Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | Acta Iuris nr 12 |

Article title

Karnoprawna regulacja nieodpłatnego zatrudniania osób pozbawionych wolności

Title variants

EN
Free employment of prisoners in penal law

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł poświęcono problematyce nieodpłatnego zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Mimo że zatrudnienie skazanych było regulowane już w okresie dwudziestolecia międzywojennego (§ 179 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego ), a następnie w Kodeksie karnym wykonawczym z 1969 roku (m.in. pod postacią art. 49 § 4 i 5 k.k.w.), to obecna kodyfikacja nie rozwiązuje wszystkich narosłych przez lata problemów, a w pewnym sensie generuje nowe. Bodaj najistotniejszą kwestią jest brak wystarczającej liczby miejsc pracy dla skazanych, którzy chętnie podjęliby zatrudnienie. W związku z tym pod znakiem zapytania stoi model wychowawczego oddziaływania i resocjalizacji przez pracę.
EN
This article is devoted to the problem of unpaid employment of persons deprived of their liberty. Although the employment of convicts was already regulated in the interwar period (§ 179 regulation of the Minister of Justice of 20 June 1931 concerning prison regulations), and then in the Executive Penal Code of 1969 (including the form of art. 49 § 4 and 5 of the Executive Penal Code), current codification does not solve all the problems accrued over the years, and in some sense generates new. Perhaps the most important flaw is the lack of a sufficient number of jobs for convicts who would like to work. Therefore, a question mark is a model of educative influence and rehabilitation through work.

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Dawidziuk E., Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych, Warszawa 2013.
 • Hołda Z., Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 7 I 1997, K 7/96, „Państwo i Prawo” 1997, z. 4.
 • Kalisz T., Podstawy prawne świadczenia pracy przez osoby pozbawione wolności, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2003, Tom XIII.
 • Kalisz T., Zatrudnienie nieodpłatne skazanych na karę pozbawienia wolności, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2008, Tom XXII.
 • Kalisz T., Zatrudnienie skazanych a efektywność wykonania kary pozbawienia wolności, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2003, Tom XIV.
 • Kalisz T., Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Kolonia Limited 2004.
 • Kosut A., Zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności – nowe uregulowanie prawne, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 10.
 • Lelental S., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012. Pawela S., Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Warszawa 2007.
 • Postulski K., Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2012. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Tarwacki P., Zatrudnienie odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych. Poszukiwanie rozwiązań prawnych służących pozyskaniu miejsc pracy dla skazanych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2011, nr 70.
 • Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej przyjęta w Genewie w dniu 28 czerwca 1930 r., Dz.U. z 1959 r. nr 20, poz. 122.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu więziennego, Dz.U. z 1931 r. nr 71, poz. 577.
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych, Dz.U. z 2004 r. nr 27, poz. 242 ze zm.
 • Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. z 1969 r. nr 13, poz. 98.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118.
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2003 r. nr 142, poz. 1380.
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 172 ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2011 r. nr 240, poz. 1431.
 • Wyrok TK z dnia 23 lutego 2010 r., P 20/09, OTK-A 2010/2/13, LEX nr 559164.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-11682257-eb50-4675-9131-4730465911a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.