PL EN


2019 | 2/2019 |
Article title

Komentarz do art. 21 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

Content
Title variants
EN
Commentary to Art. 21 of Geological and Mining Act
IT
Commentario sul art. 21 della legge 9 giugno 2011 sulle attività geologiche ed estrattive
RU
Комментарий к статье 21 Геологического и горного права
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Omawiany przepis wyznacza przedmiot koncesjonowania. Koncesja jest wymagana w celu prowadzenia działalności w zakresie: • poszukiwania lub rozpoznawania większości złóż kopalin objętych własnością górniczą (w tym węglowodorów), • poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, • wydobywania kopalin ze złóż (w tym węglowodorów), • podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, • podziemnego składowania odpadów, • podziemnego składowania dwutlenku węgla. Koncesjonowanie węglowodorów odbywa się na szczególnych zasadach, uregulowanych dalszymi przepisami komentowanej ustawy. W zakresie, jaki nie jest uregulowany Prawem geologicznym i górniczym stosuje się, z pewnymi wyjątkami, przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
EN
The provision being discussed determines the subject matter of licensing. A license is required in order to conduct operations in the area of: • propecting for or exploration of most of the mineral deposits covered by the mining property (including hydrocarbons), • prospecting for or exploration of the underground carbon dioxide storage complex, • mining of minerals from deposits (including hydrocarbons), • underground non-reservoir storage of substances, • underground waste storage, • underground storage of carbon dioxide. The licensing of hydrocarbons is carried out on special terms regulated by further provisions of the discussed Act. To the matters not settled by the Geological and Mining Law, the provisions of the Act of 6 March 2018 - Entrepreneurs' Law apply with certain exceptions
IT
La disposizione in questione indica l'oggetto della concessione. La concessione e’ richiesta per eseguire attivita’ nel campo di: • ricerca o riconoscimento della maggior parte dei giacimenti minerari coperti dalla proprietà mineraria (compresi gli idrocarburi), • ricerca o riconoscimento di un complesso sotterraneo di stoccaggio del carbonio, • estrazione di minerali dai depositi (compresi gli idrocarburi), • stoccaggio sotterraneo di sostanze senza serbatoio, • deposito sotterraneo dei rifiuti, • stoccaggio sotterraneo di anidride carbonica. La concessione di idrocarburi avviene a condizioni speciali, regolate da ulteriori disposizioni della legge commentata. Nell’ambito che non è regolato della Legge sulle attività geologiche ed estrattive, vengono applicate, con alcune eccezioni, le disposizioni della Legge del 6 marzo sull'imprenditore.
RU
Описываемая правовая норма устанавливает предмет концессии. Концессия необходима для ведения бизнеса в следующих сферах: • поиск или разведка большинства месторождений полезных ископаемых, находящихся в собственности горнодобывающих предприятий (включая углеводороды), • изыскания для сооружения подземных комплексов хранения углекислого газа, • добыча полезных ископаемых из месторождений (в том числе углеводородных), • подземное безъемкостное хранение веществ, • подземное складирование отходов, • подземное складирование углекислого газа. Выдача концессий на добычу углеводородов осуществляется на особых условиях, регулируемых дальнейшими положениями комментируемого закона. В сфере, не регулируемой Геологическим и горнопромышленным законодательством, применяются с некоторыми исключениями положения Закон о предпринимательстве от 6 марта 2018 года.
Contributors
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie
References
 • AGOPSZOWICZ A.: Zarys systemu prawnego górnictwa. Przejrzał i uzupełnił Aleksander Lipiński. Katowice 1991.
 • GOSS M., Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu. Wolters Kluwer 2016
 • LIPIŃSKI A., Interpretacyjne problemy prawa geologicznego i górniczego – tzw. „połowy bursztynu”. (W): Studia Prawnicze KUL 2018 nr 2
 • LIPIŃSKI A.: Konkurencyjne postępowania koncesyjne dotyczące działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym. PUG 2014 nr 2
 • LIPIŃSKI A.: Prawne podstawy geologii i górnictwa. Wolters Kluwer 2019
 • LIPIŃSKI A., MIKOSZ R., Komentarz do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Warszawa 2003
 • MIKOSZ R., Granice koncesjonowania działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2009 nr 2
 • Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz Lex. Red. B. RAKOCZY. Warszawa 2015.
 • Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Red. A. Pietrzak. Wolters Kluwer 2019.
 • SCHWARZ H.: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. T. 1. Wrocław 2013.
 • Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego. Red. B. RAKOCZY. Warszawa 2016.
 • Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Red. G. Dobrowolski. Katowice 2018. https://www.kpgios.us.edu.pl/attachments/article/231/Dobrowolski_Gospodarowanie_geologicznymi_zasobami_srodowiska_w_swietle_zasady.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-111c24a5-32ee-4808-98ff-b33ea2d1b477
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.