PL EN


2014 | 201 | 255-265
Article title

Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego

Content
Title variants
EN
The Accounting Policy With Regard to Provisions for Liabilities and Its Importance in the Shaping of the Financial Result
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the issue of accounting policy in the area of provisions for liabilities in terms of the shaping of the financial result. The purpose of this article is to present the possibilities of the use of provisions as a tool for shaping the financial result. Provisions due to the fact that they are category affecting earnings in each segment to determine, creates great potential for use their as an instrument of its creation. The method of critical analysis of literature and accounting standards were used to prepare this article.
Year
Volume
201
Pages
255-265
Physical description
Contributors
References
 • Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998.
 • Cebrowska T., Wieloaspektowość pojęcia "rezerwy", w: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunkowości, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Jarugowa A., Walińska E., Roczne sprawozdanie finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk 1997.
 • Kabalski P., Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, SKwP, Warszawa 2009.
 • Kaczmarek M., Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 • Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości, red. A. Piosik, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • McKee T.E., Earning Management. An Executive Perspective, Thomson, London 2005.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKwP, Warszawa 2014.
 • Poniatowska L., Wpływ wyceny bilansowej na definiowanie i pomiar wyniku finansowego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 130, SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Poniatowska L., Rezerwy na zobowiązania jako instrument polityki bilansowej. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 58, Szczecin 2013.
 • Remlein M., W poszukiwaniu ładu terminologicznego. Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości. w: Rachunkowość w teorii i praktyce. Tom I. Rachunkowość finansowa, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Restructing games, "Canadian Business" 2004, Vol. 77, No. 23.
 • Smejda M., Determinanty zarządzania zyskami. Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, red. H. Buk, A. Kostur, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 125, Katowice 2012.
 • Szychta A., Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, nr 59 (115).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330.
 • Wójtowicz P., Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2010.
 • Zieniuk P., Kontrolna funkcja polityki rachunkowości. Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-10f8ba95-bc83-43d2-9bfb-a7ff0cbe9109
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.