PL EN


2015 | 217 | 56-67
Article title

Wybrane atrybuty zarządzania publicznym łańcuchem dostaw – orientacja na klienta i przepływy

Authors
Content
Title variants
EN
Specific attributes of public supply chain management – flow and customer focus
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sektor publiczny różnych szczebli (państwo, województwo, powiat, gmi-na) realizuje wiele zadań – od tych bardzo prostych, po kompleksowe, wydając ogromne sumy pieniędzy. Organizacje publiczne, dążąc do zapewnienia pożądanego poziomu świadczeń, coraz częściej korzystają z alternatywnych form organizacyjnych (np. part-nerstwo publiczno-prywatne) i źródeł finansowania, tzn. gwarantują dostęp do świad-czeń, jednak nie zawsze je samodzielnie wykonują. A to powoduje zmiany w (publicz-nych) ł ańcuchach tworzenia wartości, gdyż wzrasta liczba uczestników łańcucha. Zmiany te stanowią impuls do podjęcia próby wskazania, że orientacja na odbiorców i przepływy stanowi kluczowe atrybuty (publicznego) łańcucha dostaw.
EN
The public sector at various levels (country, province, district, commune) re-alizes many tasks − from the very simple to the complex, spending a lot of money. Pu-blic organizations aiming to provide the desired level of benefits, turning to alternative form of organization more and more often (eg. public-private partership) and to diferent source of funding. That’s mean they guarantees the acces to the benefits, but they do not perform them by themselves. And this is the causes of changes in the (public) value cha-in, because the number of participants in chain is increasing. These changes are the im-pulse to try to identify that focusing on consumer and flow of materials are the key of public supply chain.
Year
Volume
217
Pages
56-67
Physical description
Contributors
author
References
 • Bandemer S. (2005), Qualitätsmanagement [w:] B. Blanke, S. von Bandemer, F. Null-meier, G. Wewer (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform, Wiesbaden, s. 452.
 • Blaik P. (2001), Logistyka, Warszawa.
 • Blicharz J. (2009), Wpływ społeczeństwa obywatelskiego na efektywność zarządzania [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administra-cyjnego, Wrocław.
 • Borowski J. (2013), Łańcuch wartości jako nowa teoria zarządzania strategicznego, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, nr 2 (62).
 • Chrisidu-Budnik A. (2013), Klient organizacji publicznej [w:] A. Frąckiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, Zeszyty Naukowe UE, Katowice.
 • Długosz D., Wygna ński J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypa-cji społecznej, Warszawa.
 • Dzwonkowski H., Prawo podatkowe, Warszawa.
 • Eßig M., Batran A. (2006), Konzeptionelle Grundlagen des Public Supply Chian Mana-gement, „Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen ”, H. 2.
 • Eßig M., Witt M., Scheckenhofer M. (2009), Öffentliche Logistik. Logistik zur Erfüllung öffentliche Aufgaben [w:] M. Eßig, M. Witt (Hrsg.), Öffentliche Logisik, Wiesbaden.
 • Eßig M. (2005), Zur Anwendbarkeit der logistischen Führungskonzeption auf den öffent-lichen Sektor [w:] R. Lasch, C.G. Janker (Hrsg.), Logistikmanagement: Innovative Logistikkonzepte, Wiesbaden.
 • Günther E., Scheiber L. (2005), Analyse der Hemmnisse [w:] Umweltfreundliche öffent-liche Beschaffung. Innovationspotentiale, Hemmnisse, Strategien, Heidelberg.
 • Kauf S. (2013), Model logistyki publicznej – próba identyfikacji [w:] J. Szołtysek, B. De-tyna (red.), „Logistyka. Współczesne wyzwania”, nr 4, Wałbrzych.
 • Kauf S. (2009), Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem, Opole.
 • Kauf S. (2014), Public logistics – development and determinants [w:] A. Bujak, M. Pa-radowska (red.), Challenges and Conceptions in Contemporary Logistics, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, No. 1 (39).
 • Larisch M. (1999), Elemente eine Ökonomie sozialwirtschaftliche Organisation, Frankfurt.
 • McLaughlin H. (2009), What’s in a name: ‘client’, ‘patient’, ‘customer’, ‘consumer’. Expert by experience, service use-whats next? „The British Journal of Social Work”, No. 6, s. 1103.
 • Porter M. (2006), Przewaga konkurencyjna, Gliwice.
 • Reichard C. (2004), Public Governance – Strukturen im gewährleistenden Staat, Rin-gvorlesung Modern Governance, 24.11.2004, Universität Potsdam.
 • Szromnik M. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-107c544b-188d-4bce-8b6b-72e2da34f2fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.