PL EN


2014 | 50 | 4(202) | 313-319
Article title

Historia muzyki oczyma metodologa

Authors
Content
Title variants
EN
Music from the Methodological Point of View
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Są co najmniej dwa powody, dla których historia muzyki jest dyscypliną szczególną: pierwszy natury ontologicznej, drugi – aksjologicznej. Po pierwsze, historia muzyki jest, w najistotniejszym sensie tego słowa, historią utworów muzycznych, a więc pewnych ustrukturyzowanych przedmiotów intencjonalnych. Historia muzyki, która skupia się wyłącznie na tych strukturach – to autonomiczna historia muzyki. Jednakże historycy mogą także skupiać się na pewnych innych przedmiotach, które należą do „sfery muzycznej” – na wydarzeniach muzycznych, życiu kompozytorów, zjawiskach społecznych, recepcji muzyki czy też muzycznych gatunkach. Historia muzyki wygląda różnie z tych różnych punktów widzenia. Po drugie, historia muzyki jest de facto historią muzycznego kanonu, tj. utworów wybranych ze względu na pewne wartości. Zazwyczaj kanon składa się z utworów muzycznych o szczególnej wartości estetycznej i artystycznej. Jednakże jeśli odmówimy pierwszeństwa tym wartościom – obraz historii muzyki zmieni się radykalnie.
EN
There are two reasons of the fact that history of music is a peculiar discipline: ontological and axiological reasons. Firstly, in the most genuine sense, history of music is the history of musical compositions, i.e. certain structured intentional objects. History of music which concentrates only on these structures is usually called “autonomic history of music”. However, the historian may also concentrate on some other objects which belong to the “musical area”: on musical events, on composers’ life, on social phenomena, on musical reception and on musical genres styles. History of music looks differently from all these points of view. Secondly, the history of music is de facto the history of musical canon, i.e. of the compositions chosen for the sake of various values. Typically, canon is composed of the musical works of the unique aesthetic and artistic values. However, by rejecting these values, the shape of the history of music changes dramatically.
Year
Volume
50
Issue
Pages
313-319
Physical description
Contributors
author
  • Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
References
  • Berger K., 2010, Sytuacja muzykologii dziś, „Krytyka Muzyczna” 1: 1–4.
  • Brożek A., 2008, O metodologicznych osobliwościach muzykologii, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 176: 161-177.
  • Cichy D., Gołąb M., Jabłoński M., Mika B., Poniatowska I., Schreiber E., Stęszewski J., Tomaszewski M., Bristiger M., Dziadek M., Koszewska A., Malinowski W., 2009, Głosy po lekturze przemówienia Reinholda Brinkmanna, „De Musica” 5: 184–223.
  • Dahlhaus C., 2011, Podstawy historii muzyki, tłum. Z. Skowron, Warszawa: Wydawnictwo UW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-10881892-2e7e-4a78-9144-5c1be8544d6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.