PL EN


2014 | 1 | 457–473
Article title

The Wołodkowicz family in the history of Belarus

Authors
Title variants
RU
Род Володковичей в истории Беларуси и Чашниччины
PL
Ród Wołodkowiczów w historii Białorusi i Czaśnik
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article is dedicated to the history of the Wołodkowicz family. The Wołodkowicz contribution to economic development of our Chashniki region was immense and, therefore, it is noteworthy to have a brief look at the history of this distinguished and rich, but unfairly forgotten family. From the end of the ХVІІІ century Tadeusz Wołodkowicz, krawdzi of the Minsk Voivodship purchased Ivansk and the neighboring villages. From that time and until the 1917 October Revolution Chashniki district was a domain of one of the branches of this family line whose representatives settled down in Ivansk. The Wołodkowicz family had a reputation for being true patriots and fighters for the independence of their homeland. The family of Wołodkowicz was also renowned for their religiousness and benevolence. After the October Revolution the Wołodkowicz immigrated to Poland, and then fate scattered the members of this family throughout the world. I think the history of their genealogy will be interesting to the readers of this magazine.
RU
Эта статья посвящена истории иванской ветви рода Володковичей, которые внесли значительный вклад в историю, экономику, общественную жизнь и культуру не только Чашникского района, но и Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Представители этого шляхетского рода, которые впервые упоминаются в исторических документах с XV века, занимали различные государственные должности в Великом княжестве Литовском на протяжении нескольких веков. Володковичи также известны как меценаты, высокообразованные люди, патриоты своей Родины. С конца XVIII века они приобрели Чашники, Иванск и ещё десяток деревень в нашем районе, создали дворцово-парковый ансамбль в Иванске. Описание дворцово-паркового ансамбля в Иванске, история и судьба некоторых представителей этого рода после Октябрьской революции, когда они были вынуждены эмигрировать в Польшу, также даны в этой статье. Полагаю, статья будет интересна всем любителям истории.
PL
Artykuł opisuje dzieje gałęzi iwańskiej rodu Wołodkowiczów, który wniósł znaczący wkład do historii, ekonomii, do życia społecznego i kultury nie tylko rejonu Czasznickiego, ale także Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej. Przedstawiciele tego rodu szlacheckiego, po raz pierwszy wzmiankowanego w dokumentach historycznych w XV wieku, piastowali różnorodne stanowiska państwowe w Wielkim Księstwie Litewskim na przestrzeni kilku wieków. Wołodkowiczowe cieszyli się dobrą opinią jako ludzie wszechstronnie wykształceni i hojni mecenasi. Pod koniec XVIII wieku weszli w posiadanie Czasznik, Iwańska i dziesiątek okolicznych wiosek, założyli w Iwańsku zespół pałacowo-parkowy. W artykule przedstawiono również losy wybranych członków tego rodu na emigracji.
Year
Issue
1
Pages
457–473
Physical description
Dates
online
2015-02-12
Contributors
author
 • Ivansk Secondary School (ГУО Иванская ДССШ Чашникского района) (Białoruś), hrybko@mail.ru
References
 • Aftanazy R. Dzieje Rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wrocław: Ossolineum, 1991.
 • Jałowiecki M. Na skraju Imperium. Warszawa: Czytelnik, 2003.
 • Morawska-Wołodkowicz E. Wspomnienia z Iwanskiem w tle. Typescript.
 • Pulaski K. Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki. T. 1. Brody: Feliks West, 1911.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 3. Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1883.
 • Wołodkowicz A. Wołodkowiczowie herbu Radwan. Studium Genealogiczne. Ottawa 1978.
 • Wołodkowicz J. Ze wzmagań na dawnych rubieżach Rzeczypospolitej. Wspomnienia z 1863 roku i lat następnych. Typescript.
 • Żychlinski T. Złota księga szlachty Polskiej. T. 3. Poznań: Jarosław Leitgeber, 1885.
 • Акты, издаваемые Виленской Археографической Комиссией. Т. 11. Вильня: Типография А.Г. Сыркина, 1887.
 • Акты, издаваемые Виленской Археографической Комиссией. Т. 24. Вильня: Типография А.Г. Сыркина, 1897.
 • Акты, издаваемые Виленской Археографической Комиссией. Т. 37. Вильня: Типография А.Г. Сыркина, 1912.
 • Букіна А.А. Музей А. Брадоўскага ў Віцебску, „Віцебскі сшытак” 2000, No 4, p. 201–205.
 • Витебская губерния. Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Санкт-Петербург: Типография В. Киршбаума, 1903.
 • Мальдзіс А. Як жылі нашы продкі ў ХVIII стагоддзі. Мінск: Лімарыус, 2001.
 • Міцкевіч А. Пан Тадэвуш. Мінск: Мастацкая літаратура, 1985.
 • Падліпскі А.М. Заснавальнік Віцебскага музея, „Помнікі гісторыі і культуры Беларусі” 1980, No 2, p. 19–20.
 • Памятная книга Витебской губернии на 1865 г. Витебск, 1865.
 • Памятная книга Витебской губернии на 1866 г. Витебск, 1866.
 • Памятная книга Витебской губернии на 1900 г. Витебск, 1900.
 • Памяць. Чашніцкі раён: гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі. Pэдкал. М.Ц. Дробыш і інш., уклад. Н.Т. Кіндзяева, маст. Э.Э. Жакевіч. Мінск: Беларуская навука, 1997.
 • Пэндзіх Б. Паміж раем і клаакай. „Беларускі гістарычны агляд” (Belarussian Historical Review) 1998, T. 5. Сш. 2 (9). [Online] <http://www.belhistory.eu/barbara-pendzix-pamizh-raem-i-klaakaj-abo-yak-mog-bachyc-svayo-mesca-%D1%9E-gramadstve-meshchanin-vkl-xvii-st/> (10.08.2014).
 • Сапунов А.П. Витебская старина. Т. 4. Санкт-Петербург, 1885.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11935dc9-ec79-431a-a15f-dab3a77199cb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.