PL EN


2018 | 2 | 259-264
Article title

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego "Współpraca sądów w zakresie dowodzenia". Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 24 kwietnia 2018 roku

Content
Title variants
EN
Report from the 5th National Conference on Process Law "Judicial Cooperation in the Field of Command". Faculty of Law and Administration of Warmia i Mazury in Olsztyn, April 24, 2018
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dnia 24 kwietnia br., obyła się V Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego. Jej celem była analiza norm prawnych dotyczących dowodzenia w postępowaniach sądowych i administracyjnych w systemie prawa polskiego i kanonicznego oraz współpracy sądowej w tej materii. Liczni prelegenci, jak też wielopłaszczyznowość podejmowanych zagadnień, potwierdzili jak ważna i potrzebna jest naukowa dyskusja i refleksja nie tylko teoretyków prawa, ale także jego praktyków. Wiele podjętych zagadnień powinno stać się przyczynkiem do dalszych zmagań naukowych na kolejnych konferencjach
EN
At the Faculty of Law and Administration of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn on April 24, 2018, the 5th National Conference on Process Law was held. Its purpose was to analyze legal norms regarding the command in court and administrative proceedings in the system of Polish and canon law as well as judicial cooperation in this matter. Numerous speakers and multidimensionality of the issues confirmed how important and needed is a scientific discussion and reflection not only of theoreticians of the law but also of its practitioners. Many of the issues raised should become a contribution to further scientific struggles at subsequent conferences.
Year
Issue
2
Pages
259-264
Physical description
Contributors
  • Wydział Administracji Publicznej i Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Szczecin, xkpokorski@gmail.com
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1086a69f-9336-4ade-9229-dc99cbc00ea6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.