PL EN


2015 | 8(944) | 69-77
Article title

Kultura zaangażowania organizacyjnego a potrzeby psychospołeczne pracowników

Title variants
EN
The Culture of Organisational Involvement and the Psychosocial Needs of Employees
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z psychologicznego punktu widzenia u podstaw motywacji do działania leżą istotne potrzeby człowieka: biologiczne, ekonomiczne i psychospołeczne. Wraz z poprawą ogólnych warunków życia ta ostatnia grupa potrzeb nabiera coraz większego znaczenia, co sprawia, że w skutecznym motywowaniu pracowników rośnie znaczenie złożonych wzmocnień o psychospołecznym charakterze. W artykule starano się zwrócić uwagę na często niedoceniany w praktyce zarządzania problem znaczenia wewnętrznej motywacji pracowników. Zwrócono uwagę szczególnie na rolę uwzględnienia w kulturze organizacyjnej firmy podstawowych potrzeb psychospołecznych pracowników, co jest zasadniczym czynnikiem budującym zaangażowanie organizacyjne.
EN
From a psychological point of view, all human activities are motivated by key needs of the individual, be they biological, economic or psychosocial. As living standards improve, the latter factors become increasingly important. Consequently, successful employee motivation is becoming more and more dependent on complex psychosocial reinforcements. The authors of this article seek to emphasise the issue of employees’ internal motivation, which is often underestimated in practice. In particular, much attention is devoted to the importance of incorporating core psychosocial needs of employees into the company’s organisational culture, as the authors believe it to be a key factor contributing to organisational involvement.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Psychologii i Dydaktyki, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Psychologii i Dydaktyki, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Bakker A. [2011], An Evidence-Based Model of Work Engagement, „Current Directions in Psychological Science”, vol. 20(4), http://dx.doi.org/10.1177/0963721411414534.
 • Chirkowska-Smolak T. [2012], Psychologiczny model zaangażowania w organizację, Wydawnictwo UAM, Poznań.
 • Człowiek w pracy i w organizacji. Perspektywa psychologiczna [2011], red. B. Rożnowski, M. Łaguna, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Deci E.L. [1971], Effects of Externally Mediated Rewards on Intrinsic Motivation, „Journal of Personality and Social Psychology”, vol. 18, http://dx.doi.org/10.1037/h0030644.
 • Foster J. [2003], Motywacja w miejscu pracy [w:] Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, GWP, Gdańsk.
 • Hackman J.R., Oldham G.R. [1976], Motivation through the Design of Work. Test of a New Theory, „Organizational Behavior and Human Performance”, vol. 16.
 • Juchnowicz M. [2012], Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa.
 • Kożusznik B. [2007], Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Maslow A. [1990], Motywacja i osobowość, Pax, Warszawa.
 • Mastrangelo P.M. [2008], Building High-Performance People and Organization, „The New Employer-Employee Relationship”, Praeger, vol. 1.
 • Psychologia pracy i organizacji [2003], red. N. Chmiel, GWP, Gdańsk.
 • Rosenberg M.B. [2002], Porozumienie bez przemocy, Santorski & Co., Warszawa.
 • Rosenberg M.B. [2012], W świecie porozumienia bez przemocy, MiND, Podkowa Leśna.
 • Ryan R.M., Deci E.L. [2000], Self- Determination Theory and the Facilitation of Intrisinc Motivation, Social Development and Well-being, „American Psychologist”, vol. 55, nr 1, http://dx.doi.org/10.1037//0003-066x.55.1.68.
 • Schein E. [1988], Organizational Psychology, Prentica Hall, New York.
 • Schultz D.P., Schultz S.E. [2002], Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szabowska-Walaszczyk A. [2010], Zaangażowanie w pracy i organizacji [w:] Psychologia zarządzania w organizacji, red. A.M. Zawadzka, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-116b49ac-7052-4a13-998c-312e49b5bb1a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.