PL EN


2014 | XCI (91)/2 | 25-39
Article title

Instrumenty rachunkowości wspomagające mechanizmy nadzorcze w specjalnych spółkach komunalnych

Content
Title variants
EN
Accounting instruments supporting supervisory mechanisms in special municipal companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents discussion around the essence and meaning of the privatization of public aims. The presentation of methods of their privatization, and detailed analysis of popular so-called: order “in house”. The entire problem was presented in the context of the performance of the owner’s supervision over a company performing this type of order. Further, the article presents the case study of functioning of this type of companies and presents the model of the supervisory structure on the example of research of empirical municipal companies end tools of the accountancy helping supervisory mechanisms in special municipal companies. The final part of the article presents conclusions from the research.
Year
Volume
Pages
25-39
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. UE C115 z 9 maja 2008 r.
 • Ustawa o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 2011 r., Nr 45. poz. 236.
 • Ustawa o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2013 r., Nr 0. poz. 594
 • Barwacz K., Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego, rozprawa doktorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Barwacz K., Nadzór właścicielski nad specjalnymi spółkami komunalnymi realizującymi zamówienia in house, Zeszyt Naukowy MWSE w Tarnowie 2013/2 (23).
 • Ching A.T., Ishihara M., Measuring the Informative and Persuasive Roles of Detailing on Prescribing Decisions, Management Science 2012/58/7.
 • Demerijan P., Lev B., McVay S., Quantifying Managerial Ability: A New Measure and Validity Tests, Management Science 2012/58/7.
 • Jerzemowska M., Zasady nadzoru korporacyjnego OECD w świetle globalnego kryzysu finansowego, [w:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Kozioł L., Struktura własności i jej implikacje dla nadzoru korporacyjnego, [w:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Kozioł L., Zych W., Dualistyczny i monistyczny system nadzoru i zarządzania w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie 2009/1 (12).
 • Micherda B., Współczesna analiza finansowa, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2004.
 • Stabryła A., Metodyka oceny osiągnięć przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse 2013/4/1.
 • Wang C.L., Ahmed P.K., Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda, International Journal of Management Reviews 2007/1/9.
 • Szczubiał M., Spółki pod specjalnym nadzorem. Wspólnota – Pismo Samorządu Terytorialnego, Gospodarka i Finanse 20.12.2012, www.wspolnota.org.pl; stan na dzień: 18.01.2014 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-103de1d5-b4f3-47a5-834d-0743bdc47756
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.