PL EN


2018 | 538 | 43-57
Article title

Inwestycje zagraniczne jako strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrem

Content
Title variants
EN
Foreign investment as a strategic challenge in cluster management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na wybranych zagadnieniach z zakresu inwestycji zagranicznych w klastrze. Oprócz wstępu i zakończenia składa się z dwóch części, w których scharakteryzowano strategiczny wymiar inwestycji zagranicznych oraz zakres zaangażowania zagranicznych inwestorów w rozwój Doliny Lotniczej, posiadającej status Krajowego Klastra Kluczowego. Na podstawie wyników badań wykazano, że przedsiębiorczy ekosystem klastra, stwarzając dogodne warunki do rozwoju biznesu, kształtuje atrakcyjność inwestycyjną i przyciąga inwestorów. W artykule zwrócono uwagę na fakt, że pozyskiwane inwestycje zagraniczne stymulują różnorodne zmiany klastra i wspierają proces jego internacjonalizacji. Ponadto podkreślono, że stanowią przykład wyzwania strategicznego w zarządzaniu klastrem, gdyż wymagają m.in. sprawnej współpracy klastra z władzami samorządowymi, spójnej z polityką regionalną i koncepcją marketingu terytorialnego.
EN
The article focuses on selected issues related to foreign investments in a cluster. In addition to the introduction and conclusions, it consists of two parts, which characterize the strategic dimension of foreign investment and the scope of involvement of foreign investors in the Aviation Valley development (high technology cluster), which has the status of the Key National Cluster. Based on the results of research, it was shown that the entrepreneurial ecosystem of cluster, creating favourable conditions for the business development, allows to effectively shape investment attractiveness and attract investors at the same time. The article draws attention to the fact that acquired foreign investments stimulate various cluster changes and support the process of its internationalization. In addition, it is emphasized that foreign investments are an example of a strategic challenge in cluster management, as they require, among others, effective cooperation of the cluster with local government authorities, consistent with regional policy and the territorial marketing concept.
References
 • Boesso I., Orazio M., Torresan A., 2014, Marketing klastra i budowanie jego marki, PARP, Warszawa.
 • Bojar E., Bojar M., Żminda T., 2008, The clusters as a factor attracting foreign direct investment in less developed regions, Romanian Journal of Regional Science, vol. 2, no 1, s. 54-67.
 • Brojakowska-Trząska M., 2016, Klastry jako instrument intensyfikacji internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, Marketing i Zarządzanie, nr 2 (43), s. 33-46.
 • Centrum Obsługi Inwestora, 2014, Branża lotnicza: analiza dla inwestorów, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Rzeszów.
 • Goetz M., 2006, Atrakcyjność klastrów dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, International Journal of Management and Economics, nr 20, s. 8-23.
 • Gorynia M., Jankowska B., 2008, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Grzebyk K., 2016, Praca dla 300 osób w nowym zakładzie Hispano-Suiza w Sędziszowie Małopolskim, http://www.biznesistyl.pl/biznes/relacje/4224_praca-dla-300-osob-nowym-zakladzie-hispanosuiza-w-sedziszowie-malopolskim.html (12.08.2018).
 • Grzegorczyk M., 2011, UTC rozwinie polskie skrzydła, https://www.pb.pl/utc-rozwinie-polskie-skrzydla- 639241 (11.08.2018).
 • Huk W., 2015, Dolina Lotnicza obecna jest w każdym samolocie pasażerskim, http://www.pepe-tv.eu/dolina-lotnicza-obecna-jest-w-kazdym-samolocie-pasazerskim (11.08.2018).
 • Janik A., 2018, MTU znów inwestuje pod Rzeszowem. Fabryka znów się powiększy, prace znajdzie 200 osób, http://www.nowiny24.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/mtu-znow-inwestuje-podrzeszowem-fabryka-znow-sie-powiekszy-prace-znajdzie-200-osob,13089449 (11.08.2018).
 • Jankowska B., 2010, Internacjonalizacja klastrów, Gospodarka Narodowa, nr 5-6, s. 19-40.
 • Jankowska B., 2011, Konsekwencje globalizacji dla klastrów, Studia Ekonomiczne, nr 2, s. 149-170.
 • Jankowska B., 2012, Koopetycja w klastrach kreatywnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Kłosiewicz-Górecka U., 2012, Klastry – idea i praktyka w Polsce, Handel Wewnętrzny, nr 1, s. 3-11.
 • Knop L., 2013, Zarządzanie klastrem, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Knop L., Stachowicz J., Krannich M., Olko S., 2013, Modele zarządzania klastrami: wybrane przykłady, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Koszarek M (red.), 2011, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP, Warszawa.
 • Kowalski A.M., 2011, Europejskie inicjatywy na rzecz zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki przez internacjonalizację klastrów, Studia Europejskie, nr 1, s. 79-100.
 • Krysiak M., 2012, Vac Aero – Kanadyjczycy się od nas uczą, https://polskiprzemysl.com.pl/przemysl-lotniczy/kanadyjczycy-sie-od-nas-ucza (12.08.2018).
 • Kulczycka A., 2017, Boom inwestycyjny w Dolinie Lotniczej. Właśnie powstaje 11 fabryk, ale brakuje pracowników, http://wyborcza.pl/7,155287,21863092,boom-inwestycyjny-w-dolinie-lotniczej-wlasnie-powstaje-11-nowych.html (11.08.2018).
 • Pilarska Cz., 2013, Klastry: doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa 2009.
 • Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch., 2008, Zielona księga inicjatyw klastrowych, PARP, Warszawa.
 • Szczepkowska-Flis A., 2008, Wewnątrzbranżowe efekty spillover bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
 • Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, t. LXX, nr 1, s. 171-184.
 • Szultka S. (red.), 2012, Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych, PARP, Warszawa.
 • Ślepko M., 2012, Umiędzynarodowienie klastrów gospodarczych, CeDeWu, Warszawa.
 • Terczyńska B., 2014, Jest hangar za 8 mln USD, jest praca przy śmigłowcach, http://www.nowiny24.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/jest-hangar-za-8-mln-usd-jest-praca-przy-smiglowcach,10178742 (11.08.2018).
 • Terczyńska B., 2018a, Polska Grupa Lotnicza zbuduje bazę serwisową dla samolotów. To inwestycja za ok. 100 mln zł, https://nowiny24.pl/polska-grupa-lotnicza-zbuduje-u-nas-baze-serwisowa-dlasamolotow-to-inwestycja-za-ok-100-mln-zl/ar/13519024 (1.10.2018).
 • Terczyńska B., 2018b, W Tajęcinie powstanie nowa fabryka Southco, http://www.nowiny24.pl/strefa-biznesu/a/w-tajecinie-powstanie-nowa-fabryka-southco-docelowo-prace-ma-tu-znalezc-okolo-400-500-osob,13130778 (11.08.2018).Woźniak L. Sobkowiak A., Dziedzic S., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D., 2016,Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3),Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11510b61-6210-4001-864c-bf9cffd55bcb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.