PL EN


2016 | 8(2)/2016 | 448-464
Article title

SWOBODA KSZTAŁTOWANIA NAZWY SPÓŁKI WEDŁUG PRAWA POLSKIEGO I WIELKIEJ BRYTANII. ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA

Authors
Content
Title variants
EN
FREEDOM OF FORMING COMPANY NAMES BY POLISH AND GREAT BRITAIN LAW. STUDY OF COMPARATIVE LAW
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kształtowanie nazwy spółki jest jednym z elementów, które podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą w formie spółki prawa handlowego musi określić w akcie założycielskim. Obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz Wielkiej Brytanii w odmienny sposób kształtują zakres swobody wyboru nazwy spółki. Celem artykułu jest wykazanie, czy polski ustawodawca daje podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego prawo do swobodnego wyboru nazwy spółki, a jeśli tak, to w jakim zakresie w porównaniu z ustawodawcą angielskim oraz czy takie rozwiązanie jest słuszne w świetle praktyki obrotu. W niniejszej pracy posłużono się metodą formalno – dogmatyczną oraz metodą prawnoporównawczą, w wyniku czego analizie poddane zostały przepisy prawa polskiego i angielskiego w zakresie kształtowania swobody tworzenia nazw spółek. Autorka przyjęła za hipotezę badawczą założenie, że polski ustawodawca swobodę w tworzeniu nazw spółek prawa handlowego uregulował szerzej niż ustawodawca Wielkiej Brytanii w Ustawie o spółkach z 2006 r. [Companies Act 2006, dalej jako Ustawa o spółkach].
EN
Shaping the company's name is one of the elements that entity starting a business in the form of commercial law must specify in the basic act. The existing provisions of the Polish law and the law of the United Kingdom shape of freedom of choice of the company name in a different way. The aim of this article is to show if the Polish legislator gives the parties starting their business in the form of commercial companies the right to freely choose the name of the company, and if so, to what extent, in comparison with the English legislator and whether such a solution is appropriate in light of trading practices. In this paper the formal - dogmatic and com-parative legal methods were used, resulting in the analysis of subjected provisions of Polish and English law in shaping freedom of naming the companies. The author has adopted the research hypothesis that the Polish legislator treated the freedom to create the names of commercial companies in a wider way than the legislator wider in the UK in the Companies Act of 2006. [Companies Act 2006, referred to as the Companies Act].
Contributors
author
 • Katedra Prawa Cywilnego – Zakład Prawa Handlowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
References
 • Drożdżewicz L,. Pojęcie "instytut" w nazwie fundacji, „Rejent” 2009, nr 12.
 • Gliniecki B., Zasada ograniczonej swobody wyboru firmy, „Pr. Spółek” 2009, nr 5.
 • Griffin, S. Company Law. Fundamental Principles, third ed., Longman 2000.
 • http://biznes.pl/magazyny/finanse/o-czym-pamietac-wybierajac-nazwe-dla-spolki/1wt6w [dostęp z dnia 21.06.2016 r.]
 • https://sip.lex.pl/#/monografia/369196861/23].
 • Kruczalak K., Prawo handlowe. Zarys wykładu, wyd. 7, Warszawa 2006.
 • Partyk A., Konkurencyjność przedsiębiorców jako wyznacznik zakresu ochrony nazwy przedsiębiorstwa (firmy), System Informacji Prawnej LEX, 2015.
 • Sitko J., Firma i jej ochrona, Oficyna 2009.
 • Szwaja J., Zasada wyłączności firmy, „PS” 2004, nr 5.
 • Trzciński K., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, ABC 2007. System Informacji Prawnej LEX dostęp z dnia 21.06.2016 r.: https://sip.lex.pl/#/komentarz/587231463/28903
 • Zaporowski P., Określenie formy prawnej przedsiębiorstwa w formie osoby prawnej, „PPH” 2005, nr 2.
 • Żyznowski T., Firma w kodeksie cywilnym, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 9.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europej-skiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) (ang. The EuropeanEconomic Interest Grouping Regulations 1989 (SI 1989/638).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 4 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 4 ze zm.
 • Ustawa z 14 sierpnia 1890 r. o partnerstwie (ang. Partnership Act 14 th August 1890).
 • Ustawa z 2006 r. o Spółkach (ang. Companies Act 2006).
 • Ustawa z 28 sierpnia 1907 r. o spółkach komandytowych (ang. Limited Partnership Act 28th August 1907.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o spółkach partnerskich (ang. Limited LiabilityPart-nershipAct20th July 2000).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-104a8220-1881-473c-a056-27a167ec0ed7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.