PL EN


2016 | 7 | 4 | 102-107
Article title

Indikátory kvality života seniorov študujúcich na Univerzite Tretieho Veku

Content
Title variants
EN
Indicators welfare of senior citizens studying at University of Third Age
Languages of publication
SK EN
Abstracts
SK
Na katedre techniky a informačných technológií UKF v Nitre sa dlhoročne venujeme vzdelávaniu seniorov. Katedra otvorila niekoľko vzdelávacích programov pre seniorov. Medzi najpopulárnejšie patrí program Digitálna fotografia a kamera, Informačné technológie a Ľudové remeslá. Všetky programy už viac ako 10 rokov vedú rovnakí lektori. Lektori pri vzdelávaní seniorov dlhodobo sledovali ich motiváciu, prečo sa prihlásili študovať na univerzitu tretieho veku (U3V) a čo ich viedlo k výberu vzdelávacieho odboru, ale najmä, čo im dáva a čo pre nich znamená vzdelávanie na univerzite tretieho veku. Na základe týchto pozorovaní a analýz rozhovorov sme sa rozhodli podrobnejšie spracovať niektoré indikátory a potreby seniorov študujúcich na U3V. K analýze indikátorov kvality života seniorov sme použili neštandardizovaný dotazník, ktorý obsahoval 45 položiek. Dotazník tvorila kombinácia otvorených a uzatvorených položiek.
EN
We have worked on the education of seniors for many years at the Department of Technology and Information Technology University in Nitra. The department launched several training pro-grams for seniors. Folk Crafts, Digital photo and video camera and Information technologies are included among the most popular. All subjects are led by the same teachers since their beginnings. Lecturers long observed during the training the motivation why seniors signed up to study at the University of the Third Age (U3A), what led them to choose the correct education program, what is it giving them and what does education mean for them at this University of the Third Age. Based on these observations and analyzes of conversations, we decided to further analyze some of the needs and preferences of seniors studying at U3A. The analysis of indicators of quality of life of the seniors, we used a non-standardized questionnaire containing 45 questions. The question-naire consisted of a combination of opened and closed questions.
Year
Volume
7
Issue
4
Pages
102-107
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií, Slovenská republika
author
  • Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií, Slovenská republika
References
  • Čornaničová R. (2009), Vzdelávanie v treťom veku ako podpora kvality života, Životné prostredie. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV. roč. 34, č. 6.
  • Kováč D. (2000), Kvalita života seniorov a spiritualita. In. Čornaničová R. (ed): Obohacovanie života starších ľudí edukačnými aktivitami. Národné osvetové centrum, Bratislava.
  • Bratská M. (2000), Konštruktívne riešenie a zvládanie situácií psychickej záťaže. In: Hrapková N. a kol.: Učebné texty pre študujúcich na Univerzite tretieho veku. Bratislava.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-116c1390-52f9-4a64-9077-ce4511c7ffbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.