PL EN


2013 | 2(28) | 99-112
Article title

Inicjatywa ludowa na przykładzie wybranych państw europejskich

Title variants
The Instrument of People's Initiative on the Example of Chosen European Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Serbia charakteryzuje się niestabilnością polityczną i państwową od początku swojej nowożytnej historii. Problemy z określeniem racjonalnego interesu narodowego, kwestie granic państwa, strategii rozwoju pokazują, że w tym kraju istnieją poważne problemy z utworzeniem syntezy społecznej rozumianej jako „wartość dodana” własnej historii – uczenie się na błędach i wyciąganie właściwych wniosków. Praca stanowi próbę pokazania, dlaczego serbskie elity pozostają nieskuteczne w tworzeniu funkcjonalnego systemu społecznego w dominującym kontekście społecznym (w tym racjonalnie pojętego interesu narodowego jako fundamentalnego warunku stabilności społecznej).
EN
Since the beginning of its modern history Serbia has been characterized by political and state instability. The issues regarding determination of a rational national interest, the questions of country's borders and development strategy show that the country has considerable problems to create a social synthesis understood as „positive value” of the country's history – learning from its own mistakes and drawing correct conclusions. The paper is an attempt to present the reasons for which the actions of Serbian elites remain ineffective in creating a functional social system in the dominating social context (including a reasonable national interest as a fundamental condition of social stability).
Year
Issue
Pages
99-112
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski
References
 • Góra M., Burek W., Filipek P., Europejska Inicjatywa Obywatelska, Warszawa 2011.
 • Górecki D., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009.
 • Grabowska S., Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2005.
 • http://pkw.gov.pl/akty-prawne/ustawa-z-dnia-14-marca-2003-r-o-referendum-ogolnokrajowym-.html
 • http://www.democracyinternational.com
 • http://www.sejm.gov.pl/prawo/inicjat.htm
 • http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=11&NrGlosowania=3
 • http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druki.xsp?view=2&WSK=Obywatele
 • http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druki.xsp?view=3&typ=wniosek
 • Jabłoński M., Demokracja partycypacyjna w Unii Europejskiej. Rozważania na tle wprowadzenia instytucji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 4(99).
 • Jabłoński M., Obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, B. Banaszak, A. Preisner (red.), Warszawa 2002.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483.
 • Konstytucja Włoch, Gazz. Uff. 1947, n 298.
 • Malec P., Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej, Warszawa 2013.
 • Pułło A., Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej z dnia 16 lutego 2011 r., Dz. Urz. UE nr L 65/1 z dnia 11.3.2011.
 • Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli z dnia 24 czerwca 1999 r., Dz.U. z 1999 r., nr 62, poz. 688.
 • Ustawa w sprawie referendum przewidzianego przez Konstytucję oraz w sprawie ludowej inicjatywy ustawodawczej z dnia 25 maja 1970 r., Gazz. Uff. 1970, n 147.
 • Uziębło P., Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009.
 • Verhulst J., Nijeboer A., Facts and Arguments about the Introduction of Initiative and Referendum, Brussels 2007.
 • Virga C., Diritto costituzionale, Milano 1965.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-107137ea-0764-4c4d-8206-f9c266bbbe06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.