PL EN


2017 | 27 | 139-156
Article title

Choroby euroatlantyckiej kultury/cywilizacji. Diagnoza J. Ratzingera/Benedykta XVI

Authors
Content
Title variants
EN
Diseases of euroatlantic Culture/Civilisation. Diagnosis of J. Ratzinger/Benedict XVI
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kształt antropologii zależy od kształtu teologii. Antropologia bezbożna wypacza obraz człowieka; zerwanie relacji z Bogiem sprawia, że wszelkie dziedziny życia i ludzkiej aktywności ulegają deformacji i degradacji. Człowiek, wyrzekając się swojego Stwórcy i zależności od Niego, traci poczucie sensu i smaku życia. Neurotycznie po-szukując ich w innych przestrzeniach, zastępuje prawdziwe wartości substytutami, a prawdziwą rzeczywistość samodzielnie wykreowanymi rekwizytami. Ratzinger pokazuje, że utrata Boga i źle pojęta autonomia człowieka generuje smutek, pustkę i w efekcie bunt; wszystko w życiu staje się chore. Neognostycka mentalność, będąca mieszaniną antropologicznej frustracji, ślepej wiary w naukę oraz snobizmu elit; modne fascynacje zachodnimi wersjami dalekowschodnich religii wspierającymi w sumie nihilistyczne zapędy ponowoczesności; narcystycznie kreatywna kultura oraz relatywistyczna twórczość sytuowana – w imię tolerancji i pluralizmu – poza dobrem i złem stanowią, zdaniem J. Ratzingera/Benedykta XVI, najgroźniejsze dziś choroby kultury i duchowości. Lekarstwem może być tylko poznanie prawdziwego Boga i rozpoznanie w Nim źródła nadziei i miłości. Tylko z niego czerpiąc człowiek jest zdolny współtworzyć świat, w którym ostatnie słowo nie należy do śmierci.
EN
The shape of anthropology depends on the shape of theology. Godless anthropology distorts the image of a man; a broken relationship with God makes all spheres of life and human activity become distorted and degraded. While rejecting his Creator and the dependence on Him, a man loses his sense of meaning and taste of life. He neurotically tries to find them in other areas, replacing real values with substitutes and true reality with independently created requisites. Ratzinger shows that the loss of God and misplaced human autonomy generate sorrow, emptiness and, consequently, protest; everything in life becomes ill. According to J. Ratzinger/Benedict XVI, the most dangerous contemporary diseases of culture and spirituality are: neo-gnostic mentality which is a mixture of anthropological frustration, blind faith in science and snobbery of elites; trendy fascinations with the West versions of Far Eastern religions generally supporting nihilistic inclinations of postmodernity; narcissistically creative culture and relativistic output placed beyond good and evil – in the name of tolerance and pluralism. The only cure can be cognition of real God and recognition of a source of hope and love in Him. Only by drawing from Him, a man is able to cocreate the world where the final word does not belong to death.
Year
Issue
27
Pages
139-156
Physical description
Contributors
author
References
 • Benedykt XVI, Błogosławieństwo Bożego Narodzenia. Medytacje, J. Merecki [tł.], Kraków 2006.
 • Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, W. Szymona [tł.], Kraków 2012.
 • Benedykt XVI, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu [rozm. P. Seewald], P. Napiwodzki [tł.], Kraków 2011.
 • Benedykt XVI, Święto wiary. O teologii mszy świętej, J. Merecki [tł.], Kraków 2006.
 • Benedykt XVI/Ratzinger J., Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, W. Szymona [tł.], Poznań 2009.
 • Borghesi M., Der Pakt mit der Schlange, „30 Tage in Kirche und Welt“ (2011) nr 4-5, s. 60–66.
 • Forte B., Istota chrześcijaństwa, K. Kozak [tł.], Lublin 2007.
 • Nichols A., Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, D. Chabrajska [tł.], Kraków 2006.
 • Ratzinger J., Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach [rozm. P. Seewald], G. Sowinski [tł.], Kraków 2001.
 • Ratzinger J., Chrystus i Jego Kościół, W. Szymona [tł.], Kraków 2005².
 • Ratzinger J., Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, M. Mijalska [tł.], Kraków 2001.
 • Ratzinger J., Duch liturgii, E. Pieciul [tł.], Poznań 2002.
 • Ratzinger J., Eschatologia – śmierć i życie wieczne, M. Węcławski [tł.], Poznań 1984.
 • Ratzinger J., Europa Benedykta w kryzysie kultur, W. Dzieża [tł.], Częstochowa 2005.
 • Ratzinger J., Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, S. Czerwik [tł.], Kielce 2005.
 • Ratzinger J., Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń (Opera Omnia, t. 12), K. Góźdź, M. Górecka [red.], M. Górecka, M. Rodkiewicz [tł.] [współ-praca J. Kobienia, D. Petruk], Lublin 2012.
 • Ratzinger J., Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, cz. 1 (Opera Omnia, t. 8/1, K. Góźdź, M. Górecka [red. pol.]), W. Szymona [tł.], Lublin 2013.
 • Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, J. Zychowicz [tł.], Kra-ków.
 • Ratzinger J., Patrzeć na Chrystusa, J. Merecki [tł.], Kraków 2005.
 • Ratzinger J., Prawda w teologii, M. Mijalska [tł.], Kraków 2001.
 • Ratzinger J., Prawda, wartości, władza. Kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne, G. Sowinski [tł.], Kraków 1999.
 • Ratzinger J., Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci [rozm. P. Seewald], G. Sowinski [tł.], Kraków 1997.
 • Ratzinger J., Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, R. Zajączkowski [tł.], Kielce 2004.
 • Ratzinger J., Wiara i teologia w naszych czasach, [w:] Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współczesność. 2000 lat nadziei, H. Witczyk [red.], Kielce 2000, s. 15–22.
 • Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Z. Włodkowa [tł.], Kraków 20063.
 • Ratzinger J., Wykłady bawarskie z lat 1963–2004, A. Czarnocki [tł.], Warszawa 2009.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI, Chrześcijańskie braterstwo, J. Merecki [tł.], Kraków 2007.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI, Kościół. Wspólnota w drodze, D. Chodyniecki [tł.], Kielce 2009.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI, Moje życie, W. Wiśniowski [oprac. i tł.], Częstochowa 20053.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI, Na początku Bóg stworzył… Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stworzenie, J. Merecki [tł.], Kraków 2006.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI, Nowe porywy ducha. Ruchy odnowy w Kościele, S. Czerwik [tł.], Kielce 2006.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI, Słowo Boga. Pismo – Tradycja – Urząd, W. Szymona [tł.], Kraków 2008.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI, Szukajcie tego, co w górze, M. Rodkiewicz [tł.], Kraków 2007.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI, Wiara i przyszłość, J. Merecki [tł.], Kraków 2007.
 • Rowland T., Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI, A. Gomola [tł.], Kraków 2010.
 • Seewald P., Benedykt XVI. Portret z bliska, G. Popek [tł.], Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1158c4bc-151b-4702-840f-16294e389325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.