PL EN


2016 | 6 (365) | 32-46
Article title

Znajomość żywności ekologicznej wśród mieszkańców województwa podkarpackiego

Content
Title variants
EN
Organic Food Awareness among Residents of Podkarpackie Province
RU
Знание экологических продуктов питания среди жителей Подкарпатского воеводства
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Cel artykułu: identyfikacja sposobu postrzegania żywności ekologicznej oraz źródeł informacji o niej. Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego: badania ankietowe przeprowadzone w 2015 roku wśród 137 mieszkańców województwa podkarpackiego. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety, zawierający pytania dotyczące cech żywności ekologicznej, a także źródeł informacji o niej. Główne wyniki badań/analiz: zdaniem 67,9% ankietowanych żywność ekologiczną cechuje naturalny skład; 64,2% uważa, że jest ona pozbawiona sztucznych dodatków; tyle samo osób za cechę charakterystyczną żywności ekologicznej uważa naturalną metodę jej produkcji czy przetwarzania. Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat żywności ekologicznej jest Internet (51% wskazań). Implikacje praktyczne: wyniki badań wskazują na potrzebę akcji promujących żywność ekologiczną, głównie poprzez targi żywności ekologicznej, a także reklamę w prasie. Implikacje społeczne: ankietowani prawidłowo definiują pojęcie żywności ekologicznej, a Internet odgrywa coraz większą rolę jako źródło informacji o tej żywności. Kategoria artykułu: badawczy.
EN
Purpose of the article: The main goal of this article is to see how organic food is perceived as well as to identify the sources of information about it. Research methodology/approach: A survey research was conducted in 2015 among 137 inhabitants of Podkarpackie Voivodeship. The research tool was a questionnaire which included questions concerning the characteristics of organic food as well as the sources of information about it. Key research/analysis findings: According to 67.9% of the respondents, the organic food is described as having the natural composition; 64.2% of the respondents believe that it is devoid of artificial food additives; the same number of respondents as the characteristics aspect of organic food considers its natural method of production or processing. The most popular source of knowledge about organic food is the Internet (51% of responses). Practical implications: The results of the research indicate the necessity to promote organic food, mainly through organic food fairs but also through advertising in the press. Social implications: The respondents define the concept of organic food correctly and the Internet is playing a significantly greater role as the source of knowledge about this type of food. Article category: research.
RU
Цель статьи: выявить способ восприятия экологических продуктов питания и источники информации о них. Вид использованной исследовательской методологии/исследовательского подхода: опросы, проведенные в 2015 году среди 137 жителей Подкарпатского воеводства. Исследовательским инструментом был воспросник анкеты, содержащий вопросы о свойствах экологических продуктов питания, а также об источниках информации о них. Основные результаты обследований/анализов: по мнению 67,9% опрошенных экологическим продуктам присущ натуральный состав; 64,2% считают, что они не содержат искусственных добавок; такое же число лиц считает характерной чертой экологических продуктов питания натуральный метод их производства или переработки. Самым популярным источникм знаний об экологических продуктах питания является интернет (51% указаний). Практические импликации: результаты обследований указывают необ- ходимость проводить мероприятия по поощрению экологических продуктов питания, в основном посредством ярмарок экологических продуктов питания, а также рекламы в прессе. Социальные импликации: опрошенные правильно определяют понятие экологических продуктов питания, а интернет играет все бóльшую роль в качестве источника информации об этих продуктах питания. Категория статьи: исследовательская статья.
Year
Issue
Pages
32-46
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
author
References
 • Chotkowski J., Czerwińska M. (2010), Instrumenty marketingu w rolnictwie ekologicznym. „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 3(52).
 • Czapiński J., Panek T. (2015), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków (raport), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Escher I., Petrykowska J. (2014), Zachowania młodych polskich konsumentów na rynku żywności ekologicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 36.
 • Gadomska J., Sadowski T., Buczkowska M. (2014), Ekologiczna żywność jako czynnik sprzyjający zdrowiu, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 95(3).
 • Hasselbach J.L, Roosen J. (2015), Motivations behind Preferences for Local and Organic Food, “Journal of International Consumer Marketing”, No. 27(4), DOI:10.1080/08961530.2015.1022921.
 • Hjelmar U. (2011), Consumers’ purchase of organic food products. A matter of convenience and reflexive practices, “Appetite”, No. 56(2), DOI:10.1016/j.appet.2010.12.019
 • Hoppe A., Vieira L.M., Dutra de Barcello M. (2013), Consumer behaviour towards organic food in Porto Alegre: an application of the theory of planned behavior, “Revista de Economia e Sociologia Rural”, No. 51(1), DOI: 10.1590/S0103-20032013000100004.
 • Kowalczuk-Vasilev E., Klebaniuk R., Gronowicz K. (2011), Żywność ekologiczna w opinii studentów różnych lat studiów uczelni lubelskich, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 92(4).
 • Kucińska K. (2009), Poziom wiedzy o żywności ekologicznej wśród mieszkańców Warszawy, „Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering”, nr 54(3).
 • Kwasek M. (red.) (2013), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Żywność ekologiczna – regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Miśniakiewicz M., Suwała G. (2006) Żywność ekologiczna w świadomości Polaków, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 705.
 • Miśniakiewicz., Ptasińska J. (2009), Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 834.
 • Olech E., Kuboń M. (2015), Motywy wyboru produktów ekologicznych przez konsumentów segmentu demograficznego z terenu Małopolski, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, tom XVII, nr 1.
 • Samolińska W., Kiczorowska B. (2013), Żywność ekologiczna w opinii internautów – doniesienie wstępne, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 94(3).
 • Sangkumchaliang P., Huang W. Ch. (2012), Consumers’ Perceptions and Attitudes of Organic Food Products in Northern Thailand, “International Food and Agribusiness Management Review”, No. 5(1).
 • Wasilik K. (2014), Rolnictwo ekologiczne i rynek ekoproduktów w Polsce na tle innych krajów europejskich, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(350).
 • Zabrocki R., Liedtke I. (2010), Postawy i zachowania młodych konsumentów polskich i niemieckich na rynku żywności ekologicznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 825(16).
 • Żakowska-Biemans S. (2011a), Polish consumer food choices and beliefs about organic food, “British Food Journal”, No. 1(113).
 • Żakowska-Biemans S. (2011b), Barriers to buy organic food in the context of organic food market development, “Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering”, No. 56(4).
 • http://corp.healthline.com/consumers-strongly-concerned-about-negative-health-effects-of-gmosand- pesticides-according-to-new-healthline-com-survey/ [dostęp: 07.02.2016].
 • http://ulicaekologiczna.pl/zdrowe-jedzenie-odzywianie/prawie-co-trzeci-polak-jest-entuzjastazywnosci- organicznej/ [dostęp: 05.12.2015].
 • http://wgospodarce.pl/informacje/15031-23-polakow-zdrowa-zywnosc-to-ta-bez-konserwantow [dostęp: 08.11.2015].
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2007R0834:20130701:PL:PDF [dostęp: 04.08.2016].
 • http://myecolife.pl/2009/06/handel-nowoczesny-rynek-zywnosci-ekologicznej/ [dostęp: 05.08.2016].
 • http://www.biokurier.pl/aktualnosci/2803-polski-rynek-zywnosci-ekologicznej-stan-w-2014-rokunajwazniejsze-cyfry [dostęp: 03.08.2016].
 • http://ekozywnosc.org/woje.php?w=podk [dostęp: 05.08.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11304c88-9a9e-4537-9367-bdf8c74c2171
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.