Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 139-152

Article title

Jan Zygmunt von Loebel – komendant Białej Cerkwi. Działalność w okresie sierpień 1669 – marzec 1670 r.

Content

Title variants

EN
Jan Zygmunt von Loebel – commander of Bila Tserkva. Activity during the period from August 1669 to March 1670
RU
Ян Сигизмунд фон Лебель – комендант Белой Церкви. Деятельность в период с августа 1669 по март 1670 г.

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Jan Zygmunt von Loebel was the commander of the Bila Tserkva fortress since the turn of July and August 1668. At that time he was responsible for approximately 400-500 infantry soldiers. His opponents were undoubtedly able to mobilize far more people. Till the end of October 1669 he could rely on the support of pro-Polish hetman Michał Chanenka. Nevertheless, hetman was defeated near Steblów by his opponent – Piotr Doroshenka. Loebel unsuccessfully tried to obtain support from Great Hetman Jan Sobieski, as well as the governor of Kiev Grigory Kozlowski. The problem of strengthening the fortress in Bila Tserkvathe was discussed during the regional council meetings both before the coronation Sejm in 1669 as well as the extraordinary Sejm in 1670. During the coronation Sejm quite long and interesting discussion devoted to Ukraine and Bila Tserkva took place. This Sejm as well as the next one was disrupted and did not resulted in any resolutions. In March 1670 Doroshenko offered Loeblow a joint expedition to Left Bank Ukraine. Finally, the Polish party included only Colonel Jan Piwo. Bila Tserkva entered a period of negotiations in Ostrog ill-equipped and unprepared for long survival on its own.
RU
Ян Сигизмунд фон Лебель был комендантом Белой Церкви с конца июля – начала августа 1668 г. В это время под его командованием было около 400-500 солдат пехоты. Его противники могли, вне всякого сомнения, мобилизовать намного больше людей. До конца октября 1669 г. он мог рассчитывать на поддержку пропольского гетмана Михаила Ханенко. Однако гетман был побежден под Стеблевом его противником Петром Дорошенко. Лебель безуспешно пытался заручиться поддержкой великого гетмана Яна Собеского и киевского воеводы Григория Козловского. Проблема укрепления крепости в Белой Церкви обсуждалась на сеймиках, как перед коронационным сеймом 1669, так и перед чрезвычайным сеймом 1670 г. На коронационном сейме состоялось достаточно продолжительное и содержательное обсуждение темы Украины и Белой Церкви. Однако этот сейм, как и следующий, был сорван и не завершился принятием каких-либо постановлений. В марте 1670 г. Дорошенко предлагал Лебелю совместный поход на Левобережье. В результате с польской стороны в ней участвовал лишь полковник Ян Пиво. Белая Церковь к переговорам в Остроге подходила плохо снабженной и неподготовленной к продолжительному самостоятельному существованию.

Keywords

Year

Volume

5

Pages

139-152

Physical description

Contributors

References

 • Adamczyk J., Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII wieku, Kielce 2004.
 • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie, t. XXI: Lauda wiszeńskie 1648-1673, oprac. A. Prochaska, Lwów 1911
 • Čuhlìb Т., Kozaki ì monarhi. Mìžnarodnì vìdnosini rann’omodernoї Ukraїns’koї deržavi 1648-1721 rr., Kiїv 2009.
 • Diariusz sejmu koronacyjnego 1669 roku, oprac. K. Przyboś, M. Ferenc, Kraków 2004.
 • Diariusz sejmu nadzwyczajnego 1670 roku, oprac. K. Przyboś, M. Ferenc, Kraków 2004.
 • Dorošenko D., Get’man Petro Dorošenko. Oglâd jogo žittâ ta polìtičnoї dìâl’nostì, N’û-Jork 1985.
 • Eryka Lassoty i Wilhelma Beauplana opisy Ukrainy, red. Z. Wójcik, Warszawa 1972.
 • Groszkowski M., Jan Stachurski – komendant Białej Cerkwi w latach 1664-1668, Oświęcim 2014.
 • Groszkowski M., Jan Zygmunt von Loebel – komendant Białej Cerkwi. Działalność w okresie sierpień 1668 – lipiec 1669 [w:] Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. IV, red. Z. Hundert, K. Żojdź, J. Sowa, Oświęcim 2015.
 • Hundert Z., Między buławą a tronem. Wojsko koronne w walce stronnictwa malkontentów z ugrupowaniem dworskim w latach 1669-1673, Oświęcim 2014.
 • Instrukcja dana posłom z województwa krakowskiego na sejm nadzwyczajny, Proszowice 22 I 1670 [w:] Akta sejmikowe województwa krakowskiego, t. III, oprac. A. Przyboś, Wrocław-Kraków 1959.
 • Instrukcja kozacka z końca października [w:] Akty, otnosâŝiesâ k istorii Ûžnoj i Zapadnoj Rossii, sobrannye i izdannye Arheografičeskoj komissiej, t. IX, red. G. O. Karpov, Sankt-Peterburg 1877.
 • Kaniewski J., Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673), Katowice 2014.
 • Kriegseisen W., Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku). Geneza i kryzys władzy ustawodawczej, Warszawa 1995.
 • Krìvošeâ V., Bìlocerkìvs’kij polk, Kiїv 2002.
 • Kroll P., Stosunki polsko-kozackie w przeddzień najazdu tureckiego (1670-1672), [w:] Marszałek i hetman wielki koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674), red. D. Milewski, Warszawa 2014.
 • Królikowska N., Powody zerwania długiego aliansu między Rzeczpospolitą, a chanatem krymskim [w:] Marszałek i hetman wielki koronny Jan Sobieski i jego czasy (1665-1674), red. D. Milewski, Warszawa 2014.
 • Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski: diaryusze, relacye, pamiętniki i t.p. służyć mogące do objaśnienia dziejów krajowych tudzież listy historyczne do panowania królów Jana Kazimierza i Michała Korybuta oraz listy Jana Sobieskiego, marszałka i hetmana wielkiego koronnego z rękopisów zebrane, t. II, oprac. A. Grabowski, Kraków 1845.
 • Perdenia J., Hetman Piotr Doroszenko a Polska, Kraków 2000.
 • Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, oprac. F. Kluczycki, t. I, cz. 1, Kraków 1880.
 • Przyboś K., Sejm nadzwyczajny w Warszawie 5 marca-19 kwietnia 1670 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2003, z. 1262, cz. 130.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, W. Walewski, t. II, Warszawa 1880.
 • Smolìj V., V. Stepankov, Petro Dorošenko. Polìtičnij portret, Kiїv 2011.
 • Srokowski W., Wojskowa encyklopedia obiektów wojskowych w dawnej Polsce, „Przegląd Wojskowo-Techniczny”, 1929, t. VI.
 • Stolicki J., Wokół ugody polsko-kozackiej w Ostrogu w 1670 r., „Biuletyn Ukrainoznawczy”, 2003, nr 9.
 • Wagner M., Kroll P., Michał Chanenko hetman na Prawobrzeżu (ok. 1620-1680) [w:] Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej, red. P. Kroll, M. Wagner, M. Nagielski, Zabrze 2010.
 • Wagner M., Słownik biograficzny oficerów polskich drugiej połowy XVII wieku, t. I, Oświęcim 2013.
 • Wimmer J., Materiały do zagadnienia liczebności i organizacji armii koronnej w latach 1660-1667, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, t. VI, cz. 1, 1960.
 • Wójcik Z., Między traktatem andruszowskim a wojną turecką: stosunki polsko-rosyjskie 1667-1672, Warszawa 1968.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1106fb7e-cc78-4f26-a7b7-d7fd6dc8b0f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.