PL EN


Journal
2017 | 159 | 13-38
Article title

Bezpieczeństwo organizacji a aksjologiczna asertywność jej członków

Content
Title variants
EN
Security of Organizations and Value Assertiveness of Their Members
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest sformułowanie hipotez określających to, jak przyjmowane wobec wartości autotelicznych postawy członków organizacji wpływają na jej bezpieczeństwo. Do realizacji tego celu wykorzystano metodę idealnych typów Maksa Webera oraz analizę fenomenologiczną intencjonalności tych postaw.
EN
The objective of the study is to formulate and partially justify hypotheses concerning the impact of value assertiveness of members of organization on its security. We apply the method of ideal types of Max Weber and phenomenological analyses, which concern intentionality of value assertiveness.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Prof. S. Łajsiewicza 4, pok. 2.347, 30-348 Kraków, jan.jacko@uj.edu.pl
References
 • Abell P. 1991. Rational Choice Th eory. Hants, Brookfield: Edward Elgar Publishing Ltd.
 • Arbib M.A., P. Érdi, J. Szentagothai. 1998. Neural Organization: Structure, Function, and Dynamics. Cambridge, Massachusetts, London: MIT Press.
 • Arvidsson A., N. Peitersen. 2016. The Ethical Economy. Rebuilding Value After the Crisis. Columbia University Press: Columbia.
 • Aronson E., T.D. Wilson, R.M. Akert. 1997. Psychologia społeczna. Poznań: Zyska i S-ka.
 • Auspitz J. L., W. Gasparski, M. Mlicki, K. Szaniawski (eds.). 1992. Praxiologies and the Philosophy of Economics. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.
 • Bicchieri C. 1997. Rationality and Coordination. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press.
 • Bickmore K. 2003. Conflict resolution education. W: W. J. Pammer, J. Killian (eds), Handbook of Conflict Management. New York, Basel: CRC Press: 3–31.
 • Bocheński J.M. 1993. Logika i filozofia. Wybór pism. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bocheński J. M. 1987. Sto zabobonów: krótki filozoficzny słownik zabobonów. Paryż: Instytut Literacki.
 • Bortolotti L. 2010. Delusions and Other Irrational Beliefs. Oxford, New York: OUP Oxford.
 • Brown M.T. 2010. The ethics of economic systems. W: Civilizing the Economy. Cambridge University Press: Cambridge, s. 178–192.
 • Bugdol M. 2011. Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersystetu Jagiellońskiego.
 • Ciesielski M. 2012. Zagadnienie ograniczeń racjonalnego modelu działań ludzkich. Próba ujęcia działania nawykowo-racjonalnego. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Coleman J.S., T.J. Fararo (eds). 1992. Rational Choice Theory. Advocacy and Critique. London, New Delhi: SAGE Publications.
 • Debroy B., D. Chakraborty (eds). 2007. Anti-dumping: Global Abuse of a Trade Policy Instrument. New Delhi: Academic Foundation.
 • Danielson P. (ed.). 1998. Modelling Rationality, Morality, and Evolution. New York, Oxford: Oxford University Press.
 • Dennis K. (ed.). 2012. Rationality in Economics: Alternative Perspectives. New York: Springer Science & Business Media.
 • Dixit A., B. Nalebuff . 1991. Thinking Strategically. New York: Norton.
 • Domurat, K. 2008. Rola „subiektywnych” prawdopodobieństw w decyzjach z ryzykiem. „Decyzje” 10: 5–26.
 • Dyck B., M. Neubert. 2008. Management: Current Practices and New Directions. Boston, New York: Cengage Learning.
 • Eagleton T. 1991. Ideology: An Introduction. London, New York: Verso.
 • Fletcher J.F. 1966. Situation Ethics: The New Morality. Philadelphia: Westminster John Knox Press.
 • Flynn T. 2013. Jean-Paul Sartre. W: Zalta E.N. (ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/sartre/ [dostęp 12.12.2016].
 • Fotopoulou A., Solms, M., Turnbull, O. 2004. Wishful reality distortions in confabulation: a case report. „Neuropsychologia” 42: 727–744.
 • Gerrard B. (ed.). 1993. The Economics of Rationality. London, New York: Routledge.
 • Greenwald H.P. 2008. Organizations: Management Without Control. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE Publications.
 • Haimes Y.Y. 2015. Risk Modeling, Assessment, and Management. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
 • Hájek A. 2012. Interpretations of Probability. W: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, https:// plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/probability-interpret/ [dostęp 12.12.2016].
 • Hey J.D. 1993. Rationality is as rationality does. W: Gerrard, B. (ed.), The Economics of Rationality. London, New York: Routledge: s. 4–14.
 • Hooft van S. 2013. The Handbook of Virtue Ethics. Durham: Acumen Publishing.
 • Jacko J.F. 2013. O naturze filozoficznego zabobonu według Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego. „Filo-Sofija” 21: 135–150.
 • Jacko J.F. 2016. Rational informative assertiveness in management communication. „Jagiellonian Journal of Management” 2: 35–44.
 • Jaeger W. 1964. Paideia. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Kleszcz R. 1998. O racjonalności: studium epistemologiczno-metodologiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Klimczak B. 2014. Aksjologiczne uwikłanie ekonomii. „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 17: 9–21.
 • Koons R. 1992. Paradoxes of Belief and Strategic Rationality. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kosiorowski D. 2005. Individual rationality versus group rationality in statistical modelling issues. W: Baier, D., Wernecke, K.D. (eds), Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems, Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization. Berlin Heidelberg: Springer: 239–248.
 • Kotarbiński T. 1986. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kotarbiński T. 1973. Traktat o dobrej robocie. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Kotarbiński T. 1958. Zasady etyki niezależnej. „Studia Filozoficzne” 3–13.
 • Koźmiński A.K., D. Latusek-Jurczak. 2011. Rozwój teorii organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Krasnodębski Z.M. 1991. Działanie i jego racjonalność w perspektywie prakseologicznej i socjologicznej. „Prakseologia” 1–2: 27–43.
 • Kyburg H.E., Thalos, M. (eds). 2003. Probability is the Very Guide of Life: The Philosophical Uses of Chance. Open Court Publishing.
 • Lloyd S.R. 2002. Developing Positive Assertiveness, 3rd ed. Boston: Crisp Learning.
 • Loranty K. 2012. Percepcja zagrożeń. „Zeszyty Naukowe AON” 3(88): 11–18.
 • Mintzberg H. 1982. A note on that dirty word „efficiency”. „Interfaces” 12(5): 101–105.
 • Mintzberg H. 1994. The Rise and Fall of Strategic Planning. New York: Free Press.
 • Moore G.E. 1919. Zasady etyki. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta.
 • Oakes G. 2003. Max Weber on value rationality and value spheres. Critical remarks. „Journal of Classical Sociology” 3: 27–45.
 • Pollock J.L. 2006. Thinking about Acting: Logical Foundations for Rational Decision Making. Oxford University Press, USA, Oxford et.al.
 • Popa C. 1992. Praxiology, logic of action and rationality of human activity. W: Auspitz J. L., W. Gasparski, M. Mlicki, K. Szaniawski (eds), Praxiologies and the Philosophy of Economics. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers: 535–593.
 • Popper K.R. 2002. Logika odkrycia naukowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Popper K.R. 1999. Droga do wiedzy. Domysły i refutacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Popper K.R. 1996. The Myth of the Framework: In: Defence of Science and Rationality. London, New York: Routledge.
 • Rego A., M.P. Cunha, S.R. Clegg. 2012. The Virtues of Leadership: Contemporary Challenges for Global Managers. Oxford: OUP Oxford.
 • Richmond V.P., J.C. McCroskey, L.L. McCroskey. 2004. Organizational Communication for Survival: Making Work, Work, 3rd ed. Boston: Pearson/Allyn & Bacon.
 • Robinson R. 1982. Assertiveness and Rational Thinking. Carlton: Social Biology Resources Centre.
 • Sartre J.P. 2007. Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. Warszawa: Zielona Sowa.
 • Sartre J.P. 1946. L’Existentialisme est un humanisme. Paris: Nagel.
 • Scheler, M. 1987. Pisma z antropologii fi lozoficznej i teorii wiedzy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Simon H.A. 1992. Methodological foundations of economics. W: Auspitz J.L., Gasparski W., Mlicki M., Szaniawski K. (eds), Praxiologies and the Philosophy of Economics. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers: 25–42.
 • Smith D.W. 2013. Phenomenology. W: Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/phenomenology/ [dostęp 12.12.2016].
 • Styczeń T., Kamiński S. 1968. Doświadczalny punkt wyjścia etyki. „Studia Philosophiae Christianae” 4: 21–73.
 • Szostek A. 1971. Etyka jako nauka empiryczna w ujęciu T. Czeżowskiego i T. Kotarbińskiego. „Roczniki Filozoficzne” 19: 43–57.
 • Tang S. 2010. A Theory of Security Strategy for Our Time: Defensive Realism. New York: Pal-grave Macmillan.
 • Tatarkiewicz W. 1919. O bezwzględności dobra. Warszawa: Gebether i Wolf.
 • Veatch H.B. 2003. Rational Man: A Modern Interpretation of Aristotelian Ethics. Indianapolis: Liberty Fund.
 • Webb D., E. Wills-Herrera (eds). 2012. Subjective Well-Being and Security. Springer Science & Business Media.
 • Weber M. 2012. Max Weber: Collected Methodological Writings. London, New York: Routledge.
 • Weber M. 2011. Methodology of Social Sciences. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publishers.
 • Weber M. 1985. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen: Mohr Siebeck.
 • Wight J.B. 2015. Ethics in Economics: An Introduction to Moral Frameworks. Stanford University Press, Stanford, California.
 • Williams B. 2004. Truth and Truthfulness: An Essay in Genealogy. New Yersey, Oxfordshire: Princeton University Press.
 • Wilson C. 2011. Realism and relativism in ethics. W: Clarke D.M., Wilson C. (eds), The Oxford Handbook of Philosophy in Early Modern Europe. Oxford: Oxford University Press.
 • Woleński J. 2006. Naturalistyczne uzasadnienie etyki niezaleznej (spolegliwego opiekuna). „Etyka” 39: 7–14.
 • Wrench J. S. Punyanunt-Carter N. 2012. What is an Organization? http://2012books.lardbuck-et.org/pdfs/an-introduction-to-organizational-communication.pdf [dostęp 12.31.15].
 • Young H. P. 1998. Individual Strategy and Social Structure: An Evolutionary Theory of Institutions. Princeton: Princeton University Press.
 • Zafirowski M. 2003. Human rational behavior and economic rationality. „Electronic Journal of Sociology” 7(2), http://www.sociology.org/content/vol7.2/02_zafirovski.html [dostęp 12.12.15].
 • Zey M. 1997. Rational Choice Theory and Organizational Theory: A Critique. London, New Delhi: SAGE Publications.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1094dfc8-cde9-42de-beef-4a73456bcc16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.