PL EN


2013 | 34 | 301-319
Article title

Wpływ współpracy na poziom konkurencyjności i aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
The Influence of Cooperation on the Level of Competitiveness and Innovation Activity of Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W gospodarce opartej na wiedzy współpraca w zakresie wymiany wiedzy staje się jednym z najważniejszych czynników w walce o uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest wykazanie roli współpracy jako jednego z kluczowych czynników decy-dujących o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. W artykule wyjaśniono pojęcia konkurencyjności, innowacyjności i kooperacji, dokonując jednocześnie podziału biorąc pod uwagę różne kryteria. Przedstawiono istotę struktur sieciowych i klastrowych. Po wyjaśnieniu tych kluczowych dla niniejszego opracowania pojęć na zakończenie opisano znaczenie kooperacji dla kształtowania poziomu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Artykuł podejmuje problematykę istoty i znaczenia kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami i pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu w budowaniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Wskazuje, jak transformacja gospodarki i zmiany uwarunkowań globalnego rynku, doprowadziły w ostatnich latach do stwierdzenia, że jednym z kluczowych czynników na poprawę innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw jest właśnie ich wza-jemna współpraca, która jest wyznacznikiem rynkowej pozycji podmiotów, a dodatkowo warun-kuje możliwość odniesienia sukcesu w rywalizacji rynkowej i znacząco wpływa na poziom inno-wacyjności przedsiębiorstwa.
EN
In economy based on the knowledge, cooperation within the exchange of the knowledge be-comes one of the most important factors in a fight for gaining an advantage. The purpose of the article is to demonstrate the role of cooperation as one of the most signifi-cant factors determining the competitive position of the enterprises. In the article, the concepts of competitiveness, innovation and cooperation are explained. At the same time, collaboration is divided, taking into account various criteria. The article presents the essence of network and cluster structures. After explaining these key, for this study, terms, the final part of the article describes the meaning of cooperation for creating the level of competitive-ness and innovation of the companies. The article deals with the issues of the essence and meaning of cooperation between enterprises and, between them and institutions connected with business, in building competitiveness and innovation of the enterprises. It shows that in recent years the transformation of the economy and the changes in global market conditions have led to a thought that one of the key factors in improving innovation and competitiveness of the enterprises is their mutual cooperation, which is a measure of the market position of the entities. Additionally, collaboration determines the possibility of succeeding in a market competition and considerably influences the level of innovation of the company.
Year
Issue
34
Pages
301-319
Physical description
Contributors
 • Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński
References
 • Adamska M. (red.), 2004, Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Amin A., 1999, Una perspectiva institucionalista sobre el desarrollo economico region-al, „Ekonomiaz” 1998, No. 41.
 • Aydalot Ph., Keeble D. (red.), 1988, High Technology and Innovative Environments: The European Experience, Routledge, London.
 • Baker W.E., 1992, The Network Organization in Theory and Practice [w:] Networks and Organizations, red. N. Nohria, B. Eccles, Harvard Business School Press, Cam-bridge.
 • Basri E., 2001, Inter-firm technological collaboration in Australia in an international context: implications for innovation performance and public policy [w:] Innovative Networks, Cooperation in National Systems of Innovation, OECD, Paris.
 • Camagni R. (red.), 1993, Innovation Networks, London; G. Grabher, Rediscovering the social in the economics of interfirm relations [w:] The Embedded Firm – On the So-cioeconomics of Industrial Networks, red. G. Grabher, Routledge, London.
 • Cooke P. (et.al.), 2000, The Governance of Innovation in Europe, Pinter, London.
 • Crevoiser O., Maillat D., Milieu, 1991, Industrial organization and territorial production system – towards a new theory of spatial development [w:], Innovation Networks: Spa-tial Perspective, red. R. Camagni, Belhaven, London.
 • Cygler J., 2003, Współpraca niemieckich inwestorów z polskimi podwykonawcami – tworzenie nowych powiązań sieciowych, referat zaprezentowany podczas konferen-cji pt. Deutschland und Polen als strategische Partner. Netzwerke im erweiterten Europa, Warszawa, 12–13 czerwca 2003 w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie; referat dostępny jest na stro-nie www.wspiz.edu.pl/resources/Joanna+Cygler.doc?rid=7921
 • Doeringer P.B., Terkla D.G., 1995, Business strategy and cross-industry clusters, „Eco-nomic Development Quarterly”, No. 9(3).
 • Edquist Ch., 2001, The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An Account of the State of the Art, Paper presented at the DRUID Conference. Aalborg 12–15 June 2001, Under Theme F, „National Systems of Innovation, Institutions and Public Poli-cies”.
 • European Commission, 2000, Report on European Seminar on Cluster Policy, Copenhagen, 10 June 2003, Brussels, 24 June 2003.
 • Fic M., 2008, Wiedza i innowacje w nowej gospodarce, Oficyna Wydawnicza UZ, Zie-lona Góra.
 • Fritsch M., Franke G., 2000, Innovation, regional knowledge spillovers and R&D, Working Paper 2000/25, Faculty of Economics and Business Administration, Tech-nical University Bergakademie, Freiberg.
 • Fritsch M., 2001, R&D-cooperation and the efficiency of regional innovation activities, Working Paper 2001/4, Faculty of Economics and Business Administration. Technical University Bergakademie, Freiberg.
 • Fritsch M., 2001, Co-operation in Regional Innovation Systems, „Regional Studies”, No. 35.4.
 • Górzyński M., Pander W., Koć P., 2006, Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesy, PARP, Warszawa.
 • Grupa Lizbońska, 1996, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa.
 • GUS, 2010, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, Warszawa.
 • Hamel G., Prahalad C.K., 1992, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, War-szawa.
 • Janasz W., 1995, Innowacje, badania i rozwój [w:] W. Janasz, I. Leśkiewicz, Identyfika-cja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Wyd. Nauk. Uniwer-sytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, War-szawa.
 • Jasiński A.H., 1992, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, War-szawa.
 • Kasiewicz S., 2002, Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Ketels Ch., 2003, The Development of the cluster concept – present experience and further developments, Harvard Business School, paper presented at NRW conference on clus-ters on Duisburg, Germany, 5 December 2003; UNIDO, Cluster Development and Pro-motion of Business Development Services: UNIDO experience in India, Private Sector Development Branch, Working Paper no 6.
 • Krugman P., 1991, Geography and Trade, MIT Press, Cambridge.
 • Kukliński A., 1996, Regionalne systemy innowacji (R.S.I.) w Polsce, doświadczenia i perspektywy [w:] F.E. Stiftung, Wzrost konkurencyjności regionów, Łódź.
 • Lundvall B.-A., 1997, Introduction [w:] B.-A. Lundvall, National Systems of Innovation; R.R. Nelson (red.), National Innovation Systems; Ph. Cooke, M. Uranga, E. Gomez, Regional innovation systems: institutional and organisational dimension, „Research Policy”, No. 26.
 • Mariussen A., 2001, Millieux and innovation in the northern periphery – A Norwe-gian/northern European benchmarking, Nordregio Working Paper, Stockholm.
 • Marshall A., 1925, Zasady ekonomiki, M. Arct, Warszawa (polski przekład publikacji z roku 1890).
 • Mehr Dynamik fur zukunftfahige Arbeitplatze. Innovationspolitik. Bundesministerium fuer Wirtschaft und Technologii. Bundesministerium fur Bildung und Forschung. Druckpunkt Offset GmbH. Bergheim, April 2002.
 • Meyer-Stamer J., 1999, Strategien lokaler/regionaler Entwicklung: Cluster, Standortpolitik und systemische Wettbewerbsfähigkeit, Institut für Entwicklung und Frieden, Uni-versität Duisburg, Duisburg.
 • Morgan K., Nauwelaers C. (red.), Regional Innovation Strategies. The Challenge for Less-favoured Regions. Cities and Public Policy Series, The Stationery Office, Re-gional Studies Association, London.
 • OECD, 2000, Local partnership, cluster and SME globalisation, Bologna.
 • OECD, 2001, Enhancing SME Competetiveness, The OECD Bologna Ministerial Con-ference, France.
 • OECD i Eurostat, Podręcznik Oslo.
 • Okoń-Horodyńska E., 2000, Jak budować regionalne systemy innowacji, „Polska Regio-nów” nr 15, IBnGR, Warszawa.
 • Pierścionek Z., 1996, Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Porter M.E., 2000, Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy, Economic Development Quartely, Thousand Oaks, February.
 • Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, Nowy Jork.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, Nowy Jork.
 • Porter M.E., 1992, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E., 1998, Clusters and the new economics of competition, „Harvard Business Review”, No. 11–12.
 • Pyke F., Becattini G., Sengenberger W., 1990, Industrial Districts and Inter-firm Coop-eration in Italy, International Institute for Labour Studies, Geneve.
 • UNIDO, 2001, Development of Clusters and Networks of SMEs – The UNIDO Pro-gramme, Vienna.
 • Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., 2000, Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 • Stankiewicz M.J. (red.), 2002, Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Sposoby i warunki umacniania przedsiębiorstw w perspektywie globalizacji, Wyd. UMK, Toruń.
 • Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, 2005, Ośrodki przedsiębiorczości i innowacji w Polsce – raport SOOIPP 2004, Poznań.
 • Świadek A., 2011, Regionalne systemy innowacji w Polsce, Difin, Warszawa.
 • von Tunzelman N., 2004, Network alignment in the catching – up economies of Europe [w:] F. McGowan, S. Radosevic, N. von Tunzelman (eds.), The Emerging Industrial Structures of the Wider Europe, Studies in Global Competition Series, Routledge, London–New York.
 • Voyer R., 1997, Knowledge-based industrial clustering: international comparisons, Nordicity Group Ltd..
 • Wojnicka E., 2004, System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk.
 • Wojnicka W., Rot P., Tamowicz P., Brodzicki T., 2001, Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, „Polska Regionów” nr 26, IBnGR, Gdańsk.
 • Woodward R. (red.), 2005, Sieci innowacji w polskiej gospodarce – stan obecny i per-spektywy rozwoju, Raport CASE nr 60, CASE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-10c47273-127e-4492-beb9-ea09f1c8aa62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.