PL EN


2012 | 9 | 320-348
Article title

Miejsce Białorusi i Białorusinów w programie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
Place of Belarus and Belarusians in the Eastern Partnership of the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Polish accession to NATO (12 March 1999) and the European Union (1 May 2004) meant that the authorities in Warsaw have become part of international policy, the two structures of Western Europe and the United States. Belarus and began to approach closer to Russia, which cooled relations with Warsaw. In 2008, Sweden and Poland began to lay the foundations of the EU’s eastern pol-icy, hereinafter referred to as the Eastern Partnership. However, the violent actions of the regime of Alexander Lukashenko after the undemocratic presi-dential elections on 19 December 2010, resulted in further isolation of the Bela-rusian authorities. Violation of human rights is one of the main obstacles in the way of Belarus to establishing good relations with the European Union. Polish Politics and the European Union towards Belarus can be described as „democ-ratic crusade” of Western civilization.
Year
Volume
9
Pages
320-348
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Adamowski J., Skrzypek A. (red.), Federacja Rosyjska 1991–2001, Warszawa 2002.
 • Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. I–XI, Wrocław 1991–1997.
 • Anannikova L., UE i Wschód w Poznaniu, „Gazeta Wyborcza Poznań”, nr 276 (7397), 28 listopada 2011.
 • Balmaceda M. M. , Pomost, bufor czy próżnia? Państwa byłego ZSRR a stosunki rosyjsko-środkowoeuropejskie, „Studia Polityczne” 1996, nr 6.
 • Balmaceda M. M. , Clem J. I., Tarlow L. L. (ed.), Independent Belarus – domestic determinations, regional dynamics and implications for the West, Cambridge 2002.
 • Bartkiewicz J., Politykofizyka naczyń połączonych, [w:] A. Kantorowicz (red.), Białoruś między Unią Europejską a Rosją, Warszawa 2012.
 • Bieleń S., Kierunki polityki wschodniej Trzeciej Rzeczypospolitej, [w:] S. Bieleń (red.), Patrząc na Wschód. Z problematyki polityki wschodniej Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 1997.
 • Bieleń S. , Raś M. (red.), Polityka zagraniczna Rosji. Warszawa 2008.
 • Bień S. , Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.
 • Bieńkowski C., Sprawy narodowościowe na Białorusi – kwestia mniejszości narodowych, [w:] A. Kantorowicz (red.), Białoruś między Unią Europejską a Rosją, Warszawa 2012.
 • Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2008.
 • Burant S. R., Poland, Ukraine, and the idea of strategic partnership, Pittsburgh 1999.
 • Burant S. R., Problematyka wschodnia. Studium porównawcze stosunków Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą, „Studia i Materiały PISM” 1993.
 • Chałupczak H. , Michalik E. (red.), Polska – Białoruś. Problemy sąsiedztwa, Lublin 2005.
 • Chrabata B., Bialacki – bez optymizmu, „Newsweek”, nr 48, 28 listopada – 4 grudnia 2011.
 • Czarnocki A., Topolski I. (red.), Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2006.
 • Czuchnowski W., Wroński P., Olszewska M., Łukaszenka ściga w Polsce, „Gazeta Wyborcza”, nr 289 (7410), 13 grudnia 2011.
 • Czuchnowski W. , 390 Białorusinów na listach Interpolu, „Gazeta Wyborcza”, nr 290 (7411), 14 grudnia 2011.
 • Ćwiek-Karpowicz J., Rosja wobec Białorusi. Ekonomizacja polityki zagranicznej, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2010, nr 5–6.
 • Fedorowicz K. , Europejskie dylematy Białorusi – polityczna gra czy iluzja?, Lublin 2010.
 • Fedorowicz K. , Ukraina w polskiej polityce wschodniej w latach 1989–1999, Poznań 2004.
 • Fedorowicz K. , Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989–2010, Poznań 2011.
 • Fiszer J. M., Białoruś między Rosją i Unią Europejską – konflikty interesów i perspektywy współpracy, [w:] A. Kantorowicz (red.), Białoruś między Unią Europejską a Rosją, Warszawa 2012.
 • Gieorgica J. P. , Białoruś – między Polską a Rosją – konflikt czy dialog?, [w:] Kantorowicz A. (red.), Białoruś między Unią Europejską a Rosją, Warszawa 2012.
 • Gładkij W., Kto zechce umierać za Białystok, „Uważam Rze”, nr 13 (113), 2–7 kwietnia 2013.
 • Janiszewska-Jakubiak D. , Prace konserwatorskie. Lwowska katedra obrządku łacińskiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, „Cenne – Bezcenne – Utracone”, nr 6 (24), grudzień 2000.
 • Kantorowicz A. (red.), Białoruś między Unią Europejską a Rosją, Warszawa 2012.
 • Kapuśniak T., Wymiar wschodni europejskiej polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej – inkluzja bez członkostwa?, Warszawa 2010.
 • Kapuśniak T. , Fedorowicz K. , Gołoś M. (red.), Białoruś, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata, Lublin 2009.
 • Karbalewicz W., Путь Лукашенко к власти, [w:] Белоруссия и Россия – общества и государства, Mińsk 1998.
 • Karbalewicz W., Relacje białorusko-polskie w kontekście rozszerzenia NATO, „Euroazja OSW” 1997, nr 1.
 • Katyń. Dokumenty zbrodni, t. I: Jeńcy nie wypowiedzianej wojny (sierpień 1939 – marzec 1940), Warszawa 1995; t. II: Zagłada (marzec – czerwiec 1940), Warszawa 1998; t. III: Losy ocalonych. Lipiec 1940 – marzec 1943, Warszawa 2001, t. IV: Echa Katynia, Warszawa 2006.
 • Kępka M., Stosunki polsko-białoruskie, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” za rok 1991, Warszawa 1992.
 • Kurkiewicz M., Sprawy białoruskie w polityce rządu Władysława Grabskiego, Warszawa 2005.
 • Kościński P., Kłopoty polskiej ambasady, „Rzeczpospolita”, nr 268 (9084), 18 listopada 2011.
 • Książek J., Stosunki dwustronne Polski. Republika Białoruś, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” za rok 2003, Warszawa 2003.
 • Kublik A., Białoruska prowincja Gazpromu, „Gazeta Wyborcza”, nr 282 (7403), 5 grudnia 2011.
 • Kukułka J. , Traktaty sąsiedzkie Polski odrodzonej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1998.
 • Kurkiewicz M., Niedemokratyczna Białoruś – wyzwanie dla polskiej polityki, „Polska w Europie” 2005, z. 1 (48).
 • Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.
 • Legucka A., Polityka wschodnia Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
 • Legucka A. , Malak K. (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008.
 • Malak K., Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Białorusi, Warszawa 2003.
 • Matelski D. , Dziedzictwo kultury jako element Partnerstwa Wschodniego w polityce Trzeciej Rzeczypospolitej, [w:] Śleszyński W. (red.), Wspólne czy osobne? Miejsca pamięci narodów Europy Wschodniej, Białystok – Kraków 2011.
 • Matelski D. , Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych, t. I–II, Kraków 2006.
 • Matelski D., Losy polskich dóbr kultury w Rosji i ZSRR, Poznań 2003.
 • Matelski D., Ochrona dziedzictwa kultury jako priorytet Prezydencji Polskiej w UE (element Partnerstwa Wschodniego), [w:] K. A. Wojtaszczyk (red.), Polska Prezydencja w Unii Europejskiej (w druku).
 • Matelski D., Okcydentalizm w świadomości Białorusinów w latach Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] J. Jurkiewicz (red.), Białorusini – historia i kultura, Szreniawa 2010.
 • Matelski D. , Problemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych, Poznań 2003.
 • Matelski D., Restytucja dóbr kultury w układach Polski z sąsiadami XX wieku, [w:] Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Kołodziejowi w 70. rocznicę urodzin, J. Łosowski (red.), Lublin 2011.
 • Matelski D., Restytucja poloników z Białorusi, Ukrainy i Litwy za [czasów] Trzeciej Rzeczypospolitej, „Studia Podlaskie”, tom XII, Białystok 2002.
 • Matelski D., Rola dziennikarstwa Trzeciej Rzeczypospolitej w ukazywaniu zabiegów o restytucję dziedzictwa kultury polskiej utraconego do 1945 r. (Rewindykacje z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy), [w:] M. Palczewski, M. Worsowicz (red.), NEWS i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku, Łódź 2010.
 • Matelski D. , Stereotyp „zapadnika” w świadomości Białorusinów w latach Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] M. Gnatowski, D. Boćkowski (red.), Polacy – Żydzi – Białorusini – Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939–1944). W kręgu mitów i stereotypów, Białystok 2005.
 • Matelski D., Wspólne dziedzictwo kulturowe Polaków i Ukraińców jako element Partnerstwa Wschodniego i Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej, [w:] K. Jędraszczyk, O. Krasiwski, W. Sobczak (red.), Ukraina Polska – Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy, Poznań 2012.
 • Matelski D., Zabiegi o restytucję poloników z Rosji w latach Trzeciej Rzeczypospolitej, „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, r. II, nr 1 (3).
 • Matelski D. , Zagadnienia rewindykacji dziedzictwa kultury w stosunkach polsko-rosyjskich (od XVII do XXI wieku), [w:] Kirwiel E., Maj E., Podgajna E. (red.), Obraz Rosji i Rosjan w Polsce XIX–XXI wieku. Opinia publiczna – stosunki polsko-rosyjskie – pamięć historyczna, Lublin 2012.
 • McCauley M., Narodziny i upadek Związku Radzieckiego, Warszawa 2010.
 • Menkiszak M. , Piotrowski M. A. , Polska polityka wschodnia, [w:] R. Kuźniar i K. Szczepanik (red.), Polityka zagraniczna RP 1989–2002, Warszawa 2002.
 • Menkiszak M., Piotrowski M. A., Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa 2002.
 • Mironowicz E., Unia Europejska w polityce białoruskiej 2008-2010, [w:] A. Kantorowicz (red.), Białoruś między Unią Europejską a Rosją, Warszawa 2012.
 • Najder Z. , Białoruś a Polska, „Arcana” 1995, nr 4.
 • Nie wiadomo gdzie trafił opozycjonista, „Głos Wielkopolski”, nr 267 (20 598), 17 listopada 2011, s. 16.
 • Nowak B., Warunkowość jako narzędzie wpływu Unii Europejskiej na sąsiadów – przypadki Europy Środkowej i Europy Wschodniej, [w:] A. Kantorowicz (red.), Białoruś między Unią Europejską a Rosją, Warszawa 2012.
 • Olechowski A., Główne elementy polskiej polityki wschodniej. Wystąpienie na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP 17 lutego1994 roku, „Polska w Europie” 1994, z. 14.
 • Olędzka J., „Kryzys kontrolowany” – główne tendencje w polityce Federacji Rosyjskiej wobec Białorusi po 1998 roku, [w:] A. Kantorowicz (red.), Białoruś między Unią Europejską a Rosją, Warszawa 2012.
 • Petrus J. T., Lwowska katedra obrządku łacińskiego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, Warszawa 1999.
 • Poczobut A., Nowe kary Łukaszenki, „Gazeta Wyborcza”, nr 264 (7385), 14 listopada 2011.
 • Polak T., Zamki na Kresach. Białoruś, Litwa, Ukraina, Warszawa 1997.
 • „Polska w Europie” 1991, z. 4.
 • Pruszyński J., Dziedzictwo kultury. Teorie. Dylematy restytucji, „Przegląd Wschodni” 2002, t. VIII, z. 2 (30).
 • Pruszyński J., Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. I–II, Kraków 2001.
 • Przyborowska-Klimczak A., Pojęcie „dziedzictwa kulturalnego” w prawie międzynarodowym, „Sprawy Międzynarodowe”1990, nr 4.
 • Raś M., Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2010.
 • Rąkowski G., Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Warszawa 1997.
 • Rudnicki A., Dyda I., Problemy i metody ochrony historycznego dziedzictwa architektury po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy, „Przegląd Wschodni” 1999, t. VI, z. 1 (21).
 • Skubiszewski K., Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości. Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989–1993, Warszawa 1997.
 • Słojewska A., Kostrzyński R., Polskie półrocze – mało sukcesów mimo wysiłków, „Rzeczpospolita”, nr 291 (9107), 15 grudnia 2011.
 • Smaza J., Studenckie praktyki w Żółkwi, „Cenne – Bezcenne – Utracone”, nr 4 (10), sierpień 1998.
 • Smoleń R., Europejska perspektywa dla Białorusi – obiektywne przesłanki, [w:] A. Kantorowicz (red.), Białoruś między Unią Europejską a Rosją, Warszawa 2012.
 • Sobczak J. , Stosunki Polski z Białorusią, [w:] C. Mojsiejewicz (red.), Polska i jej sąsiedzi (1989–1993), Poznań – Toruń 1994.
 • Stępniak W. , Archiwalia polskie w zbiorach państw obcych, [w:] D. Lipińska-Nałęcz (red.), Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Toruń 2–4 wrzesień 1997, t. I, Radom 1997.
 • Stopikowska M., Z działalności artystycznej Polaków na Białorusi (1997–2005), „Przegląd Polsko-Polonijny” 2011, nr 1.
 • Szymański J., Działalność Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, „Cenne – Bezcenne – Utracone”, nr 3 (9), czerwiec 1998.
 • Śleszyński W. , Mniejszość polska w Republice Białorusi, [w:] M. Szczerbiński i K. Wasilewski (red.), Polski misjonarz na ziemi argentyńskiej. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany ojcu doktorowi Antoniemu Herkulanowi Wróblowi OFM, Gorzów Wielkopolski 2011.
 • Wilczak J. , Wciąż szukamy. Rozmowa z prof. Tadeuszem Polakiem, wiceministrem kultury i sztuki, pełnomocnikiem ds. polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą, „Polityka” nr 50 (2015), 16 grudnia 1995.
 • Wojciechowski M., Jewropa uprawia gipokryzję, „Gazeta Wyborcza”, nr 289 (7410), 13 grudnia 2011.
 • Wojciechowski M., Bełza M. , Kalinigrad bliżej Europy, „Gazeta Wyborcza”, nr 290 (7411), 14 grudnia 2011.
 • Zamarlik M. (red.), Wymiar wschodni Unii Europejskiej, Kraków 2004.
 • http://www.belrus.ru/ (dostęp: 15.09.2012).
 • Ambasador Białorusi może zostać uznany za persona non grata w Polsce, http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ambasador;bialorusi;moze;zostac;uznany;za;persona;non;grata;w;polsce,228,0,70884.html (dostęp: 15.09.2012).
 • Gruchała vel Gruchalski F. , Polska polityka wschodnia po 1989 roku, http://www.zgapa.pl/data_files/referat_9422.html (dostęp: 15.09.2012).
 • http://www.msz.gov.pl/Partnerstwo,Wschodnie,19887.html (dostęp: 15.09.2012).
 • http://www.psz.pl/tekst-35720/Wybory-prezydenckie-na-Bialorusi-relacja (dostęp: 30.10.2012).
 • http://wiadomosci.wp.pl/title,Co-Lukaszenka-zarzuca-Unii-Europejskiej,wid,13943947,wiadomosc.html (dostęp: 29.10.2012).
 • Echa sprawa Bialackiego. Seremet zerwał z Białorusią, http://www.tvn24.pl/0,1715923,0,1,seremet-zerwal-z-bialorusia--kwiatkowski-nie,wiadomosc.html?fb_xd_fragment#?=&cb=fcba2343dbe71f&relation=parent.parent&transport=fragment&type=resize&height=27&ackData[id]=1 (dostęp: 5.12.2012).
 • http://wiadomosci.onet.pl/swiat/bialorus-bialacki-skazany-na-45-roku-wiezienia-to-,1,4931928,wiadomosc.html (dostęp: 24.11.2011).
 • Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Warszawie otwarty, „Gazeta Prawna”, 29 września 2011, http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/552061,szczyt_partnerstwa_wschodniego_w_warszawie_otwarty.html (dostęp: 30.09.2012).
 • Rozpoczął się szczyt Partnerstwa Wschodniego, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103087,10380751,Rozpoczal_sie_szczyt_Partnerstwa_ Wschodniego.html (dostęp: 30.09.2012).
 • http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/448700,Pakiet-modernizacyjny-Tuska-Dla-Bialorusi (dostęp: 30.10.2012).
 • http://www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/20110930EAP/Deklaracja%20w%20sprawie%20sytuacji%20na%20Bialorusi.pdf (dostęp: 15.11.2012).
 • http://efni.pl/index.php?id=93 (dostęp: 30.10.2012).
 • http://www.rpo.gov.pl/pliki/12659746590.pdf (15.05.2011).
 • http://www.msz.gov.pl/files/docs/komunikaty/20110930EAP/Wspolna%20Deklaracja%20Warszawskiego%20Szczytu%20Partnerstwa%20Wschodniego.pdf (dostęp: 15.11.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1047a697-533d-4a8a-80e9-53334e83c345
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.