PL EN


2018 | 538 | 304-314
Article title

Zasady i narzędzia realizacji analizy RCA

Authors
Content
Title variants
EN
Principles and tools of RCA analysis realization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie istoty analizy źródłowych przyczyn problemu (Root Cause Analysis) jako metody mogącej znaleźć swoje zastosowanie w procesie rozwiązywania problemów z obszaru strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. Artykuł rozpoczęto od wskazania zasadności wykorzystywania w procesach zarządzania strategicznego narzędzi analizy problemów. W dalszej kolejności przedstawiono ideę analizy RCA opartą na pojęciu źródłowej przyczyny problemu oraz jej główne założenia. Prezentację głównych założeń RCA rozpoczęto od przedstawiania propozycji układu faz i etapów postępowania charakterystycznych dla tej metody. W ramach przyjętego sposobu postępowania omówiono podstawowe zasady realizacji RCA odnoszące się do poszczególnych faz i etapów postępowania badawczego. Dla każdej z faz postępowania badawczego przedstawiono wybrane techniki pomocnicze, czyniące proces analizy bardziej skutecznym i efektywnym.
EN
The aim of this article is to present the essence of the root cause analysis as a method that may be applied in the process of solving problems in the area of strategic business management. The article started from the indication of the legitimacy of using problem analysis tools in strategic management processes. Next, the idea of RCA analysis based on the concept of the root cause of the problem and the main RCA assumptions were presented. The presentation of the main assumptions of the RCA started with the presentation of proposals for the system of phases and stages of conduct characteristic of this method. Within the framework of the method of conduct adopted, the basic principles of RCA implementation related to individual phases and stages of the research procedure were discussed. For each of the phases of the research procedure selected auxiliary techniques making the analysis process more effective were presented.
References
 • Andersen B., Fagerhaug T., 2006, Root Cause Analysis: Simplified Tools and Techniques, Second Edition, ASQ Quality Press.
 • Barsalou M.A., 2015, Root Cause Analysis: A Step-By-Step Guide to Using the Right Tool at the Right Time, CRC Press, New York.
 • Ćwiklicki M., Obora H., 2009, Metody TQM w zarządzaniu firmą, praktyczne przykłady zastosowań, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Ćwiklicki M., Obora H., 2011, Wprowadzenie do metod TQM, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dogget A.M., 2006, Root Cause Analysis: A Framework for Tool Selection, Quality Management Journal, no 12 (4), s. 34-45.
 • Obora H., 2010, Podejście PDCA – Problem Solving w rozwiązywaniu problemów organizacji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Łódź, s. 323-333.
 • PDCA Problem Solving Guide, http://www.docstoc.com/docs/3454003/PDCA-Problem-Solving-Guide (7.09.2018).
 • RCA, 2018, materiały szkoleniowe TQMsoft, Kraków.
 • Root Cause Analysis Following an Event at a Nuclear Installation:Reference Manual, 2015, International Atomic Energy Agency, Viena.
 • Sopińska A., Wachowiak P. (red.), 2017, Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, OficynaWydawnicza SGH, Warszawa.
 • Vorley G., 2008, Mini Guide to Root cause Analysis, Quality Management & Training Ltd, Guildford.
 • Wodecka-Hyjek A., 1999, Burza mózgów – odmiany i techniki pomocnicze, Problemy Jakości, nr 12, s. 8-11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1112b0cd-d6c2-41d1-ba55-20f5018bb284
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.