PL EN


2020 | 10 | 40-53
Article title

Analiza upravljanja društvenim mrežama u poduzetništvu u kulturi, primjer Muzej prekinutih veza

Content
Title variants
EN
Community management analysis in arts entrepreneurship, example of the Museum of Broken Relationships
Languages of publication
EN HR
Abstracts
HR
Društvene mreže izmijenile su industriju odnosa s javnošću. Stvaranjem novih mogućnosti i alata, omogućeni su novi načini stvaranja pozitivnog imidža. Takav novi komunikacijski prostor, stvara i nove mogućnosti jačanja vidljivosti poduzetnicima. U specifičnom sektoru kao što je kultura, izazovi u brendiranju privatne organizacije, mnogostruki su, a društvene mreže, komunikacijska su niša koje uvelike mogu pridonijeti stvaranju imidža, kreiranju pozitivne medijske slike i privlačenju posjetitelja. Rad istražuje kako korisnici percipiraju sadržaj i način komunikacije Muzeja prekinutih veza. Istraživanje provedeno u svrhu pisanja ovog rada obuhvatilo je ispitivanje posjetitelja putem anketnog upitnika. Istraživanjem je utvrđeno da aktivnost na društvenim mrežama i aktivno sudjelovanje posjetitelja pozitivno utječu na svjesnost i vidljivost muzeja. Utvrđeno je i da su Facebook i Instagram najzastupljenije društvene mreže među posjetiteljima. Na temelju rezultata istraživanja, predstavljene su smjernice koje mogu doprinijeti poboljšanju upravljanja društvenim mrežama.
EN
Social networks have changed the public relations industry. By creating new features and tools, new ways of creating a positive image have been enabled. Such a new communication space creates new opportunities for greater visibility for entrepreneurs. In a specific sector such as culture, the challenges of branding a commercial organization are multiple. Social networks as a communication niche can greatly contribute to building an image, creating a positive media picture, and attracting visitors. The paper explores how users perceive the content and communication methods of the Museum of Broken Relationships. The research carried out included a survey of visitors through a survey questionnaire. The research found that activity on social networks and the active participation of visitors have a positive influence on the awareness and visibility of the museum. It was also found that Facebook and Instagram are the most popular social networks among visitors. Based on the research results, the guidelines that can contribute to improving social network management are presented.
Year
Volume
10
Pages
40-53
Physical description
Dates
published
2020-06-24
Contributors
author
References
  • Bebić, D. i Volarević, M. (2013). Društvene mreže kao izvor vijesti u najgledanijim središnjim informativnim emisijama u Hrvatskoj. Medijske studije, 4(8), 60-74. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=174361 (18.06.2019.)
  • Demeterffy Lančić, R. (2010). Novi mediji i odnosi s javnošću. Medijske studije, 1(1-2), 157-169. Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=113921 (10.06.2019.)
  • Grujoski, M. (2016). Usporedba online komunikacije novih muzeja i konvencionalnih muzeja Grada Zagreba: Analiza sadržaja na Facebooku (Diplomski rad). Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:114:560184 (21.06.2019.)
  • Maljković, M. (2013). Ako nije online, nije se ni dogodilo: Muzej grada Trogira na internetu. Informatica museologica, 44(1-4). Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=257173 (03.06.2019.)
  • Marić, A., (2016). Suvremene tehnike i trendovi u odnosima s javnošću kulturnih ustanova (Diplomski rad). Fakultet političkih znanosti, Zagreb. (20.06.2019.)
  • Petroš, R. (2015). Uloga društvene mreže Facebook u komuniciranju s posjetiteljima muzeja (na primjeru Narodnog muzeja Zadar). Hum: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 10(14). Preuzeto s https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=315620 (01.06.2019.)
  • Službena stranica Muzeja prekinutih veza. Preuzeto s https://brokenships.com/?open=breakups-map (30.06.2019.)
  • Tkalec Verćič, A. (2015). Odnosi s javnošću. Zagreb: Hrvatska udruga za odnose s javnošću.
  • Tomić, Z. (2008). Odnosi s javnošću - teorija i praksa. Zagreb, Sarajevo: Synopsis.
  • Tomić, Z. (2016). Odnosi s javnošću, Zagreb: Synopsis.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11206db0-a667-48d1-8ae5-3920bce623e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.