PL EN


2018 | 503 | 11-25
Article title

Specyfika analizy finansowej przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie Enea Wytwarzanie Spółka z o.o.

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Przedsiębiorstwa energetyczne charakteryzuje pewna specyfika, związana zarówno z aspektami rynkowymi (w szczególności liberalizacją rynków energii oraz obrotem energią na rynkach towarowych), organizacyjno-prawnymi (w szczególności wdrożenie w życie tzw. unbundlingu oraz ewolucja modeli biznesowych wykorzystywanych przez grupy energetyczne) oraz finansowymi (w szczególności wysoka kapitałochłonność inwestycji). Przedsiębiorstwa energetyczne, z uwagi na strategiczny charakter sektora, podlegają pewnej specyfice zarówno w zakresie rachunkowości, jak i sprawozdawczości, co znajduje swoje odzwierciedlenie w analizie finansowej. Do specyficznych cech należą przede wszystkim obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej w sposób umożliwiający obliczenie kosztów i przychodów dla każdego rodzaju działalności (wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja) oraz obowiązki wynikające z kalkulacji taryf przez Urząd Regulacji Energetyki. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw energetycznych charakteryzują się specyficznymi cechami, wśród których należy wymienić przede wszystkim obecność aktywów wynikających z przepisów prawa w zakresie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Dokonując analizy sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych, należy mieć na względzie problem porównywalności, w szczególności w zakresie porównań w przestrzeni (ze względu na specyfikę pojedynczych przedsiębiorstw sektora) oraz w czasie (ze względu na dynamikę zmian w sektorze). Uwagę analityka powinna przyciągnąć również sezonowość wyników gospodarowania osiąganych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Celem artykułu jest wskazanie specyficznych cech analizy finansowej przedsiębiorstwa energetycznego na przykładzie Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Zastosowano metodę analizy źródeł literatury. Źródło danych liczbowych wykorzystanych w niniejszej pracy stanowią sprawozdania finansowe Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. z lat 2014 i 2015.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1132d06f-51d5-4174-9c7c-60f944dc9f04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.