Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 (35) | 189-207

Article title

Ustrój Londynu na tle normatywnej regulacji samorządu terytorialnego Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Authors

Content

Title variants

Regime of London against the normative regulation of the local government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W niniejszej publikacji przedstawiono specyfikę anglosaskiego modelu samorządu terytorialnego ze szczególnym podkreśleniem jego odrębności względem samorządów terytorialnych innych państw Unii Europejskiej. Autor przedstawił specyfikę rozwiązań prawnych odnoszących się do stolicy – Londynu. Podjęte rozważania dotyczą również przyczyn reform związanych z organizacją samorządu terytorialnego, które nastąpiły pod koniec XX w.
EN
Ths work shows specific character of anglo – saxon model of self government with particular emhasise of its distinguishing characteristic in comparison to selfgovenments of other EU Memberstates. The Author presented specific legal regulations existing in the capital of United Kingdom – the city of London. Presented analysis refers also to reasons of reforms of selfgovernments organization undertaken at the end of XX century.

Year

Issue

Pages

189-207

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007.
 • Devolution: A Decade on. Fifth Report of Session 2008–09. Volume II, Londyn 2009.
 • Faliński S., Ewolucja ustroju miasta stołecznego Warszawy w latach 1990–2002, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2011, nr 4 (35).
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 • Joniec K.E., Zarządzanie metropolią londyńską w kontekście organizacji Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku (studium przypadku po wizycie w Londynie), [w:] Analiza skuteczności narzędzi polityk publicznych, red. M. Sakowicz, Warszawa 2011.
 • Kardas M., Kucharska C., Analiza porównawcza modeli samorządu terytorialnego Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwecji, „Colloqium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 2011, Rocznik II. Kuć K., Samorząd terytorialny miasta stołecznego Warszawy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio K” 2003, Vol. X.
 • Lebowa D., Samorząd terytorialny w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej, red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, Warszawa 2015.
 • Ochwat M., Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] Samorząd terytorialny państw europejskich, red. S. Wróbel, Katowice 2012.
 • Piasecki A., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.
 • Policing in the 21st Century. Seventh Report of Session 2007–08. Volume II. Oral and written evidence, Londyn 2008.
 • Rajca L., Reformy samorządu terytorialnego w Anglii w latach 1997–2010, Toruń 2012.
 • Rajca L., Samorząd terytorialny w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii, [w:] Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, red. L. Rajca, Warszawa 2010.
 • Richards D., Smith M.J., Governance and Public Policy in the United Kingdom, Oxford 2002.
 • Rudzik-Maruszak K., Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1997–2010. Od nowego zarządzania publicznego do lokalnego współrządzenia, Lublin 2012.
 • Sakowicz M., Struktury terytorialne państwa – w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, „Studia i Prace. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego” 2012, nr 1.
 • Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze 2005.
 • Slack E., Managing The Coordination Of Service Delivery In Metropolitan Cities: The Role Of Metropolitan Governance, Toronto 2007.
 • Sweeting D., Leadership in Urban Governance. The Mayor of London, Local Government Studies Spring 2002, Vol. 28, i. 1.
 • Szmytt A., Ustrój metropolii stołecznej – Londyn, „Samorząd Terytorialny” 2001, nr 7–8.
 • Walichniewicz-Bartnik P., Proces dewolucji i jego ewentualne konsekwencje dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie (doświadczenia i nowe wyzwania), red. J. Marszałek-Kawa, A. Lutrzykowski, Toruń 2008.
 • Wilson D., Game C., Local Gevernment in the United Kingdom, Parlgave Macmillan 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-119499ce-51ca-4038-af51-324a1f37aa12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.