PL EN


2016 | 98: Polityka gospodarcza w warunkach przemian rozwojowych | 39-57
Article title

Koordynacja interesów gospodarczych w strukturach państwa

Authors
Title variants
EN
Public governance and economic interests
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu syntetyczne ujęcie dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej, a następnie próbuje zastosować to podejście badawcze do analizy skuteczności polityki fiskalnej i w szczególności - efektywności pomocy publicznej udzielonej w niektórych najwyżej rozwiniętych krajach w czasie recesji, która nastąpiła po kryzysie zaufania na rynkach finansowych w 2008 roku. W rezultacie perspektywę badawczą określają pojęcia governance (rozwiązywanie konfliktów w ramach gospodarującej organizacji) i government (koordynacja interesów gospodarczych w strukturach państwa). Wywód prowadzi do następujących wniosków. Po pierwsze, analizy ekonomiczne powinny w większym stopniu uwzględniać zagadnienia koordynacji w organizacyjnych ramach korporacji (governance) ze względu na szczególne właściwości i aspekty zachowań wielkich wielopodmiotowych organizacji gospodarczych oraz ze względu na społeczne następstwa funkcjonowania tego typu firm w gospodarce. Po drugie, objęcie perspektywą badawczą sfery wzajemnych oddziaływań między przedstawicielami gospodarki i państwa, czyli koordynacji interesów gospodarczych w strukturach państwa (government), uwidacznia kwestie redystrybucji funduszy i tym samym pomaga lepiej objaśnić efekty polityki gospodarczej.
EN
The paper presents new institutional economics in a compact form and attempts to apply this approach to evaluation of fiscal policy, in particular of intervention that had been undertaken in some developed economies in the face of post-2008 recession. Structuring was accomplished with help of two basic concepts, namely governance, meant as managing economic conflicts within organization (firm), as well as government, meant as coordination of interests in the framework of the state (polity). The paper concludes with double finding. Firstly, economic analysis should deal to more extent with coordination within and among corporations (governance) due to specific characteristics of these actors and due to their significance in contemporary economy. Secondly, introducing into analysis a coordination of interests in the framework of the state (i.e. government-business relations) has some explanatory power regarding policy results since it reveals redistribution of funds.
Contributors
References
 • Aoki M., Towards a Comparative Institutional Analysis, The MIT Press, Cambridge Ma., London 2001.
 • Amadeo K., What Exactly Was the Bank Bailout Bill?, http://useconomy.about.com/od/criticalssues/a/govt_bailout.htm
 • Buchanan J.M., Tullock G, The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1997.
 • Colander D.C., The Death of Neoclassical Economics,” Journal of the History of Economic Thought” 2000, vol. 22, no. 2.
 • Emmot B., Rivals. How the Power Struggle Between China, India and Japan will Shape Our Next Decade, Penguin Books, London 2009.
 • Galbraith J.K., Gospodarka niewinnego oszustwa, MT Biznes, Warszawa 2005.
 • Galbraith J.K., Społeczeństwo dobrobytu - państwo przemysłowe. PIW, Warszawa 1973.
 • Galbraith, J.K., Ekonomia a cele społeczne, PWN, 1979 (Economics and Public Purpose, 1973).
 • Godłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, Beck, Warszawa 2010.
 • Gorynia M., Kowalski T., Nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy, „Studia Ekonomiczne” (LXII-LXIII) 2009, nr 3-4.
 • Gruszecki T, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hardt Ł., The history of transaction cost economics and its recent developments, “Erasmus Journal for Philosophy and Economics” 2009, vol. 2, Issue 1, Summer.
 • Ingham G. 2011, Kapitalizm, Wydawnicwo Sic!, Warszawa (oryginalnie Capitalism, Polity Press, Cambridge 2009).
 • Kamiński A.Z., Monopol i konkurencja. Socjologiczna analiza instytucji polityczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
 • Khatiwada S., Stimulus Packages to Counter Global Economic Crisis:A review, (International Labour Organization, International Institute for Labour Studies, Discussion Paper DP/196/2009); http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/publications/discussion/dp19609.pdf
 • Koo R., The Holy Grail of Macroeconomics. Lessons from Japan’s Great Recession, John Wiley@Sons (Asia) Pte.Ltd., Singapore 2008.
 • Koo R.C., Learning wrong lessons from the crisis in Greece, May 20, 2011,
 • BWpaper_Koo_052411, s3.amazonaws.com/zanran.../2512617019.pdf
 • Kowalik T, Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych, Fundacja Innowacja, Warszawa 2005.
 • Kranton R. E., Minehart D. F., Networks versus Vertical Integration, “RAND Journal of Economics”, vol. 31, no. 3, Autumn 2000.
 • Landreth H., Colander D. C., Historia myśli ekonomicznej, przekład A. Szeworski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Noga A., Cele przedsiębiorstwa. Kontrowersje teoretyczne. Konferencja naukowa nt: Cele przedsiębiorstw we współczesnej teorii ekonomii, PTE, Warszawa 18.10.1996
 • North D.C., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York 1990.
 • OECD Economic Outlook 90 database, 2011, www.oecd.org/dataoecd/47/23/49113623.pdf
 • Olson Jr., M., The Rise and Decline of Nations, New Haven and London: Yale University Press 1982.
 • Olson M., The New Institutional Economics: The Collective Choice Approach to Economic Development w: Clague, Ch., (ed.), 1997, Institutions and Economic Development. Growth and Governance in Less-Developed and Post-Socialist Countries, Baltimore and London: the John Hopkins University Press 1997.
 • Przybyciński T., Konkurencja i ład rynkowy – przyczynek do teorii i polityki konkurencji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005.
 • Reinhart C. and Rogoff K., This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press 2009.
 • Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995.
 • Silva E., The State and Capital in Chile: Business Elites, Technocrats, and Market Economics, Oxford: Westview Press 1996.
 • Stiglitz J. E., Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010.
 • Veblen T., The Theory of Business Enterprise, the New American Library, New York 1958.
 • Webster’s Third New International Dictionary, vol. I, Encyklopaedia Britannica, Inc., Chicago 1986.
 • Wiankowski S., Z.Bogusławski, J.Borzęcki, D.Korona, Grupy kapitałowe w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwiązania prawne, organizacja i zarządzanie, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa, grudzień 2002.
 • Wilkin J., Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki, w: Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, red. Wilkin J., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Williamson O.E., Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications, New York 1975.
 • Williamson O.E., Wścibskość popłaca, rozmowa Gazety Wyborczej, „Gazeta Wyborcza”, 21.02.2011.
 • Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, WN PWN, Warszawa 1998, (oryginalnie The Economic Institutions of Capitalism, Firms, Markets, Relational Contracting, Free Press 1985).
 • Williamson, O.E., Transaction cost economic: how it works; where it is headed, ”De Economist “ 1998, no. 146, (1).
 • Ząbkowicz A., Funkcjonowanie korporacji i analizy ekonomiczne, „Ekonomista” 2009, nr 4.
 • Ząbkowicz A., Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, „Ekonomista” 2003, nr 6.
 • Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-113d42e3-34b5-463f-b4f6-900dc6d27872
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.