PL EN


2013 | 2 (54) | 123-134
Article title

Ochrona dziecka w fazie prenatalnej w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Protection of a Child in a Prenatal Phase in light of the Work of the Criminal Law Codification Commission
RU
Защита ребенка в пренатальной фазе в работe Кодыфикацийнoй Комиссии Уголовного Права
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony pamięci prof. dr Wiesława Chrzanowskiego przedstawia historię ustawodawstwa polskiego w zakresie ochrony życia i zdrowia dziecka w fazie prenatalnej. Omówione zostały przepisy kodeksu karnego z 1932 r. przewidujące taką ochronę, a następnie przepisy ustawy z 27 kwietnia 1956 r., które za przedmiot ochrony traktowały jedynie zdrowie kobiety, nie dostrzegając potrzeby upodmiotowienia dziecka poczętego i traktowania rozwijającego się życia jako wartości zasługującej na ochronę karnoprawną. Zmiana nastąpiła z chwilą przyjęcia ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. W czasie przyjmowania tej ustawy pracami Sejmu kierował prof. dr Wiesław Chrzanowski. Ustawa ta, w sposób z pewnością niedoskonały, stanowiła olbrzymi krok w kierunku zapewnienia ochrony dziecku w fazie prenatalnej. Życie i zdrowie dziecka w tej fazie stanowiło wartość chronioną za pomocą norm prawa karnego. Po dojściu do władzy lewicy ustawa ta została w 1996 r znowelizowana w kierunku praktycznej likwidacji ochrony życia dziecka w fazie prenatalnej. W istotnym ale ograniczonym zakresie ustawa z 30 sierpnia 1956 r. została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodne z Konstytucją dopuszczenie do pozbawienia życia dziecka z tzw. przyczyn społecznych. W artykule omawiane są słabe punkty obowiązującej obecnie regulacji. Artykuł zamyka przedstawienie propozycji rozważanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, które zmierzają do zapewnienia ochrony dziecku poczętemu zdolnemu do samodzielnego życia poza organizmem matki takiej samej, jak urodzonemu człowiekowi. Propozycje Komisji prowadzić mają także do przywrócenia ochrony dziecku niezdolnemu do samodzielnego życia poza organizmem matki takiej, jaką przewidywała ustawa z 7 stycznia 1993 r. w pierwotnym brzmieniu.
EN
The article devoted to late Professor Wieslaw Chrzanowski presents the history of Polish legislation in regards to protection of life and health of an unborn child. In addition, the article refers to the Criminal Code of 1932 that included such a protection and to the act of 27 April 1956 that protected only the women’s health in this issue whereas the life of an unborn child s was perceived as a value not worthy of the legal protection. The change in the approach was made with the act of 7 January 1993 in regards to the family planning policy, protection of an unborn child and the conditions for pregnancy termination. In the process of adopting the act, the work of the parliament was led by Professor WIeslaw Chrzanowski. The act, although imperfect in many ways, constitutes a milestone in the subject of the protection of a child in a prenatal phase. The life and health of an unborn child was a protected quality by the norms of the Criminal Law. After gaining power by the left wing party the act was amended in 1996 in the direction of the practical suppression of the protection of a unborn child’s life. In a significant, tough limited aspect the act of 30 August 1956 was filed to the Constitutional Court and deemed unconstitutional in the way it allowed termination of unborn child’s life due to the social reasons. The article presents the weakest points of the binding law in this matter. The conclusion of the article focuses on the propositions that are within the scope of work of the Criminal Law Codification Commission that tend to give the same legal protection to an unborn child able to live outside the mother’s body as the protection of a born child. The work of the Commission concentrates also on the reinstatement the protection of a unborn child unable to live outside the mother’s body in the same scope as it was adopted in the original act of 7 January 1993.
RU
Статья посвященная памяти проф. д-р Веслава Хжановского показывает историю польского законодательства в сфере защиты жизни и здоровья ребенка в пренатальной фазе. Были обсуждены положения уголовного кодекса с 1932 г., которые предоставляют такую защиту, а затем положения закона с 27 апреля 1956 г., которые относились только к здоровью женщины как к предмету защиты, не замечая необходимости учетa зачатого ребенка и отношения к развивающейся жизни как к ценности заслуживающей на уголовно-правовоую защиту. Изменение наступило с принятием закона с 7 января 1993 г. о планированию семьи, защите человеческого плода и условиях допустимости прерывания беременности. Во время принимания этого закона работой Сейму направлял проф. д-р Веслав Хжановский. Этот закон, в самый лучший способ, поставилa огромный шаг к обеспечeнию защиты ребенку в пренатальной фазе. Жизнь и здоровье ребенка в этой фазе представляли собой ценность охраняемою при помощи норм уголовного права. После приходу к власти левого крыла этот закон в 1996 г. стал изменен в направлении практической ликвидации защиты жизни ребенка в пренатальной фазе. В важной но ограниченной сфере закон с 30 серпнуя 1956 г. стал обжалованный к Конституционный Суд, который признал за противоречие конституции допуск к лишению жизни ребенка из-зa так называемых социальных причин. В статье обсуждается слабые точки действующего регулирования. Статья закрывает обсуждение предложений рассматриваемых Кодыфикацийной Комиссией уголовного права, которые направляются к обеспечению защиты зачатому ребенку способному на отдельную жизнь за пределами организма матери такой самой, как родившимся человеку. Предложения Комиссии должны вести также к восстановлению защиты ребенку неспособному нa отдельную жизн за пределами организма матери такую, какую обеспечивает закон с 7 января 1993 г. в первичной записи.
Publisher
Year
Issue
Pages
123-134
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11996387-a1f2-42ec-81c3-47cc87fa5a8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.