zł. Rosnące powiązania polskiego rynku żywnościowego z otoczeniem międzynarodowym, w szczególności z rynkiem unijnym, powodują, że w sytuacji ewentualnej dezintegracji gospodarki Unii i umacniającego się patriotyzmu gospodarczego można oczekiwać zmian zachowań podmiotów rynkowych, w szczególności producentów. Ewoluujące potrzeby konsumentów będą stymulowały strategie przedsiębiorstw, również inwestorów zagranicznych obecnych na polskim rynku.
EN
The contemporary processes of internationalisation of many spheres of human activity, also in the aspect of consumption, determine the emergence of mutual interactions between countries, regions and individual enterprises. An aim of the article is to assess the impact of internationalisation of the agri-food sector on consumer behaviour in the market for foods in Poland. The review and research nature of the article determined the selection of the following research methods: an analysis of literature and the statistical analysis of the available secondary data, particularly dynamics indices in time series. In result of research, the authors indicated that in the period in question the ratio of imports to the sold production of food industry’s products in Poland grew four times, while the cumulated foreign direct investments in the sector grew three times and reached at the end of the period in question the level of 43 billion zlotys. The growing connections of the Polish food market with the international environment, particularly with the EU market, cause that in the situation of possible disintegration of the EU economy and the strengthening economic patriotism one may expect changes on behaviours of market entities, especially manufacturers. The evolving consumer needs will be stimulating enterprises’ strategies, also foreign investors present in the Polish market.
Year
Issue
1
Pages
21-26
Physical description
Dates
published
2017-01-2017-02
Contributors
References
 • Agencja Rynku Rolnego, Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2016 r., Warszawa 2016.
 • Angowski M., Lipowski M., Uwarunkowania wyboru produktów żywnościowych i miejsc ich zakupu, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 6.
 • Arsil P., Li E., Bruwer J., Lyons G., Exploring consumer motivations towards buying local fresh food products: a means-end chain approach, “British Food Journal”, 2013, no 10 (116).
 • Autio M., Collins R., Wahlen S., Anttila M., Consuming nostalgia? The appreciation of authenticity in local food production, “International Journal of Consumer Studies”, 2013, no 5 (37).
 • Bianchi C., Mortimer G., Drivers of local food consumption: a comparative study, “British Food Journal”, 2015, no 9 (117).
 • Feldmann C., Hamm U., Consumers’ perceptions and preferences for local food: A review, “Food Quality and Preference”, 2015, no 40.
 • Gorynia M., Jankowska B., Teorie internacjonalizacji, „Gospodarka Narodowa”, 2007, nr 10.
 • GUS, Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi, lata 2003-2015, Warszawa 2016.
 • Hempe C., Hamm U., How important is local food to organic-minded consumers?, “Appetite”, 2016, no 96.
 • Insch A., Florek M., Prevelance of country of origin assocations on the supermarket shelf, “International Journal of Retail & Distribution Management”, 2009, no 37.
 • Kaliszuk E., Konsekwencje systemowe akcesji Polski do Unii Europejskiej dla obrotów towarowych, (w:) Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagranicą, red. E. Kaliszuk, K. Marczewski, IBRKK, Warszawa 2009.
 • Khan F., Prior C., Evaluating the urban consumer with regard to sourcing local food: a heart of England study, “International Journal of Consumer Studies”, 2010, no 2(34).
 • Kowalska M., Rola ekonomii behawioralnej i psychologii poznawczej w wyjaśnianiu zachowań konsumentów, „Handel Wewnętrzny”, 2012 (Maj–Czerwiec).
 • Mazurek-Łopacińska K., Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta, „Konsumpcja i Rozwój”, 2011, nr 1.
 • Melitz M., The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity, “Econometrica”, 2003, no 71.
 • NBP, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, lata 2003-2015, Warszawa 2016.0
 • Onozaka Y., McFadden D.T., Does local labeling complement or compete with other sustainable labels? A conjoint analysis of direct and joint values for fresh produce claim, “American Journal of Agricultural Economics”, 2011, no 93.
 • Penney U., Prior C., Exploring the urban consumer’s perception of local food, “International Journal of Retail & Distribution Management”, 2014, no 7(42).
 • Retmańska K., Zachowania konsumenckie – Etnocentryzm, internacjonalizm i kosmopolityzm konsumencki, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management”, 2011, no 51.
 • Sajdakowska M., Gutkowska K., Postawy etnocentryczne konsumentów na rynku żywności, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 6.
 • Schjøll A., Country-of-origin preferences for organic food, “Organic Agriculture”, 2016.
 • Szromnik A., Wolanin-Jarosz E., Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku — czynniki i procesy kształtowania (cz. 1), „Marketing i Rynek”, 2014, nr 4.
 • Thøgersen J., Pedersen S., Paternoga M., Schwendel E., Aschemann-Witzel J., How important is country-of-origin for organic food consumers? A review of the literature and suggestions for future research, “British Food Journal”, 2017, no 3 (1199).
 • Vabø M., Hansen H., Purchase intentions for domestic food: a moderated TPB explanation, “British Food Journal”, 2016, no 10 (118).
 • Wierzejski T., Makroekonomiczne determinanty internacjonalizacji gospodarki na przykładzie sektora rolno-spożywczego w Polsce, PTE, Toruń 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-10291f2e-eb9b-403d-b98f-8c34f38563e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.