PL EN


2015 | 3(26) | 179-192
Article title

Kompetencje Adwokata Ludu w Rumunii

Content
Title variants
EN
Competences of the People’s Advocate in Romania
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Th e paper’s objective is to analyze the tasks and the detailed scope of competences of the Romanian Ombudsman called the People’s Advocate, who was created to protect rights and freedoms of the Romanian citizens and persons residing on the territory of Romania. Th is task is exercised by the Ombudsman with the help of certain legal instruments which he has been equipped with and which enable him to examine if the violation of rights has been committed by widely comprehended public administration authorities. In case such violation has occurred the People’s Advocate is entitled to conduct a proceedings aiming at redressing the wrong and materialize exercising the rights guaranteed to an individual by the Constitution, laws and international legal acts. Th e analysis of the People’s Advocate’s competences is also made from the perspective of the object and subject of his activity. Th is complex approach allows to precisely determine not only his rights but also his duties in the fi eld of the protection of human rights exercised by him, as well as to estimate the level of their observance. It also enables to state if the model of Ombudsman introduced in Romania, which is a rather new institution, not known in its political system before, will become an eff ective one within the exercised by him tasks and if it will take root in the contemporary government and politics of the state.
PL
Celem niniejszego opracowania jest analiza zadań oraz szczegółowego zakresu kompetencji rumuńskiego ombudsmana, zwanego Adwokatem Ludu, który został powołany do ochrony praw i wolności przysługujących obywatelom oraz osobom przebywającym na terytorium Rumunii. Zadanie to rumuński ombudsman realizuje za pomocą określonych instrumentów prawnych, w które został wyposażony i które umożliwiają mu zbadanie, czy nastąpiło naruszenie tych praw w działalności organów szeroko pojętej administracji publicznej. W razie stwierdzenia takiego naruszenia Adwokat Ludu jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania, mającego na celu naprawienie stanu rzeczy oraz urzeczywistnienie korzystania z przysługujących jednostce praw zagwarantowanych w Konstytucji, ustawach i aktach prawa międzynarodowego. Analiza kompetencji Adwokata Ludu jest przeprowadzona z perspektywy podmiotu i przedmiotu jego działalności. Takie kompleksowe podejście pozwala na dokładne określenie nie tylko uprawnień, ale także obowiązków w zakresie wykonywanej przez niego ochrony praw i wolności człowieka i obywatela oraz oceny stanu ich przestrzegania. Umożliwia to również określenie, czy model ombudsmana przyjęty w Rumunii – instytucji nowej i do niedawna nieznanej jej systemowi politycznemu – stanie się organem skutecznym w zakresie powierzonych mu kompetencji oraz czy przyjmie się w systemie organów i instytucji funkcjonujących we współczesnym ustroju politycznym państwa.
Year
Issue
Pages
179-192
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
 • Barbu, S-G., Muraru, A., Muraru, I., Vlădoiu, N. M., (2009). Contenciosconstituţional. Bucureşti: Ed. Hamangiu.
 • Brodziński, W. (2006). System konstytucyjny Rumunii. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Brodziński, W. – wstęp, Kosma, A. – tłumaczenie. (1996). Konstytucja Rumunii. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Criste, M. (2011). Instituţii constituţionale contemporane. Timişoara: Editura de Vest.
 • Criste, M. (2009). Th e Protection of the Fundamental Rights through the Advocate of the People.“Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia”, nr 12.
 • Balica, D., Dragoş, D. C., Neamţu, B. (2010). Th e Romanian Ombudsman and its Interaction with the Courts – an Exploratory Research. “Transylvanian Review of Administrative Sciences”, No 37E/2010.
 • Brânzan, C. (2001). Avocatul Poporului. O instituţie la dispoziţia cetăţeanului, Bukareszt: Juridica.
 • Dinu, E. (2009). Considerations on the Similarities and Diff erences between the People`s Advocate Institution and the Traditional Lawyer, Regulated by Law No. 51/1995, as Defenders of the Rights and Freedoms of Individuals from the Perspective of Government Emergency Ordinance No. 51/2008 on Judicial Public Aid in Civil Matter, “Analele Universităłii Titu Maiorescu. Drept. Serie nouă”, Anul VIII.
 • Fleuren, J., Kortmann, C., Voermans, W., (ed.). (2008), Constitutional Law of 2 EU Member States: Bulgaria and Romania, Deventer: Kluwer BV.
 • Łukasiewicz, J. (2007). Zarys nauki administracji. Warszawa: LexisNexis.
 • Malinowska, I. (2007). Rzecznik praw obywatelskich w systemie ochrony praw i wolności w Polsce. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Polinceusz, M. (2013). Organizacja systemu administracji publicznej, [w:] Nauka administracji, red. M. Karpiuk, W. Kitler. Warszawa: Difin.
 • Stahl, M. (2011). System administracji publicznej, [w:] System prawa administracyjnego. Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. VI. Warszawa: C.H. Beck. Instytut Nauk Prawnych.
 • Zimmermann, J. (2005). Prawo administracyjne. Kraków: Zakamycze.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1153352f-b81b-4fd1-89f9-fcb7421eabde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.