PL EN


2011 | 1 |
Article title

Generatywność gejów, którzy ukończyli 40. rok życia – amerykańska inspiracja dla polskich badań

Content
Title variants
EN
Generativity of gays after turning fourty – American inspiration for Polish research
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem pracy jest przybliżenie amerykańskich badań dotyczących generatywności wśród gejów jako inspiracji do badań własnych autorki (analiza narracji gejów). Punktem wyjścia jest prezentacja teorii generatywności amerykańskiego psychologa D. Mc Adamsa, która jest twórczym rozwinięciem myśli E. Eriksona. Generatywność przejawia się w ciągu całego życia jednostki, jednak jej znaczenie znacząco rośnie po 40. roku życia, zwanym niekiedy okresem „przełomu” bądź „kryzysu”. Najogólniej generatywność wiązana jest z chęcią wspierania przyszłych pokoleń, najczęściej zaś z rodzicielstwem. Amerykańscy badacze , m.in. Hostetler i Boxer zwracają jednak uwagę na to, że nie można generatywności ograniczać wyłącznie do rodzicielstwa, czego dowody znajdują w badaniach prowadzonych wśród gejów. Czynniki mogące wpływać na ekspresję generatywności to m.in. coming out oraz doświadczanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Wnioski z badań amerykańskich stały się dla autorki niniejszej pracy inspiracją do postawienia pytań o przejawy generatywności polskich gejów i możliwości jej badania.
EN
The aim of this article is to present American research on generativity among gays as an inspiration for the author’s own research (analysis of gays’ narrations). The starting point is a presentation of generativity theory stated by American psychologist D. McAdams which is a creative development of E. Erikson’s ideas. Generativity manifests throughout the whole life of a human being, but its role increases significantly after turning fourty. This period is sometimes called a period of “breakthrough” or “crisis”. Generally, generativity is linked to the willingness to support succeeding generations, and most often – to parenthood. According to American scientists, among others Hostetler and Boxer, generativity cannot be limited merely to parenthood. They claim that proofs of this theory can be found in research conducted among gays. Among factors which might affect expression of generativity they enumerate coming-out and experiencing discrimination connected to sexual orientation. For the author of this article, conclusions of the American research became the inspiration to ask a few questions about signs of Polish gays’ generativity and chances to research it.
Year
Issue
1
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Bibliografia
 • Cohler B., Hostetler A. J., Boxer A. M., Generativity, social context, and lived experience: Narratives of gay men in middle adulthood, [w:] Mc Adams D. P., de St. Aubin E. (red.), Generativity and adult development: How and why we care for the next generation, Washington 1998.
 • Lachman M. E. (red.), Handbook of midlife development, New York 2001.
 • Mc Adams D. P., Generativity in midlife, [w:] Lachman M. E. (red.), Handbook of midlife development, New York 2001.
 • Mc Adams D. P., Sexual lives: The development of traits, adaptations, and stories, “Human Development” 2005, nr 48, s. 298-302.
 • Mc Adams D. P., de St. Aubin, A theory of generativity and its assessment through self – report, behavioral acts, and narrative themes in autobiography, “Journal of Personality and Social Psychology” 1992, nr 62, s. 1003-1015.
 • Mc Adams D. P., de St. Aubin, Logan R., Generativity among young, midlife and older adults, “Psychology and Aging” 1993, nr 8, s. 221-230.
 • Mc Adams D. P., de St. Aubin E. (red.), Generativity and adult development: How and why we care for the next generation, Washington 1998.
 • Pope M., Wierzalis E. A., Barret B., Rankin M., Sexual and intimacy issues for aging gay men, “Adultspan Jurnal” 2007, nr 6, s. 68-82.
 • Stęplewska-Żakowicz K., Kreutz K. (red.), Wywiad psychologiczny. Wywiad jako postępowanie badawcze, t. 1, Warszawa 2005.
 • Oleś P. K., Psychologia przełomu połowy życia, Lublin 2000.
 • Oleś P. K., Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1039eaf5-5434-4db2-afe1-0a8cf0b44b2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.