Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 266-276

Article title

Doradztwo rolnicze, jako element instytucjonalnego otoczenia polskiej wsi

Content

Title variants

EN
FARMING ADVISORY SERVICES AS THE ELEMENT OF POLISH RURAL INSTITUTIONAL ENVIRONMENT

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł stanowi syntezę informacji na temat systemu doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego roli w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich. Przybliża prawne uwarunkowania działalności ośrodków doradztwa rolniczego. Identyfikuje najważniejsze zalety oraz wady polskiego systemu. Badaniu poddana zostaje również adekwatność zasobów będących w posiadaniu regionalnych ośrodków doradztwa rolniczego do liczby potencjalnych beneficjentów usług doradczych. Bazując na tych obserwacjach, ośrodki doradztwa rolniczego usytuowane zostają w przestrzeni instytucjonalnego otoczenia wsi.
EN
The article is a synthesis of information on the farming advisory system in Poland and its role in stimulating rural development. It presents legal determinants of business advisory centers and identifies the major advantages and disadvantages of the Polish system. Subject of the study is also adequacy of the resources held by the regional agricultural advisory centers to the number of potential beneficiaries of consultancy services. Based on these observations, agricultural advisory centers role in the rural institutional environment is determined.

Contributors

References

 • Chyłek E., Nauka i doradztwo rolnicze na rzecz innowacji w sektorze rolno-spożywczym, „Wieś i Rolnictwo” 2011, nr 3.
 • Drygas M., Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno-ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego, IRWIR PAN, Warszawa 2012, http://www.irwirpan.waw.pl/pl/granty/435 [20.06.13].
 • Firlej K., Rydz A., System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007–2013, „Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy” 2012, nr 4.
 • Grzelak A., Efektywność powiązań gospodarstw rolnych z otoczeniem w świetle doświadczeń Polski po roku 1990, „Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy” 2009, nr 2.
 • GUS, Powszechny Spis Rolny 2010. Raport z wyników, Warszawa 2011.
 • Kania J., Drygas M., Kutkowska B., Kalinowski J., System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego – oczekiwane kierunki rozwoju, „Polish Journal of Agronomy” 2011, nr 7.
 • Kujawiński W., Doradztwo rolnicze w zarysie, Centrum Doradztwa i Edukacji w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Kujawiński W., Metodyka doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Poznaniu, Poznań 2009.
 • Lewczuk A., Rola doradztwa w procesie kreowania nowego modelu spółdzielczości, „Wieś i Rolnictwo” 2000, nr 3.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jaki system doradztwa rolniczego w Polsce po 2013 r.? Materiał dla Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Warszawa 2012, www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/2/2.pdf [20.06.13].
 • Miś, T., Rola lokalnych instytucji w procesie absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników z południowo-wschodniej Polski, „Wieś i Rolnictwo” 2008, nr 3.
 • Olszewska-Kuźniarska S., Wybrane aspekty doradztwa rolniczego, „Roczniki nauk rolniczych” 2009, seria G, t. 96, z. 4.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 • Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, Dz.U., Nr 251, poz. 2507.
 • Van den Ban A.W., Hawkins H.S., Doradztwo rolnicze, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego (wyd. polskie), Kraków 1997.
 • Wawrzyniak B.M., Doradztwo w agrobiznesie, WSHE, Włocławek 2000.
 • Wiatrak A.P., Doradztwo rolnicze i doradztwo w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w procesie integracji europejskiej, „Wieś i Rolnictwo” 2004, nr 2.
 • Wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/0282 (COD) z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
 • Zawisza, S, Ocena usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz 2008.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-10cf88a6-af3e-4cc8-8d1c-903376a9a56f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.