PL EN


2009 | 2(13) t. 1 | 35-51
Article title

Rynek energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Authors
Content
Title variants
EN
The market of electricity of renewable resources
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono dane ilościowe obrazujące produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Polsce. Zaprezentowano elektrownie wodne, wiatrowe, wytwarzanie energii z biomasy stałej oraz biogazu. Omówiono mechanizmy promocji odnawialnych źródeł energii oraz uregulowania prawne dotyczące wytwarzania i obrotu energią elektryczną w Polsce.
EN
The article shows the quantity data depicting the production of electricity achieved from renewable resources in Poland. Hydroelectric power stations, wind power stations, producing energy from solid biomass and biogas. The promotion mechanism of renewable energy have been discussed here along with the laws regulating the production and sales of electricity in Poland.
Year
Issue
Pages
35-51
Physical description
Dates
published
2009-09
Contributors
author
 • Enion Energia Kraków
References
 • Biogazownie rolnicze w Polsce [online]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dostępny w Internecie: http://www.minrol.gov.pl.
 • Energetyka wiatrowa w Polsce [online]. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Dostępny w Internecie: http://www.psew.pl/w_polsce.htm.
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2006 r. 2007. Warszawa: GUS. ISNN 1898-4347.
 • Instytut Energetyki Odnawialnej. 2004. Bioenergia: wykorzystanie zasobów biomasy do produkcji ciepła, energii elektrycznej i paliw transportowych.
 • Oleszkiewicz J. 1999. Eksploatacja składowiska odpadów. Kraków: Lem Projekt. ISBN 83-911819-0-1.
 • Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia (ŚP). Rozliczenia Rejestru ŚP i Obrotu Praw Majątkowych wynikających ze ŚP Materiały informacyjne TGE S.A.
 • Rozporządzenie [2004] Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Dz.U. z 2004 r. nr 267, poz. 2656.
 • Rozporządzenie [2006] Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. Dz.U. z 2006 r. nr 205, poz. 1510.
 • Rozporządzenie [2008] Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Dz.U. z 2008 r. nr 156, poz. 969.
 • Ustawa [1997] z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst jednolity. Dz.U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-116f5774-f3c6-4d62-bd31-5aab75a577f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.