PL EN


2008 | 20 | 51-62
Article title

Linguistic pictures of the world or language in the world? Metaphors and methods in ethnolinguistic research

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Badania etnolingwistyczne zdobyły w ciągu ostatnich dwu dekad znaczną popularność. Najważniejszą formułą metaforyczną określającą główny przedmiot tych badań jest „językowy obraz świata”. W związku z tym, iż powstają obecnie projekty studiów komparatystycznych na dużą skalę, warto być może rozważyć, czego takie ujęcie etnolingwistyki nie uwzględnia. Wizualna metafora obrazów implikuje, że mówiący są w stanie wyjść poza świat i patrzeć nań (oraz nazywać go) z zewnątrz. Artykuł omawia dwie konsekwencje tej metafory, które mogą przysporzyć problemów. Po pierwsze, wyizolowanie języka ze świata ludzkich działań, którego język wszak jest częścią, prowadzi do przyjęcia kognitywistycznego modelu znaczenia jako oddzielnego strumienia komunikacji. Taki model nie pasuje do codziennego doświadczenia przezroczystości języka. Po drugie, wyizolowanie języka z życia sprzyja stosowaniu metod „bezczasowych” oraz studiom nad słowami wyabstrahowanymi z sytuacji, w której zostały one użyte (jeśli nie wyjętymi z kontekstu). Przyjmując takie metafory i metody, możemy stracić z oczu znaczną część tego, co jest istotne dla języka potocznego przedmiotu badań etnonauki.
EN
Linguistic worldviews or language in the world? Metaphors and methods in ethnolinguistic research Ethnolinguistic research has gained substantial popularity over the last two decades. A leading metaphor for the focus of these research efforts is that of the “linguistic worldviews”. As large-scale comparative projects on linguistic worldviews are taking shape, it might be worth reflecting on what this conceptualisation of ethnolinguistics excludes. The visual metaphor of pictures implies that speakers can step out of the world and view (and also name) it from the outside. Two problematic consequences of this metaphor are discussed. Firstly, the detachment of language from the world of activities of which it is a part leads to the adoption of a cognitivist model of linguistic meaning as a separate stream of communication. Such a model is inconsistent with the experienced transparency of language in everyday life. Secondly, the detachment of language from life supports the use of “timeless” methods, the study of words outside of their situation (if not “context”) of use. Adopting these metaphors and methods, we might miss large parts of the significance of language for everyday life the object of ethnoscience.
Year
Volume
20
Pages
51-62
Physical description
Contributors
author
 • Wydział Psychologii Uniwersytetu w Portsmouth (Wielka Brytania)
References
 • Bartmiński, J. (1996). Słownik stereotypów i symboli ludowych [Dictionary of folk stereotypes and symbols] (Vol. 1). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bartmiński, J. (2005). Koncepcja językowego obrazu świata w programie slawistycznych badań porównawczych [The conception of the linguistic picture of the world in a comparative research programme on Slavonic languages]. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, 40, 259--280.
 • Bartmiński, J. (2006). Językowe podstawy obrazu świata [The linguistic foundations of worldviews]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bartmiński, J. (2007). Opozycja swój/obcy a problem językowego obrazu świata [The opposition our/other and the problem of the linguistic picture of the world]. Etnolingwistyka, 19, s. 35--59.
 • Besemeres, M. (2002). Translating One’s Self: Language and Selfhood in Cross-Cultural Autobiography. Oxford and Bern: Peter Lang.
 • Bloch, M. (1989). The past and the present in the present. In M. Bloch (Ed.), Ritual, History and Power: Selected Papers in Anthropology (pp. 1--18). London and Atlantic Highlands, NJ: The Athlone Press.
 • Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice Cambridge: Cambridge University Press.
 • Carroll, J. (Ed.). (1956). Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Davidoff, J., Davies, I., Roberson, D. (1999). Color categories in a stone-age tribe. Nature, 402, 604.
 • Fodor, J. (1975). The Language of Thought. New York: Crowell.
 • Levinson, S. C. (1997). From outer to inner space: Linguistic categories and non-linguistic thinking. In E. N. Pederson, J. (Ed.), With language in mind: the relationship between linguistic and conceptual representation (pp. 13--45). Cambridge: CUP.
 • Levinson, S. C. (2003). Space in Language and Cognition. Explorations in Cognitive Diversity. Cambridge: CUP.
 • Lucy, J. A. (1992). Grammatical categories and cognition: A case study of the linguistic relativity hypothesis. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Majid, A., Bowerman, M., Kita, S., Haun, D. B. M., Levinson, S. (2004). Can language restructure cognition? The case for space. Trends in Cognitive Sciences, 8(3), 108--114.
 • Ochs, E. (1996). Linguistic resources for socialising humanity. In J. J. Gumperz S. C. Levinson (Eds.), Rethinking linguistic relativity (pp. 407--437). Cambridge: Cambriedge University Press.
 • Pavlenko, A. (2006). Bilingual minds: Emotional experience, expression and representation. Clevedon: Multilingual Matters.
 • Pinker, S. (1994). The language instinct. New York: HarperCollins.
 • Schank, R. C., Abelson, R. P. (1977). Scripts, plans, goals and understanding: An inquiry into human knowledge structures. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlsbaum.
 • Wierzbicka, A. (1996). Semantics: Primes and Universals. Oxford: Oxford University Press.
 • Wierzbicka, A. (2001). A culturally salient Polish emotion: Przykro (pron. pshickro). In J. Harkins A. Wierzbicka (Eds.), Emotions in cross-linguistic perspective (pp. 337--357). Berlin: Mouton.
 • Wierzbicka, A. (2004). Preface: bilingual lives, bilingual experience. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 25(2--3), 94--104.
 • Wierzbicka, A. (2005). In defense of 'culture'. Theory Psychology, 15(4), 575--597.
 • Wohlfart, G. (1996). Martin Heidegger. In T. Borsche (Ed.), Klassiker der Sprachphilosophie. Von Platon bis Noam Chomsky (pp. 385--399). München: Verlag C. H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11012f21-b2e2-490e-b0e4-8c6f51ae24f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.