PL EN


2014 | 4 | 7-18
Article title

Polscy eksporterzy na rynku Unii Europejskiej w okresie poakcesyjnym

Content
Title variants
EN
Polish Exporters in the European Union Market in the Post-Accession Period
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano oceny firm eksportujących, głównie na rynek unijny, uzyskane w badaniach ankietowych IKCHZ i IBRKK z lat 2003-2013. Odnoszą się one do czynników wpływających na rozmiary eksportu tych firm, progu rentowności ich eksportu i zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym, strategii eksportowych firm, wykorzystania wsparcia publicznego, a także wpływu akcesji na warunki działania na głównych rynkach. W ocenie ankietowanych firm akcesja do UE doprowadziła do znacznej poprawy warunków ich działania na rynku unijnym. W okresie poakcesyjnym wśród tendencji obserwowanych w strategiach eksportowych pozytywnie należy ocenić rosnącą rolę eksportu bezpośredniego i realizowanego pod własnym znakiem firmowym, natomiast niepokoi utrzymująca się dominacja konkurencji cenowej jako podstawowego sposobu konkurowania na rynkach zagranicznych, czego efektem jest uzyskiwanie na tych rynkach cen niższych od cen konkurentów zagranicznych. Niska aktywność inwestycyjna za granicą badanej grupy eksporterów nie sprzyjała zwiększeniu potencjału eksportowego. W obszarze odziaływania polityki państwa pozytywnie oceniano złagodzenie polityki pieniężnej, dzięki któremu kurs walutowy, a ostatnio także poziom stopy procentowej zaczęły korzystnie wpływać na rozmiary sprzedaży eksportowej. Istotnym czynnikiem poprawy międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw stał się dostęp do funduszy europejskich, przynoszący efekty zwłaszcza w zakresie ulepszania parku maszynowego i jakości oferty eksportowej. Wraz z rosnącym doświadczeniem polskich firm w działalności na rynku unijnym malała natomiast popularność oferowanych przez państwo instrumentów bezpośredniego wsparcia eksportu o charakterze finansowym i promocyjnym.
EN
In their article, the authors analyse, upon the surveys conducted in the years 2003-2013 by the Foreign Trade Research Institute and its successor, the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, the evaluation done by companies exporting mainly in the EU market, relating to factors affecting the size of their exports, the break-even point for exports, the protection against foreign exchange risk, their export strategies, the use of state aid and the impact of EU accession on the operating conditions in the main markets. In the opinion of the companies surveyed, the accession to the EU has led to a significant improvement of their activities in the EU single market. In the post-accession period, among the tendencies observed in export strategies, positively noted can be the growing role of direct exports and the ones carried out under private brand, whereas alarming is the persisting prevalence of price competition as the basic way of competing in foreign markets whose effect is recording in those markets of prices lower than the foreign competitors' prices. The low foreign investment activity of the group of exporters in question did not facilitate the increase in the export potential. In the area of state intervention, there was positively assessed monetary policy quantitative easing, owing to which the exchange rate and recently also the interest rate level began to favourably affect the volumes of export sales. A considerable factor of improvement of the enterprises' international competitiveness there became the access to the EU funds, yielding effects particularly in the area of improvement of machinery and quality of the export offer. However, with the growing experience of Polish firms in their activities in the EU market, there was decreasing popularity of the state instruments of direct support for exports of the financial and promotional nature.
Year
Issue
4
Pages
7-18
Physical description
Dates
published
2014-07-2014-08
Contributors
author
References
  • Dołączono do tekstu artykułu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1173174c-285d-48a9-a720-deb1a28d88f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.