PL EN


2019 | 58 | 312-328
Article title

Internet w życiu młodzieży licealnej – statystyczna analiza na podstawie badania ankietowego

Content
Title variants
EN
The internet in the life of high school youth – a statistical analysis based on a survey
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dla oceny poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego obok znajomości wpływu, jaki Internet wywiera na życie społeczne istotna jest również opinia młodzieży szkolnej o jego zaletach i wadach. Ta grupa społeczna bardzo szybko odkrywa potencjalne możliwości aplikacyjne Internetu. Generowany przez sieć wirtualny świat stwarza bogactwo możliwości do realizacji pozytywnych jak też negatywnych celów, wpływając na kształt osobowości ludzi młodych. W artykule są przedstawione wyniki z sondażowego badania ankietowego mającego na celu uzyskanie opinii o zaletach i wadach Internetu od uczennic, a także od uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu. Łącznie w badaniach wzięło udział 109 uczniów, w tym 57 dziewczyn i 52 chłopców. Wyniki z badań opracowano oddzielnie dla uczennic oraz uczniów uwzględniając między innymi zagadnienia dotyczące: aktywności związanej z Internetem, korzystania z zasobów i usług sieci, komunikowania się przez Internet oraz jego wykorzystania do nauki, a także zagrożeń związanych z jego użytkowaniem. Ponadto przedstawiono wartości współczynnika podobieństwa struktur rozkładu odpowiedzi w próbach badanych uczennic oraz badanych uczniów, a także zbadano siłę statystycznej zależności wskazań od płci ucznia.
EN
In order to assess the level of development of the information society, in addition to the knowledge of the impact of the Internet on social life, the opinion of school students about its advantages and disadvantages is also important. This social group quickly discovers the potential application possibilities of the Internet. The virtual world generated by the Internet creates an opportunity to achieve positive as well as negative goals, influencing the personality of the youngster. The paper presents the results of a survey aimed at obtaining opinion from both male and female students of S. Goszczyński Secondary School number 1 in Nowy Targ on advantages and disadvantages of the Internet. A total of 109 students took part in the survey, including 57 female students and 52 male ones. The results of the research were developed separately for female and male students, taking into account, among others, issues related to: activities connected with the Internet, the use of Internet resources and services, communication via the Internet and its use for learning, as well as the risks associated with its use. Moreover, the values of the similarity coefficient of the structure of the distribution of responses in the samples of both male and female students were presented, as well as the power of the statistical relationship of indications depending on the student’s sex was examined.
Year
Volume
58
Pages
312-328
Physical description
Contributors
References
  • Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
  • Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo Informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacja Postępu Telekomunikacji.
  • Jaroch, K., Król, M.J. (2018). Znaczenie Internetu w życiu młodzieży ze szkół powiatu przemyskiego (analiza na podstawie wyników z sondażowego badania ankietowego). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 53 (1), 329–339. DOI: 10.15584/nsawg.2018.1.28
  • Krzysztofek, K., Szczepański, M., (2002). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-11a0ba20-77c2-4d42-8a10-d418a8bdf30c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.