PL EN


2014 | XCI (91)/2 | 293-203
Article title

Problemy ukrytych aportów w spółkach publicznych

Content
Title variants
EN
The problems of hidden contributions in kind in public companies
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Transactions with himself are among the typical behaviors of a controlling shareholder who abuses his position in a public company. The article discusses hidden contributions in kind, which are the result of this type of behavior. It has been determined in which hidden contributions in kind differ from properly made contributions and what are the negative consequences of the former. The discussion includes the legal aspects of this phenomenon. Some cases of circumventing the contribution-in-kind regulations are described. Based on one of those cases, the issue of the suitability of the share capital as an institution designed to protect creditors is addressed. Consideration is given to the difficulties occurring in practice in combating the hidden contributions in kind.
Year
Volume
Pages
293-203
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Akty prawne:
 • Druga Dyrektywa Rady 77/91/EWG z dn. 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.U. L 26 z dn. 31.01.1977 r., s. 1).
 • Dyrektywa 2006/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 6 września 2006 r. zmieniająca Dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych i utrzymywania oraz zmian wysokości ich kapitału (Dz.U. UE L 264/32 z dn. 25.09.2006 r.).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/30/UE z dn. 25 października 2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału (Dz.U. UE nr L 315/74 z dn. 14.11.2012 r.).
 • Ustawa z dn. 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030).
 • Opracowania:
 • Adamska A., Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Bucior G, Kotyla C., Wycena i ewidencja aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydz. Zarządz. UG 2009/4/1.
 • Cejmer M., Zawicki K., Akcje bez określonej wartości nominalnej (akcje beznominałowe), [w:] Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spółek, t. II: Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2005.
 • Napierała J., Sójka T., Projekt modernizacji dyrektywy kapitałowej, [w:] Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spółek, t. II: Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2005.
 • Opalski A., Prawo zgrupowań spółek, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Opalski A., Romanowski M., O potrzebie zasadniczej reformy polskiego prawa spółek, Przegląd Prawa Handlowego 2008/6.
 • Oplustil K., Wkłady niepieniężne w prawie europejskim i polskim – zdolność aportowa, zabezpieczenie należytej wyceny, ukryte aporty, [w:] Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spółek, t. II: Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2005.
 • Postrach K., Problemy nadzoru w spółkach z dominującym inwestorem, [w:] Rudolf S. (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wyd. UŁ, Łódź 2000.
 • Postrach K., Rola niezależnych członków rad nadzorczych w sprawowaniu nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych w Polsce, Prace i Materiały Wydz. Zarządz. UG 2009/1: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo.
 • Radwan A., Sens i nonsens kapitału zakładowego – przyczynek do ekonomicznej analizy ustawowej ochrony wierzycieli spółek kapitałowych, [w:] Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo spółek, t. II: Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, Kantor Wyd. Zakamycze, Kraków 2005.
 • Strony internetowe:
 • Report of the High Level Group of company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, Brussels, November 2002. http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf; stan na dzień 20.12.2013 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1122d798-b7dc-4c04-82c1-9f63ac0ea46f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.